سوالات كتاب الگو 1 و 2 ---- دوخت 1 و 2           مجموعه جديد نازكدوزي

 1.  دامن پورتفوي همان             است كه بايد الگوي               را تماماٌ رسم كنيم.

الف) دامن لنگي- پشت دامن                          ب) دامن ماهي- جلوي دامن

ج) دامن لنگي- جلوي دامن                           د) دامن ساده- پشت دامن

2.  هنگام كشيدن كادر دامن طول كادر برابر است با                و عرض كادر برابر است با          

الف) قد دامن- 2/1 دور باسن+ 5/0                 ب) قد باسن – 2/1 دور باسن+ 5/1

ج) قد دامن – 2/1 دور باسن + 5/1                

3.  كداميك از موارد زير وسايل انتقال الگو روي پارچه مي باشد.

الف) كوك شل- مل- زانفيسكن                  ب) كوك شل- مل- كاربن

ج) كوك شل- مل- رولت- گونيا                 د) كوك شل- مل- رولت- كاربن

4.  نام ديگر جادكمه              يا               مي باشد.

الف) هانش يا مادگي      ب) شيرازه يا مادگي      ج) شيرازه يا هانش      د) فيلتابي يا مغزي

5.  در دوخت پارچه هاي ژرسه و استرج از چه سوزني استفاده مي كنيم.

الف) سوزن كرول      ب) سوزن شارپ      ج) سوزن سرسياه         د) سوزن معمولي

6. پارچه مناسب دوخت پاترون             مي باشد.

الف) متقال           ب) ساتن           ج) ترگال            د) چلوار

7. برشها يا قطعات تزئيني در لباس همان                 مي باشند.

الف) پنل              ب) برش حلزوني            ج) يوك             د) ساسون پرسني

8. براي دوخت پارچه حرير از چه نوع دوختي استفاده مي شود؟

الف) دو درزه         ب) دو درزه باز       ج) دو درزه خوابيده       د) درز ساده

9. چرتهاي مثلثي شكل كه در درزهاي منحني زده مي شود چه نام دارد؟

الف) چرت          ب) كليپ           ج) سرقيچي             د) برش

10. ماشينهاي اورلوك مخصوص           مي باشد.

الف) پاكدوزي لباسها          ب) دوختن درزها      ج) دوختن جادكمه         د) دوختن نوار مغزي

11. اگر در هنگام دوخت، چرخ از هر چند بخيه يكي را رد كند، ايراد چرخ چيست؟

الف) ارتفاع پايه تنظيم نيست                                  ب) كشش نخ زياد است

ج) سوزن نازك است                                            د) سوزن بالا بسته شده است

12. براي تهيه دامن شلواري از روي چه الگوي رولت مي كنيم؟

الف) دامن تنگ (اساس)         ب) ار روي دامن پيلي دار        ج) از روي دامن فون        د) از روي دامن ترك

13. وقتي چرخ خوب كار نمي كند و صدا مي دهد...

الف) دستگاه ماسوره كثيف است                     ب) سوزن صحيح كار گذاشته نشده است

ج) ارتفاع پايه تنظيم نيست                            د) موتور عيب دارد

14. قطعات مدلسازي شده و بريده شده الگو را                         مي گويند.

15. اولين الگويي كه براي هر سايز و اندام ساخته مي شود                 مي گويند.

16. دور كمر يك كلوش چگونه به دست مي آيد. (فرمول)

17. با اين علامت

الف) پارچه چين مي خورد                       ب) پارچه كشيده مي شود   

 ج) پارچه پيلي مي خورد                         د) پارچه شل است

18. CB همان              و CF همان              است.

الف) خط پهلو- خط مركزي جلو                   ب) خط مركزي جلو- خط مركزي پشت

ج) خط مركزي جلو- پهلو                           د) خط مركزي پشت- خط مركزي جلو

19. براي كشيدن كادر دامن عرض كادر برابر است با...

الف) 2/1 دور باسن + 2 سانتيمتر                     ب) 2/1 دور كمر

ج) 2/1 دور باسن+ 5/1                                 د) 2/1 دور باسن+ 5 سانتيمتر

20. تودوزي يعني چه و كدام قسمت از لباس احتياج به تودوزي دارد؟

21. اندازه جادكمه چگونه محاسبه مي شود؟

22. به چه نقاطي نقاط موازنه مي گويند؟

23. شيوه اتو كردن درزهاي پارچه هاي ظريف چگونه است؟

24. چرا اتو كشي بايد به موازات راه پارچه انجام گيرد؟

25. اندازه سايز 38 ايراني با كدام شماره سايز بين المللي مطابقت دارد؟

26. يوك را تعريف كنيد.

27. به چه قطعاتي از لباس پنل مي گويند؟

28. مقدار اضافه براي درزهاي بسته و پايين دامن چه مقدار است؟

29. براي ساخت الگوي دامن نقطه (7-5) را چگونه رسم مي كنيم؟

30. كمري دامن را چگونه تهيه مي كنيم؟ با رسم تصوير نمايش دهيد.

31. دامن با جيب روي باسن از روي چه الگويي تهيه مي شود؟

32. جهت اتصال زيپ كدام پارچه بهتر است زيپ با دست دوخته شود؟

الف) پشمي- چهارخانه- حرير                 ب) پشمي- چهارخانه- مخمل

ج) حرير- تترون- مخمل                      د) مخمل- جير- حرير

33. دامن در روي اندامهاي ران برآمده چگونه مي ايستد؟

الف) در عرض ران كشش دارد                  ب) روي باسن كشيده مي شود

ج) در قسمت پهلو كشيده مي شود              د) در قسمت گودي كمر كيس مي شود

34. طول پنسها در پشت دامن چند سانتي متر است؟

الف) 5/12- 10           ب) 14- 5/12            ج) 16- 5/12           د) 16-14

35. اگر در حين دوخت، دوخت درز چروك يا جمع شود علت آن چيست؟

الف)‌ پرز در كارپيش بر جمع شده است                   ب) سوزن كج است

ج) كشش نخ زياد است                                       د) نخ در داخل ماسوره صحيح جا نيفتاده است

36. پاكدوزي پيچ رل براي پارچه هاي                به كار مي رود.

الف) توري              ب) پشمي           ج) ضخيم           د) لطيف (حرير)

37. نقاط موازنه به چه قسمتي از الگو اطلاق مي شود؟

الف) انطباق الگو به روي پارچه                    ب) خطوط راه را نشان مي دهد

ج) علامت راستاي پارچه                           د) نقاطي كه قطعات الگو در آن قسمت به يكديگر مي پيوندد.

38. مقدار پارچه براي پليسه بايد چقدر باشد؟

الف) 5/2 برابر           ب) 5/3 برابر           ج) 3 برابر+ 2 سانتيمتر          د) 4 برابر+ 2 سانتيمتر

39. براي ساخت الگوي پشت دامن محاسبه كمر آن به چه صورت است؟

الف) 4/1 دور كمر+25/4                   ب) 2/1 دور كمر+ 25/4

ج) 4/1 دور كمر                              د) 2/1 دور كمر+25/2

40. شكل رو به رو نشانگر رفع عيوب چه اندامي است؟

الف) حالت نوسان در جلو                        ب)‌حالت نوسان در پشت

ج) ران بزرگ                                        د) شكم بزرگ

41. جهت اتصال دقيق خطوط جناقي و چهارخانه از چه كوكي مي توان استفاده كرد؟

الف) بست               ب) جسته                       ج) راهنما                 د) ريز و درشت

42. بهترين نوع مانكن كدام است؟

الف) پارچه اي              ب) پلاستيكي               ج) سيمي               د) فلزي

43. براي اتو كردن درزهاي منحني و نپهاي بالاتنه از چه وسيله اي استفاده مي شود؟

الف) بالشتك به شكل اپل                    ب) ژانت

ج) تخته مخصوص                            د) بالشتك به شكل بيضي

44. كدام مورد مربوط به دوخت كوك جسته است؟

الف) اتصال لايي به پارچه                       ب) اتصال پارچه رويه به آستر

ج) اتصال خطوط راه راه و چهارخانه          د) ساده ترين و ابتدايي ترين كوك

45. پارچه هاي بد اتو را با چه روشي مي توان اتو كرد؟

46. يكي از روشهاي تميز كردن ته اتو را بنويسيد.

47. سه نوع لايي را نام ببريد.

48. نام ديگر سوزن سه گوش                   است.

49. رولت جهت               و                 روي پارچه يا كاغذ استفاده مي شود؟

50. مناسب ترين جادرزها در پهلوي لباس بايد چند سانتيمتر باشد؟

51. پارچه راه راه افقي را براي چه مدل لباسهايي نمي توان استفاده كرد؟

52. موارد استفاده كوك ساده را بنويسيد.

53. پس از كوتاه كردن زيپ يا درآوردن دندانه ها چه بايد كرد؟

54. كاربرد زيپ مخفي با چرخ را بنويسيد.

55. معمولاٌ كمر لباس                سانتيمتر بيشتر از نوار كمر است.

56. جهت سنجاقها روي پارچه بايد چگونه باشد؟ چرا؟

57. از چه نوع صابوني براي شستشوي منسوجات پشمي استفاده مي شود؟

58. نقش يك مثلث روي لباس چه معنا و مفهومي دارد؟

59. اگر روي لباس برق افتاده باشد چگونه مي توان آن را برطرف نمود؟

60. شش مورد از وسايل دوخت و دوز را نام ببريد.

 

نمونه سوالات درس رودوزي سنتي 2

 1. تن پوش آدميان توسط چه عواملي دستخوش دگرگوني شده است ؟

تن پوش آدميان نيز در سرگذشت بس شيرين خود به مقتضاي اقليم زيست – درجه تمدن و فرهنگ عقايد مذهبي و آداب و رسوم دستخوش دگرگوني هاي بي شماري و شگفت انگيزي شده است .

2. تهمورث ديو بند چه چيزي را بنيان نهاد ؟

پشم کردن از پشت ميش و رشتن آن و جامه دوختن را بنيان نهاد .

3. نويسنده کتاب ( تاريخچه صنعت نساجي ايران ) کيست و زمان پيدايش نساجي را چه زماني دانسته است ؟

مهدي بهشتي پور – زمان پيدايش نساجي و دوخت را هفت هزار سال پيش فرض کرده است .

4. صنعت بافندگي و تهيه لباس و دوخت در ايران مربوط به    10 هزار سال قبل از ميلاد   است .

5. وسايلي که در غار کمربند نزديکي بهشهر به دست آمده است گواه بر چه چيزي است ؟

به فرض افسانه پيداشتن روايات و معتبر ندانستن اظهار نظر کارشناسان وسايلي که متعلق به حدود 6000 سال قبل از ميلاد است و در غار کمربند نزديکي بهشهر به دست آمده گواه خوبي است بر اينکه مردم آن زمان از فن تبديل پشم به نخ اطلاع داشته و از اين نخ ها در دوخت و دوزها استفاده مي نمودند .

6. نخستين نشانه اي که از وجود پارچه منسوج در ايران موجود مي باشد متعلق به چه سالي است و چگونه است ؟

متعلق به 4000 سال قبل از ميلاد بافندگي و دوخت در شوش رايج بود و بر روي يک تيغه مسي که هم اينک در موزه بوفالو آمريکا نگهداري مي شود و جزء اشياء بدست آمده از منطقه شوش است نيز آثاري از پارچه اي احتمالاً کتاني که تيغه در لابلاي آن پيچيده شده بود ديده مي شد .

7. مهره هاي استوانه اي متعلق به چه زماني است و مؤيد رواج چيست؟

متعلق به هزاره چهارم پيش از ميلاد ، کشف شده در تپه سيلک کاشان مؤيد رواج صنعت ريسندگي و بافندگي و دوخت در آن دوره مي باشد در روي اين مهره استوانه اي صحنه هايي از ريسندگي و بافندگي و دوخت کنده کاري شده .

8. مهره هاي حلقه مؤيد چه چيزي است و چگونه اند ؟

مهره هاي حلقه اي عبارت است از يک حلقه ورقه مفرغي کنده کاري شده –  اين حلقه ها در جلو پهن تر از قسمت عقب يعني جايي که دو سر باريک يک جا خم شده اند مي باشد ، در روي اين مهره هاي حلقه اي موتيفهاي متنوعي کنده کاري شده که مؤيد صنعت نساجي و دوخت در ايران مي باشد .

9. يکي از چشمگيرترين و زيباترين نمونه پوشاک بانوان ايلامي چيست؟

تصوير برجسته اي است که بر روي جامي سيمين نقش بسته و چند سال پيش در مرودشت کشف شده است ديده مي شود که هر دو پيراهني بلند با زمينه اي از نقشهاي برگ مانند بر تن دارند و تزئينات دوختي در قسمت يقه و لبه پيراهن جلوه ديگري به اين لباس داده است .

10. در چه دوره اي مجسمه هاي گل پخته همراه با اجساد مردگان دفن   مي شد ؟

در هزاره اول و دوم پيش از ميلاد

11. در هزاره اول و دوم  پيش از ميلاد کشفيات چه شهرهايي دوخت و دوز را در دوران خود نشان مي دهد ؟

شوش ، سيلک ، تپه گيان نهاوند ، مارليک حسنلو در اروميه ، اکباتان يا همدان ، لرستان ، زيويه ، گرگان و بيجار .

12. رواج سوزندوزيها در ايران مربوط به سالهاي  330   تا 550  ق . م      مي باشد .

13. اغلب پارچه هاي دوران هخامنشي از چه جنسي است ؟

پشم ، پنبه و کتان

14. ايرانيان چگونه از استفاده از ابريشم بهرمند مي شوند ؟

اگر ايرانيان بنا به اقوال تا آن هنگام از چگونگي پرورش کرم ابريشم نا آگاه بودند از به کار بردن نخ و پارچه هاي ابريشمي بي بهره نبودند و کلافهاي نخ ابريشم که در مملکت چين آماده مي شد با دست مردم سغد و باختر در سرتاسر ايران به فروش مي رسيد و کلافهاي ابريشمي چين و سغد در کارخانه هاي بلخ و همدان و شوش و شوشتر و بسياري از شهرهاي ديگر به پارچه تبديل مي گرديد .

15. مطلوب ترين رنگ در پارچه هاي دوران هخامنشي را بنويسيد ؟

مطلوبترين رنگ در دوران هخامنشي رنگ ارغواني بود که با استفاده از نخ هاي لاجوردي ، سبز زيتوني ، فيروزه اي ، نارنجي و قهوه اي روي آنها سوزن دوزي مي شده است .

16. فيروز اعلا در کتاب سيري در صنايع دستي ايران در مورد رواج سوزن دوزي در ايران چه چيزي نوشته است ؟

از اين آمار نخ زر يعني که به ظرافت تابيده و به پارچه پشمي دوخته شده و تصوير برگهاي مو و پيچک را به وجود آوره است .

17. در ايران از      8000 سال پيش     سوزن دوزي رواج داشته و نتيجه کاوشهاي باستانشناسي در روسيه نيز حکايت از آن دارد که    سده سوم پيش از ميلاد      زردوزي در ايران رايج بوده است .

18. بهترين نمونه پوشاک بانوان عهد اشکاني در بردارنده چه چيزي است ؟

در تنديسه هاي که در الحضر موجود در بغداد و پالمير موزه بغداد و پالمير موجود در موزه لوور به دست آمده است و درتصاوير ديواري رنگي که در معبدي نمايان است .

19. نکته حائز اهميت پيرامون نقوش رودوزي هاي دوره ساساني چيست؟

طرح گلدوزي ها شبيه به نقوش حجاري ها ، گچ بري ها ، ظروف فلزي و ساير اشياء متعلق به آن زمان مي باشد و همين امر نشان مي دهد که در آن زمان در سراسر امپراطوري وسيع ايران ارزشهاي خاصي حکمفرما بوده و هنرمندان ايران به قدري در تجسم بخشيدن به اين ارزشها و قراردادها ي اجتماعي تخصص و مهارن داشته اند و افزون بر اين طبقات اجتماعي ملزم به استفاده از منسوجات با نقوش خاص بودند .

 

طـريقه کپـــي کردن

 20. روشهاي کپي کردن و انتقال نقس ها روي پارچه را بنويسيد ؟

کپي کردن مستقيم نقشه – کپي کردن غير مستقيم نقشه – کپي کردن نقشه بانور - کپي کردن نقشه روي مخمل – کپي کردن به وسيله بخيه .

21. کپي کردن مستقيم نقشه را توضيح دهيد ؟

نقشه را در محل مورد نظر روي پارچه قرار داده و پس از اينکه کاربن را زير نقشه قرار داديد نقشه را کپي کنيد در اين روش کپي کردن براي اينکه دوام نقشه حفظ شود و خطوطي که با مداد يا خودکار روي نقشه به خوبي از زير آن پيدا باشد بر روي نقشه قرار دهيد و براي کمپي کردن مداد يا خودکار را روي اين کاغذ فشار دهيد .

22. کپي کردن غير مستقيم نقشه را توضيح دهيد ؟

کاغذ پوستي را روي نقشه اصلي قرار داده و نقشه را عيناً روي کاغذ بياوريد و آنگاه مستقيماً اين نقشه را با کاربن روي پارچه کپي کنيد تا نقشه هاي کتاب شما سالم بماند .

23. کپي کردن  نقشه با نور را توضيح دهيد ؟

نقشه اي را که از روي کتاب بر روي کاغذ پوستي کشيده ايد در زير پارچه قرار دهيد سپس پارچه را جلوي تور بگيريد و نقشه را که در مقابل نور مشخص شده است مستقيماً روي پارچه کپي کنيد .

24. کپي کردن  نقشه روي مخمل را توضيح دهيد ؟

ابتدا طرح و نقشه خود را روي کاغذي منتقل آورده آنگاه به وسيله سنجاق روي خطوط نقشه را سوراخ سوراخ کنيد و سپس نقشه را روي پارچه ثابت نگه داشته و  گرد سفيد آب را با پنبه بر روي طرح کشيده و نقشه را با احتياط از روي پارچه بلند کنيد نقشه عيناً کپي مي شود حال براي ثابت کردن اين نقشه با مواد سفيد روي نقاط سفيد بکشيد و سپس مخمل را از گرد سفيد پاک کنيد .

25. کپي کردن نقشه با بخيه را توضيح دهيد ؟

  الگوي مورد نظر را روي پارچه ثابت مي کنيم و دور تا دور نقشه و طرح را بخيه مي زنيم و بعد از آن کاغذ زيري آن را پاره مي کنيم .

 26. اجزاي يک کارگاه را بنويسيد ؟

 2عدد دستک – 2 عدد قلتک – 2 عدد شمشيرک .

 

ســــوزن دوزي

 27. در چه دوره هايي سوزن دوزي رواج بيشتري داشته است ؟

در روزگار هخامنشيان – اشکانيان و ساسانيان رواج داشته است .

28. نقش هاي مورد استفاده در سوزن دوزي را بنويسيد ؟نقش گل و بوته – گل و مرغ – انواع بقه جقه اي – انواع نقوش حيوانات و پرندگان شکارگاه طرحهاي هندسي – درختي – سروچه – طرحهاي اسليمي وخطايي ترنجي و سر ترنجي – لچک ترنج – مثهسه اي - بازوبندي بند روحي- گل هاي شاه عباسي – گره ها - طرح هاي گليمي – اسماء جلاله مورد استفاده قرار مي گيرد .  

29. از منجوق دوزي در چه چيزهايي استفاده مي شود ؟

انواع تابلوهاي تزئيني – کيسه هاي پول – چنته – کيسه ي قلمدان – جاي مهر – جاي مسواک – کيف – رد جعبه اي – رو قوري – سرمه دان – سمبوسه – حچ پيچ – کمربند – گردنبندها – دستبند – انگشتر – خلخال- زير قلياني – البسه- منگوله پرده – رويه ليوان- روي گلدان – بند قرآني – پيش سينه- دوريقه – و دور کلاه استفاده مي شوند .

 

شـــرابه دوزي

 30. شرابه دوزي چيست؟

شرابه به رشته ها و منگول هايي که از کنار چيزي آويزان باشد گفته مي شود .

31. انواع شرابه دوزي را بنويسيد ؟

شرابه دوزي ساده – شرابه دوزي الوان – نوع ساده نقش دار – نوع دالبري ساده – دالبري هاي تقاطعي يا جفتي – شرابه زيگزاکي – شرابه زيگزاکي آويز دار دوبل – شرابه دوزي روي منگوله ي منجوق .

32. شرابه دوزي ساده را توضيح دهيد ؟

تنها با رديف هاي منجوق ها به صورت کيسه اي به طول الي 10 سانتيمتر دوخته مي شود.

33. شرابه دوزي ساده الوان را توضيح دهيد ؟

در تک تک ريشه ها تنوع رنگ وجود دارد و استفاده از رنگ ها به طور يکسان در ريشه ها انجام مي گيرد .

34. شرابه دوزي نوع ساده نقش دار را توضيح دهيد ؟

در اين نوع شرابه دوزي جهت استفاده از رنگها از طرح هاي شطرنجي الوان استفاده مي گردد و مطابق تعداد طرح مورد استفاده از رنگ هاي گوناگون استفاده مي شود تا طرح مورد نظر بر روي شرابه دورزي پياده کنيد .

35. شرابه دوزي نوع دالبري ساده را توضيح دهيد ؟

در اين نوع شرابه دوزي انتهاي رديف آزاد نمي باشد بلکه دو سر آن به لبه ي پارچه تماس دارد .

36. شرابه دوزي دالبرهاي تقاطعي يا جفتي را توضيح دهيد ؟

در اين نوع شرابه دوزي از ميان سر دالبري که دوخته دالبر ديگري دوخته مي شود در دالبر تقاطعي منجوق هايي که در رديف بعد دوخته مي شود ممکن است هم رنگ يا از رنگ ديگر باشد .

37. شرابه زيگزاکي را توضيح دهيد ؟

در اين نوع دوخت شرابه پس از بيرون آوردن سوزن از روي خط مورد نظر تعداد مشخصي از مليله يا منجوق به سوزن گرفته پس يک دانه مرواريد به نخ کشيده و دوباره به همان تعداد قبلي منجوق يا مليله را به سوزن گرفته و بعد سوزن را در همان خط قبلي به پارچه فرو مي برند و دوباره در فاصله کمي از پارچه سوزن را بيرون آورده عمل قبلي را تکرار مي کند تا بدين ترتيب آويزه ها به وجود آيند.

38. شرابه زيگزاکي آويز دار دوبل را توضيح دهيد ؟

در اين شرابه يک رديف شرابه زيکزاکي آويز دار در ميان رديف قبلي دوخته مي شود .

39. شرابه دوزي روي منگوله ي منجوق را توضح دهيد ؟

ابتدا روي گلوله ي مرواريد و يا چوبي يا دانه تسبيح را منجوق دوزي مي کنند به طوري که منجوق تمام سطح گلوله را بپوشاند و در قسمت پائين آن مقدار زيادي شرابه منجوق هم رنگ منجوق هاي روي گلوله به صورت يک دسته آويزان مي نمايند و در قسمت بالاي گلوله بند نيکي آويزان مي کنند

40. شرابه دوزي در چه شهرهايي رواج بيشتري دارد ؟

اصفهان – قزوين – بندر عباس .

 

 اشـــک دوزي

41.اشک دوزي چيست ؟

به دوختن مرواريدهايي که شکل و فرم قطره ي اشک را دارند . اشک دوزي گفته مي شود.

42. مواد و ابزار مورد استفاده در اشک دوزي را بنويسيد ؟

از پارچه مخمل – اطلس ماهوت – ساتن – مرواريد – مرواريد اشک گندمي و مرواريد ساده و نخ و سوزن از پارچه مخمل – اطلس ماهوت – ساتن – مرواريد – مرواريد اشک گندمي و مرواريد ساده و نخ و سوزن استفاده مي شود .

43. نقوش مورد استفاده در اشک دوزي را بنويسيد ؟

از نقوش خوشه انگوري – خوشه گندمي – گل و بوته سازي – گل هاي گلداني – شجري و درخت بيد مشکي استفاده مي شود .

44. مراکز اصلي مرواريد دوزي را بنويسيد ؟

اصفهان – کاشان – يزد – تهران – قزوين – تبريز و بعضي از شهرهاي استان هرمزگان و خوزستان .

45. اشک دوزي براي تزيين چه چيزهايي استفاده مي شود ؟

يقه لباس – سمبوسه سوزني – بقچه – جاي شانه – جاي ساعت – کيسه پول- سجاده – تابلوهاي تزئيني – جلد قرآن – کوسن – رو ميزي و کيف .

46. اشک دوزي با چه دو ختهاي ديگري استفاده مي شود؟

سرمه دوزي – مليله دوزي – پيله دوزي – قيطان دوزي – شرفه دوزي – پولک دوزي – منجوق دوزي و مرصح دوزي .

47. انواع دوخت هاي اشک دوزي را بنويسيد؟

برجسته دوزي – دوخت ساده سطحي – دوخت خطي – دوخت برگ جناغي – ساقه دوزي – گردونه دوزي يا زنار دوزي مرواريد و تک دوزي مرواريد .

 

مليـله دوزي روي تـــرمه

 48. براي نماي بيشتر مليله روي ترمه چه کاري انجام مي دهند ؟

در تمام قسمتهاي طرح از مليله تراش دار که به نام الماس نيز معروف است استفاده مي شود .

49. نوع بخيه هاي مورد استفاده در مليله دوزي روي ترمه را بنويسيد ؟

1. دوخت ساتن موازي جهت سطح گلبرگ ها

2. دوست ساتن جناغي جهت پر نمودن سطح  سطح قسمتهايي از نقش که به صورت قرينه طرحي از برگ به خود بگيرد .

3. زنار دوزي که به صورت بخيه هاي مورب کنار هم بر روي خط ضخيمي جهت کادر بندي خطوط مي باشد که ابتدا در زير آن خط مليله دوخته مي شود .

 

زنار دوزي

 50. مراکز رايج زنار دوزي را بنويسيد ؟

تهران – اصفهان – يزد .

51. نقوشي که در زنار دوزي استفاده مي شود چيست ؟

به نقوش بته جقه اي گل و بوته- گل و مرغ و حيواني مي توان اشاره کرد .

52. زناردوزي براي تزئين چه چيزهايي مورد استفاده قرار مي گيرد ؟

براي تزئين بقچه – جا نماز – سجاده – تابلو و کوسن به کار مي رود .

   

پيـــله دوزي

 53. پيله دوزي چيست ؟

دوختن با دامه هاي ابريشم به دو نيم شده بر پارچه ي مخملي دوختن قطعاتي از بادامچه پيله ميان نقش ها و تصاوير بر قطعه ي مخملي .

54. پيله چيست ؟

پرده ي نازکي که کرم ابريشم از لعاب دهن خود به دور خود مي تند و در ميان محصور مي شود پيله ها را به ترتيب مخصوص گرم مي کند و ميرسيد تا ابريشم به دست آيد . که به آن پيله گفته مي شود .

55. پيله همراه با چه دوختهايي استفاده مي شود ؟

مليله – سرمه – منجوق- پولک و سنگ .

56. پيله دوزي در چه دوره هايي رواج بيشتري داشته است ؟

در دوران افشاريه – زنديه و قاجاريه رواج بيشتري داشته .

57. پيله دوزي در چه شهرهاي رواج بيشتري دارد ؟

در شهرهاي اروميه – تبريز – اصفهان – کاشان – تفت – مهريز – يزد – رشت و تهران رواج بالايي دارد .

58. طرح هاي مورد استفاده در پيله دوزي را بنويسيد ؟

پرندگان – گل و بوته – گل هاي حاشيه اي .

59. از پيله دوزي در چه جاهايي استفاده مي شود؟

 براي تزئين تابلوها و يقه و سمبوسه لباس استفاده مي شود .

60. مواد مورد نياز در پيله دوزي را بنويسيد ؟

پارچه مخمل – ماهوت يا ساتن سرمه اي يا مشکي – پيله الوان يا خود رنگ – سرمه ساده الماسي طلائي يا نقره اي – بلدشت- سرمه اي مات – مرواريد کروي يا اشکي يا گندمي – چسب سرد مايع – نخ محکم – پشم شيشه جهت برجسته نمودن – منجوق و گاهي هم پولک .

61. طريقه برش و دوخت پيله را بنويسيد ؟

براي برش پيله ابتدا الگوي مورد نظر را روي کاغذ برش داده آن را روي پيله بگذاريد و خطوط دور آن را با مداد کشيده و بعد دور آن را قيچي مي برند تا الگوي فوق از پيله بدست آيد سپس وسط دوجداره پيله را از هم باز مي کند که پيله نازک تر شود پس از تهيه تمام برش هاي لازم از پيله آنها را مطابق طرح روي پارچه قرار داده و به وسيله سوزن و نخ و در قسمت روي پيله با استفاده از مليله و گاهي مرواريد و منجوق بخيه مي زنند .

62. براي دوخت پيله برجسته چه کاري انجام مي دهند ؟

براي دوخت پيله ي برجسته بايستي در زير برش هاي پيله پنبه گذاشته شود انواع دوخت هايي که در پيله دوزي به کار مي روند عبارتند از : ساقه دوزي با سرمه – دوخت بس – مرواريد دوزي .

 

پـــولک دوزي

 63. پولک دوزي روي چه پارچه هايي صورت مي گيرد ؟

روي پارچه هاي ابريشمي و پنبه اي صورت مي گيرد .

64. پولک دوزي چيست ؟

پولک دوزي عبارت است از نصب پولک هاي طلا و گاه طلاي خالص که همراه با گل دوزي منجوق – سرمه – مليله و ابريشم و سنگ مرواريد صورت مي گيرد .

65. پولک دوزي در چه شهرهايي رواج بيشتري داشته است ؟

بندرعباس – بندرلنگه – ميناب – روستاهاي حومه مهاباد و نيز شهرستان بوکان و توابع آن .

66. انواع پولک دوزي را بنويسيد ؟

پولک دوزي ساده – پولک دوزي نخ رو – پوولک دوزي قلاب – پولک دوزي برجسته– پولک دوزي ايستاده .

  67. پولک دوزي ساده چگونه دوخته مي شود؟

در اين نوع پولک دوزي جهت اتصال پولک به پارچه منجوقي روي پولک مي دوزند که چوق قطر منجوق از سوراخ پولک بزرگتر است ، پولک در زير آن نگه داشته مي شود شيوه ي دوخت به اين ترتيب است که سوزن را در محل مورد نظر از پارچه بيرون آورده يک پولک و بعد از آن يک منجوق به سوزن مي گيرند بعد سوزن را از سوراخ پولک به پشت پارچه برمي گردانند اين عمل باعث دوخته شدن پولک مي شود .

68. پولک دوزي نخ رو چگونه دوخته مي شود ؟

اين نوع پولک بيشتر جهت پر کردن طرح مورد استفاده قرار مي گيرد شيوه ي دوخت به اين ترتيب است که سوزن را از پارچه بيرون آورده از پولکي عبور داده در نزديکي محل فوق آن با فاصله اي تقريباً به اندازه ي شعاع پولک سوزن را به پارچه فرو مي برند و با فاصله اي حدود يک ميليمتر روي طرح مجدداً از پارچه بيرون مي آورند اين دوخت به اين جهت که پولک به وسيله ي نخي که روي آن قرار دارد به پارچه متصل مي شود پولک دوزي نخ رو ناميده مي شود .

69. پولک دوزي قلاب چگونه دوخته مي شود ؟

نخ دوخته شده بر روي پولک به شکل قلاب دوزي مي باشد که باعث دوخت پولک روي پارچه مي شود.

70. پولک دوزي برجسته چگونه دوخته مي شود ؟

جهت برجسته نمودن پولک دوزي از دو روش مي توان استفاده کرد :

روش اول آنکه زير قسمت پولک دوزي را با لايه اي از پنبه يا پشم شيشه و امثال آن برجسته نموده و سپس روي آن قسمت را پولک دوزي مي نمايند دوخت پولک رايج در اين روش به شکل ساده مي باشد .

روش دوم آنکه قبل از گرفتن پولک بسوزند تعداد مناسبي منجوق يا مليله به سوزن گرفته و پولک مورد نظر و آنگاه يک منجوق و سپس سوزن را از پولک و منجوق و مليله هاي قبل از پولک رد مي کنند .

 71. پولک دوزي ايستاده چگونه دوخته مي شود ؟

پولک از پهلو معمولاً به صورت مورب به ايستد که جهت اين نوع دوخت سوزن را از پارچه بيرذون آورده پولک و منجوق به تعداد دلخواه و طول بخيه دوخته شده قرار مي دهند اين پولک ها و منجوق ها بر روي پارچه به اندازه ي تقريبي پولک و منجوق هاي هر بخيه مي باشد و به اين جهت پولک ها در ميان منجوق ها به حالت ايستاده قرار مي گيرد .

 

 زر دوزي

 72. زر دوزي چيست ؟

به عمل دوختن زري و زر بفت بر روي پارچه زر دوزي مي گويند .

73. زردوزي در چه دوره هايي رواج داشته است ؟

در زمان هخامنشيان و اشکانيان – به خصوص در سده ي دوم هجري و دوره ي صفوي.

74. مواد لازم براي زر دوزي را بنويسيد ؟

پارچه تور – نخ ابريشم خام رنگي – قرقره طلائي –کاغذ پوستي – سوزن شماره 11 يا 9 کورول يا سوزن شماره9 يا 11 شارپ .

75. نقوش مورد استفاده در زر دوزي را بنويسيد ؟

نقوش گل با حاشيه دالبر و مضرس .

76. از زر دوزي در چه جاهايي استفاده مي شود ؟

دمپاي شلوار – نوار دوزي – زر دوزي – شليته – پيراهن – جليقه – چادر زنان و چارق مردان کرد .

77. زر دوزي در چه شهرهايي رواج دارد ؟

اصفهان – تهران - بندرعباس .

 

  مــــرواريد دوزي

 78. مرواريد چيست ؟

مرواريد جسم جامد کروي شکل – براق و نسبتاً سختي که از انجماد ترشحات مخاط بدن انواعي نرم تنان دو کفه اي به نام صدف مرواريد حول اجسام خارجي به وجود مي آيد .

79. معروفترين پديده مرواريد دوزي شده ايراني را بنويسيد ؟

فرش افسانه اي بهارستان خسرو پرويز است که سال 637 ميلادي به دست اعراب غارت شده اين فرش عبارت بوده از پارچه ي زر بفتي که جواهزات گرانبهايي بر آن نشانده شده بود و مرواريد و تزئينات گوناگون ديگر و حاشيه مجللي بر زمينه ي بسيار فاخر بوده است .

80. مراکز اصلي مرواريد دوزي را بنويسيد ؟

اصفهان – کاشان – يزد – تهران – تبريز – قزوين و بعضي از شهرستان هاي استان هرمزگان و خوزستان .

81. انواع دوخت هاي مرواريد دوزي را بنويسيد ؟

بر جسته دوزي – دوخت ساده سطحي – دوخت خطي – دوخت برگ جناغي – ساقه دوزي – گردنه دوزي يا زنار دوزي مرواريد – دوخت گندمي – دوخت اشک – تک دوزي مرواريد .

82. برجسته دوزي چگونه دوخته مي شود ؟

جاهايي را که مي خواهيم برجسته شود به وسيله پيله گذاري يا پنبه يا روي هم برجسته مي نمايند بعد به وسيله پولک ، منجوق ، مليله ، سرمه و ... تزئين مي شود .

83. دوخت ساده سطحي چگونه دوخته مي شود ؟

در اين دوخت از روش ساتن دوزي با منجوق و مرواريد و يا مرواريد کروي استفاده مي گردد و تمام سطح نقش ماند سطح گلبرگ را مي پوشانند .

84. دوخت خطي چگونه است ؟

در روش خطي دوزي مرواريد را ريو خطوط طرح به صورت يک خط ممتد مي دوزند .

85. دوخت برگ جناقي چگونه است ؟

از آن جهت برگ دوزي در طرح استفاده مي شود و در دو سمت برگ به صورت اريب جناقي دوخت ساتن زده مي شود .

 86. ساقه دوزي چگونه دوخته مي شود ؟

جهت دوخت ساقه هاي طرح و يا خطوط ضخيم استفاده مي شود و براي خطوط ضخيم تر از مار پيچ روي ساقه استفاده مي گردد .

87. گردنه دوزي يا زنار دوزي مرواريد چگونه دوخته مي شود ؟

اين دوخت جهت خطوط ضخيم دور گل هايي که خواسته شود با سطح گلبرگ فرق داشته باشند استفاده مي گردد جهت هر بخيه از 3 عدد منجوق مرواريدي استفاده مي شود و اين 3 عدد منجوق مرواريدي به صورت اريب بر روي يک خط دوخته مي شود گاهي نيز جهت تمام طرح از اين دوخت استفاده مي گردد .

88. دوخت گندمي چگونه است ؟

اين دوخت جهت نشان دادن خوشه ي گندم در طرح با استفاده از دانه هاي مرواريد که به شکل گندم است اجرا شده و به صورت قرينه ي جناغي دوخته مي شود .

89. دوخت اشک چگونه است ؟

از دانه هاي مرواريد به شکل اشک جهت نشان دادن گلبرگ ها و يا خوشه ي گل به صورت بخيه هاي قرينه ي جناغي و يا ساتن استفاده مي گردد .

90. دوخت تک دوزي مرواريد چگونه است ؟

در اين دوخت از دانه هاي مرواريد و يا منجوق مرواريد براي دوخت دانه دانه در قسمت هاي مختلف طرح استفاده مي شود .

 

    مليـــله دوزي

 91. مليله دوزي چيست ؟

تارهاي طلائي و نقره اي که ميانش مثل لوله خالي باشد که با آن روي پارچه مليله دوزي مي کنند .

92. قدمت مليله دوزي طي حفاري ها به     2500    الي      3000    سال پيش مي رسد .

93. در دوره ي ساساني از مليله دوزي در کجا استفاده مي شود ؟

براي تزئين پرده ها – لباس هاي رسمي کشوري و لشگري و درخشها  .

94. نقوش مورد استفاده در مليله دوزي را بنويسيد ؟

گل هاي ترنجي – گل ساعتي – نقوش حيواني – گل بوته – شمسه اي – نقش انساني– محرابي – قنديلي- سروي – بته جقه اي – انواع خطوط تفنن – گل هاي حاشيه اي – اسليمي و ختايي – بازوبندي – بند رومي – گل بادامي – لچکي – اشکال هندسي – انواع ستاره – گل گلداني – شاه عباسي .

95.از مليله دوزي براي تزئين چه چيزهايي استفاده مي شود ؟

سفره قند – حنابندان عروس – جهازيه عروس – پرده ي خانه ي خدا – پرده – سوزني – جاي ساعت – جاي قلمدان – روسري – کيسه ي پول – کمربند – کلاه و شب کلاه – رويه قوري – رويه کوسن – روميزي .

96. مواد اوليه مليله دوزي را بنويسيد ؟

1- مليله . 2- پارچه ي مخمل يا ترمه در رنگهاي مختلف . 3- پارچه ي متقال آستر زير مخمل . 4- آستر اصلي از نوع چيت و همرنگ مخمل . 5- پنبه زشته جهت دوختهاي برجسته . 6- نخ کوک از نوع پنبه . 7- سريش جهت چسباندن آستر اول . 8- پايه يا خرک جهت قرار دادن کارگاه بر روي آن . 9- صندلي . 10-  نخ و سوزن . 11- قيچي . 12- مرواريد .

97. انواع مليله را از نظر جنس بنويسيد ؟

مليله اصل و مليله بدل ، مليله اصل تشکيل شده است از رشته هاي بسيار نازک نقره که آنرا مي تابند تا شبيه به فنر لوله اي بشود و سپس اگر مليله طلا لازم باشد همين رشته هاي نازک نقره تابيده شده را آب طلاحي دهند و مليله طلايي به دست مي آيد و اين کار به اين دليل است که طلا به تنهايي حالت خشکي دارد . مليله بدل از مفتولهاي برنجي به ضخامت 15% و 18% ميلي متر تهيه مي شود که براي تهيه مليله بدل فلز آن را آب نقره مي دهند .

98. مليله از نظر نوع به چند دسته تقسيم مي شود ؟

به دو نوع ساده و براق ، مليله ساده از رشته هاي فنري بسيار نازک و ظزيف فلزي و محيط آن کاملاً داير است و مليله براق که فنر آن کلفت تر است و 4 پهلو مي باشد و همانطور از اسمش پيداست براق تر از مليله ساده است .

99. تکنيک اجراي سرمه دوزي را بنويسيد ؟

يک قطعه پارچه ي متقال يا کتان را به اندازه ي مخمل يا ترمه اي که مي خواهيم بر روي آن مليله دوزي کنيم مي بريم و سپس محلول سفتي از سريش و آب تهيه کرده و پارچه ي متقالي را بر روي پشت يک قالي که در جلوي آفتاب پهن است پهن مي کنيم و محلول سريش را با قلم موي پهن به تمام نقاط آن به طور يکنواخت مي ماليم بعد پارچه ي اصلي مخمل يا ترمه را بر روي پارچه ي متقالي که سريش ماليده شده کاملاً منطبق کرده و با دست چند مرتبه روي آن مي کشيم تا کاملاً صاف شود و به پارچه ي زيري بچسبد سپس به همان حال زير آفتاب آنرا خشک مي کنيم تا رطوبت سريش جذب قالي گردد و پارچه خشک شود .

100. انواع مليله دوزي را بنويسيد ؟

دور دوزي يا تحرير دوزي يا دوخت محرر تودوزي – تگرگ دوزي – کنگره دوزي – زرک دوزي – برجسته دوزي .

101. طريقه دوخت دور دوزي يا تحرير دوزي يا دوخت محرر چگونه است ؟

نخ کوک را يک لا مي کنيم و انتهاي آن را گره مي زنيم از نقطه ساق برگ از زير به رو کشيده مي شود و بعد يک قطعه مليله ساده به اندازه تمام محيط برگ درون سوزن مي کنيم و در همان نقطه اي که با سوزن بالا آمده فرو مي کنيم و با دست راست حلقه مليله را در جاي خودش خوابانيده و سه طرف آن را کوک مي زنيم و سپس دور تا دور برگ را نيز چندين کوک مي زنيم تا در جاي خود روي طرح دوخته شود .

102. تودوزي چيست ؟

دوختن مليله هاي کوچک براق به صورت حلقه هاي کوچک را در داخل برگها يا گلهاي حاشيه که دور دوزي شده تو دوزي مي گويند .

103. تگرگ دوزي چيست ؟

دوختن حلقه هاي کوچک و تو پر مليله براق را بر روي پارچه بطور جدا از هم و در اطراف کنگره ها تگرگ دوزي مي گويند .

104. کنگره دوزي چيست ؟

دوختن قطعه مليله ساده به صورت زيگزاک در اطراف تگرگ ها را کنگره گويند .

105. زرک دوزي چيست ؟

زرک دوزي دور برگها و گلها توسط مليله براق را زرک دوزي مي گويند .

106. دوخت برجست دوزي چگونه است ؟

ابتدا قطعه هاي پشم شيشه را قيچي کرده با نخ کوک بر روي طرح مي دوزند که ثابت شود بعد روي آنها را قطعات مليله و پولک مي دوزند و گاهي از سرمه قطعات کوچکي را قيچي کرده و مي دوزند .

107. مليله دوزي و مرواريد دوزي در   تهران    زياد ديده مي شود .

108. مراکز اصلي مليله دوزي را بنويسيد ؟

اصفهان – يزد – تهران .

109. از مليله براي تزئين چه چيزهايي استفاده مي شود ؟

جلد قرآن – جا نماز – پيش بخاري .

 

کمـــند دوزي

 110. کمند دوزي چيست ؟

به نوعي دوخت اطلاق مي شود که با استفاده از قيطان ابريشمي يا فيتيله هاي ابريشمي يا پشمي يا منجوق يا سرمه و مليله يعد از اجراي انواع حواشي بعنوان آخرين حاشيه دور دوختهاي داخل متن و خارج متن دوخته شده و از سفيدي حاشيه ها کم مي کند .

111. کمند دوزي در چه دوره اي رواج بيشتري داشته است ؟

دوران هخامنشيان – سده ي چهارم هجري قمري .

112. مواد مورد نياز در کمند دوزي را بنويسيد ؟

انواع قيطان – نوار – فيتيله هاي ابريشمي ، پشمي ، نخي يا پنبه اي – نخ گلابتون .

113. کاربرد کمند دوزي در کجاست ؟

سجاده – سوزني – بقچه – تابلوهاي تزئيني – پرده خانه خدا – ساير پرده ها – کلاه ها – لباسها – رو کوسني – رو ميزي – جلدهاي پارچه اي – مچ پيچ ها – رو جعبه اي – رو قوري ها .

 

شستشوي پارچه هاي ابريشمي و پشمي

 114. طريقه ي شستشو و خشک کردن لباسهاي ابريشمي را بنويسيد ؟

به اندازه 20 تا 30 برابر وزن ابريشم آب باشد 5/1% گرد صابون به آن اضافه نموده و درجه ي حرارت آب در حدود 35 تا 37 درجه باشد و اگر در ماشين رختشويي مي شوييد در حدود 20 دقيقه در ماشين بماند اگر با دست مي شوييد با ملايمت و احتياط آنرا مالش دهيد اگر بدون دقت مچاله شود . چروک مي خورد و شکل خود را از دست مي دهد و زمخت مي شود . اگر پارچه کاملاً خشک بود تمام چروکها به لباس باقي خواهد ماند و اطو هم براي از بين بردن آن نتيجه اي ندارد و بهتر است پارچه را پس از شستن به صورت خيس روي يک حوله پهن کنيد و آنرا لوله کنيد کمي صبر کنيد تا آب آن تمام شود بعد نم دار اطو کنيد .

115. حوه ي شستن پارچه هاي پشمي را بنويسيد ؟

در موقع شستشو جاهاي که دکمه و تزئينات دارد تميز نمي شود پس اول دکمه ها را از روي لباس بر مي داريم و بعد با آب ولرم مايل به سرد و صابون کم قليايي در آب 10 دقيقه خيس کنيد بعد لباس را با آب زياد بشوئيد .

116. بهترين نوع کتان در     بلژيک   است .

117. کتان   ايتاليايي  برق مخصوصي دارد .

118. کتان   ايرلندي   خوش رنگ است .

 

لک زدايـــي

 119. نکاتي که در لکه گيري بايد رعايت شود را بنويسيد ؟

1- علت و نوع لکه که از چه موادي است را پيدا کنيد .

2- به نوع پارچه از لحاظ قابل شستشو بودن و نبودن توجه کنيد .

3- در زمينه ي جنس و رنگ پارچه و هم چنين نوع ماده اي که براي رنگ کردن آن به کار رفته است دقت کنيد .

4- طرحي که براي لک زدايي مي خواهيد به آن عمل نمائيد قبلاً تعيين کنيد .

5- هر نوع ماده شيميايي را که مي خواهيد به کار ببريد روي درز لباس يا تکه اي از پارچه مشابه امتحان نمائيد و اگر مي خواهيد پارچه را بشوئيد لکه را قبل از شستن از بين ببريد .

6- به خاطر داشته باشيد که آب داغ بعضي لکه ها مانند لکه هاي حاصل از تخم مرغ و خون را ثابت مي کند .

7- توجه داشته که آب صابون نيز بعضي لکه ها مانند چاي ، قهوه و عصاره ي بسياري از ميوه ها را ثابت مي کند .

8- پاک کردن لکه بوسيله محلولهايي مانند تتراکلورو کربن يا بنزين يا به کار بردن يابرس لکه ها را از بين خواهد برد .

9- بيرنگ کردن لکه بوسيله آب اکسيژنه و اسيد اگزاليک يا ژاول لکه ها را از بين برد .

10- تميز کردن لکه به طريق خشک به وسيله خميري از پودرهاي جذب کننده مانند گچ فرانسوي ، پودر سفيد تالک .

120. لکه خون چگونه از روي پارچه تميز مي شود ؟

لکه ي تازه را در آب سرد فرو ببريد و کاملاً بشوئيد سپس با آب و صابون گرم بشوئيد و براي لکه هايي که به آساني پاک نمي شود محلول آب و نمک به کار مي رود .

121. طريقه پاک کردن لکه ي شمع را بنويسيد ؟

ابتدا مرم اضافي را برداشته سپس قسمت لک شده را بين کاغذ خشک کن بگذاريد و با اطوي داغ فشار دهيد بعد با تتراکلرور کربن بوسيله ي اسفنج بشوئيد .

122. لکه ي سقز يا آدامس چگونه پاک مي شود ؟

ابتدا روي بکه را يخ بمالد بعد سقز يا آدامس را از بين ببريد اگر لکه باقي ماند آن را به وسيله ي اسفنج و تتراکلرور کربن بشوئيد .

123. لکه چاي با  آب  تميز مي شود .

124. طريقه پاک کردن لکه شکلات و کاکائو را بنويسيد ؟

ابتدا لکه را با آب و صابون بشوئيد بعد لکه را به وسيله ي تتراکلرور کربن از بين ببريد .

125. براي پاک کردن لکه ي روغن ماهي چه کار بايد کرد ؟

لکه ي تازه را ابتدا با تتراکلرور کربن و اسفنج بشوئيد بعد با آب گرم و صابون شستشو دهيد ، لکه کهنه را با آب اکسيژنه بشوئيد تا بي رنگ شود بعد با آب خوب بشوئيد .

126. طريقه ي پاک کردن لکه ي قهوه را بنويسيد ؟

آب جوش را روي لکه بريزيد سپس اينکار را از طرف ديگر لکه تکرار کنيد اگر لکه نرفت آن را با آب اکسيژنه بشوئيد سپس با آب خالص شستشو دهيد

127. لکه ي کره و بستني چگونه پاک مي شود ؟

پارچه را در آب سرد خيس کنيد بعد از اينکه لکه از بين رفت بوسيله ي تتراکلرور کربن و اسفنج پاک کنيد .

128. لکه ترشي را مي توان با کمي   محلول آمونياک در آب  از بين برد .

129. براي از بين بردن لکه ي گوشت چه مي کنيم ؟

ابتدا لکه را در آب سرد خيس کنيد بعد بشوئيد اگر لکه باقي ماند آن را با اسفنج و تتراکلرورکربن پاک کنيد .

130. لکه ي ميوه يا آب ميوه چگونه تميز مي شود ؟

ابتدا آن را با آب سرد و اسفنج بشوئيد اگر لکه باقي ماند گليسيرين بکار ببريد و بگذاريد چند ساعت بماند بعد با آب گرم و صابون بشوئيد .

131. طريقه ي پاک کردن لکه ي علف را بنويسيد ؟

لکه را با روغن يا دنبه مالش داده سپس با آب و صابون بشوئيد لکه باقي مانده را با آب اکسيژنه يا الکل سفيد از بين برده و در خاتمه پارچه را با   132. براي از بين بردن لکه ي لاک ناخن چه مي کنيم ؟

در صورت طبيعي بودن جنس پارچه مي توان از تينر يا آسيتون استفاده نمود ولي در پارچه هاي مصنوعي از تتراکلرور کربن استفاده مي شود .

133. طريقه ي پاک کردن لکه ي جوهر ميوه را بنويسيد ؟

30 گرم از پرمنگنات را در يک ليتر اب حل کرده و لکه را در آن قرار دهيد .قتي لکه خوب قرمز شد آن را خارج کرده و با آب بشوئيد سپس آن را بي سولفوردوسود يا هيدروسولفيت دوسرد قرار دهيد که رنگ قرمز آن برطرف شود اگر لکه باقي مانده بود عمل فوق را تکرار کنيد .

134. لکه هاي سوختگي و لکه هاي اطو که زرد رنگ است چگونه تميز مي شود ؟

بايد از آب اکسيژنه يا آب ژاول استفاده کرد .

اگر لکه سوختگي عميق نيست جاي لکه را مرطوب کرده نمک بپاشيد و بگذاريد در آفتاب بماند يا اينکه قدري نشاسته را خمير کرده و روي لکه بگذاريد و بعد از چند دقيقه برداريد.

135. طريقه ي پاک کردن لکه هاي سبزي را بنويسيد ؟

اگر تازه باشد محلول آب و الکل و يا اتر بکار مي رود ولي اگر کهنه باشد پربرات دو سو با آب اکسيژنه و يا آمونياک مصرف کرد .

136. لکه مرکب سياه چگونه پاک مي شود ؟

محلول رقيقي از 5% پرمنگنات دوپتاس و آب تهيه کنيد لکه را در آن مدتي خيس کنيد تا رنگ قهوه اي پيدا کند بعد از ان بيرون آورده در محلول بي سولفيت دو سود که قدري سرکه در آن ريخته ايد بگذاريد سپس از اين محلول هو بيرون آورده و اين عمل را تکرار کنيد هر دفعه بعد از اينکه از بي سولفيت بيرون آورديد با آب زياد بشوئيد بعد دوباره در پر منگنات بگذاريد .

137. جوهر معمولي را چگونه از روي قالي پاک مي کنند ؟

با ريختن ماست ترش روي آن بطوري که چند مرتبه ماست را برداشته و عوض کنيد .

138. لکه مرکب چين با   تتراکلرور کربن   پاک کي شود . 

139. لکه کفک چگونه پاک کي شود ؟

کفک بعضي از اوقات روي پارچه هائيکه هنوز خشک نشده آنها را در قفسه گذاشته اند پيدا مي شود پارچه ي مزبور را يک ساعت در محلول نيم گرم پربرات دوسود بگذاريد بعد در آب ژاول گذاشته با آب زياد بشوئيد .

140 دو روش براي تميز کردن کف اطو بنويسيد ؟

1- اطو را به برق متصل کرده تا گرم شود يک شمع بزرگ را به کف اطو بماليد بعد بلافاصله با يک پارچه لطيف ته اطو را محکم پاک کنيد و چندين بار اين کار را تکرا کنيد تا کف اطو کاملاً پاک شود .

2- ته اطو را با صابون آب نديده محکم بکشيد بعد اطو را به برق متصل کرده و روي پارچه بکشيد تا ته اطو کاملاً پاک و سفيد شود .

141. طريقه تميز کردن جرم داخل اطو را بنويسيد ؟

از محلول آب و سرکه استفاده مي شود . به اين صورت که نيمي آب و نيمي سرکه ريخته و کمي صبر مي کنيم تا آب داخل محفظه اطو بخار شود.

142. انواع دوختهاي سوزن دوزي را بنويسيد ؟

طرح ساقه – پردوزي – تو پردوزي ساتن – دوخت بست – ساقه دوزي – شلال ساده – شلال پيچ – شلال مارپيچ – شلال مستقيم – بخيه ساده – بخيه هاي تزئيني – زنجيره رومي – گيسو – زنجيره با بست . زنجيره زيگزاک – تک زنجيره باز – زنجيره دوبل – تو پردوزي کوتاه و بلند – شلال باز روي برگ – دوخت تيغ ماهي – تو پردوزي ساده – زنجير تک قلاب – زنجيره ساده – زنجيره با بخيه – دوخت مرجان – دوخت پر مانند - دوخت پر مانند بسته – دوخت پر مانند مستقيم – دوخت پر مانند دوتايي و سه تايي زيگزاک مارپيچ – زيگزاک ساده – دوخت جا دگمه به هم چسبيده- دندان موشي – دوخت ستاره – پاپيون دوزي – بخيه رُماني – تار عنکبوتي – تزئين دوختها با گره فرانسوي .  

 

 مجموعه سئوالات سوزن دوزی سنتي 2

 1.تن پوش آدميان توسط چه عواملي دست خو ش دگرگوني شده است؟تن پوشان آدميان نيز در سرگذشت بس شيرين خود به مقتضاي اقليم زيست؛ درجه تمدن وفرهنگ؛ عقايد مذهبي وآداب ورسوم؛دستخوش دگرگونيهاي بيشمار وشگفت انگيزي شده است كه عوامل اجتماعي واقتصادي وارتباطي بويژه سليقه وابتكار پوشندگان در تكامل وتنوع آن سهم بسزائي داشته است.

2.وسايلي كه متعلق به حدود 6000سال قبل از ميلاد است گواه برچه چيزي است؟در غار كمر بند نزديكي بهشهربدست آمده گواه خوبي است بر اينكه مردم آن زمان از فن تبديل پشم به نخ اطلاع داشتند واز اين نخها دردوخت ودوز استفاده مي نمودهاند.                                          

3. يكي از چشمگير ترين وزيبا ترين نمونه هاي پوشاك بانوان ايلامي چه بوده است؟تصوير برجسته اي است كه بر روي جامي سيمين نقش بسته و چند سال پيش در مرودشت كشف شده است وبر روي اين جام پيكره ي دو زن كه يكي ايستاده وديگري نشسته است ديده ميشود كه  هر دو پيراهني بلند با زمينهاي از نقشهاي برگ مانند بر تن دارندوتزئينات دوختي در قسمت يقه ولبه پيراهن جلوه ديگري به اين لباس داد است                                                                    

رواج سوزندوزيهادر ايران مربوط به چه سالهايي است؟سال 330 تا 550                                4.

5.اغلب پارچه هاي دوران هخامنشي از چه چيزي است؟ از پشم وپنبه وكتان

6.مطلوب ترين رنگ در پارچه هاي هخامنشي چه رنگي بود؟ رنگ ارغوني بود كه تا استفاده از نخ هاي لاجوردي،سبز زيتوني،فيروزه اي،نارنجي وقهوه لي روي آنها سوزن دوزي مي نمودند.

7.فيروز اعلاء در كتاب سيري در صنايع دستي ايران چه چيزي نوشته است؟از اين آثا ،نخ زريني كه به ظرافت تابيده و به پارچهء پشمي دوخته شده و تصوي برگهاي مو و پيچك را بوجود آورده است.

8.در دوره ي قاجاريه بهترين گلدوزي دركدام شهر ها انجام گرفت؟ در شيراز –اصفهان-يزد-

كاشان-قرداغ-تبريزورشت انجام گرفت كه هر كدام داراي طرحهاي متنوع بوده اند.

9.كپي كردن و انتقال نقش ها روي پارچه را توضيح دهيد؟

1/كپي كردن مستقيم نقشه:

نقشه را در محل مورد نظر روي پارچه قرار داده و پس از اينكه كاربن {كپي} را زير نقشه قرار داديد،نقشه راكپي كنيد،در اين روش كپي كردن،براي اينكه دوام نقشه حفظ شودوخطوطي كه با  مداد يا خودكار روي نقشه ميكشيد پس از مدتي نقشه را مخدوش نكند،قطعه كاغذ شفافي راكه نقشه بخوبي اززيرآن پيدا باشد{كاغذ پوستي يا مويي}بر روي نقشه قراردهيد و براي كپي كردن،مداديا   خودكاررا روي اين كاغذ فشار دهي.

2/كپي كردن غير مستقيم نقشه:

كاغذ پوستي راروي نقشه اصلي قرارداده و نقشه را عيناٌ روي اين كاغذ بياوريد وآنگاه مستقيماٌ     اين نقشه را با كاربن روي پارچه كپي كنيد تا نقشه هاي كتاب شما سالم بماند.

3/كپي كردن نقشه با نور:

نقشه اي را كه از روي كتاب بر روي كاغذ پوستي كشيده ايد درزير پارچه قراردهيد،سپس پارچه را جلو نور بگيريد ونقشه را كه در مقابل نورمشخص شده است مستقيماٌروي پارچه كپي كنيد  

براي اين كار را ميتوانيد از شيشه پنجره اتاق استفاده كنيد.

  4/كپي كردن نقشه روي مخمل:

چون كاربنسفيدبراي كپي كردن نقشه روي بعضي از مخمل هاي پارچه هاي درشت بافت تيره نتيجهءچندان خوبي نداردبهتر اين است كه براي كپي كردن نقشه روي اين نوع پارچه هاابتداطرح

نقشه خود را روي كاغذي مستقل آورده آنگاه بوسيله ي سنجاق روي خطوط نقشه را سوراخ سوراخ كنيد وسپس نقشه راروي پارچه ثابت نگهداشته وگرد سفيداب رابا پنبه برروي طرح كشيده ونقشه رابا احتياط ازروي پارچه بلند كنيد،نقشه عيناٌكپي ميشود.حال براي ثابت كردن اين نقشه با مداد سفيدروي نقاط سفيد بكشيدوسپس مخمل را از گرد سفيد پاك كنيدوياميتوان ازپلاـ

ستيك هاي نازك استفاده نمود،طرح راروي آن كشيده و بعد از دوخت،پلاستيك را پاره كرد.

10.انواع كارگاه را نام ببريد؟كارگاه گلدوزي –كارگاه مليله دوزي

11.كارگا را به چه دليل انتخاب مي كنيم؟ جهت سرت وسهولت در انجام كار گلدوزي وبالا بردن كيفيت آن بهتر اس از كارگا ستغاد شود.

12.نقشهاي مورد استفاده د نجوق دوزي  رانام ببريد؟گل وبوته،گل ومرغ،انواع بته جقهاي ها،

انواع درختي،سروچه،طرحهاي اسليمي وختايي،ترنجي،و...اشاره كرد.

13.از منجوق دوزي براي تزئين چه چيزي استفاده كرد؟انواع تابلوهاي تزئيني،كيسه هاي پول،

چنته،كيسه قلمدان،البسه،كمر بند،جاي مسواك،انگشتر،روقوري،دوريقه و...استفاده ميكردند.

14.منجوق دوزي چيست؟دوختن منجوق بر جامه آن زيور را.

15.شرابه دوزي چيست؟شراب رشته هاو منگوله هايي كه از كنار چيزي آويزن كنند.

16.انواع شرابه دوزي را نام ببريد؟1/شرابه دوزي ساده2/شرابه دوزي ساده الوان3/نوع ساده نقشدار4/نوع دالبري ساده5/دالبرهاي تقاطعي يا جفتي6/شرابه زيگزاكي7/شرابه زيگزاكي آويزدار دوبل8/شرابه دوزي روي منگولهءمنجوق

17.شرابه دركدام شهر ها رايج هستند؟اصفهان،قزوين وبندر عباس از مراكز رايج شرابه هستند.

18.منظور از اشك دوزي چيست؟منظور از اشك دوزي دوختن مرواريد هايي است كه به شكل وفرم قطره اشك را دارند .

19.نوع دوختهايي كه در اشك دوزي مورد استفاده قرارميگيرد چيست؟1/برجسته دوزي2/ساقه

دوزي3/دوخت ساده سطحي4/دوخت خطي5/دوخت برگ جناغي6/گردنه دوزي يا زنار دوزي

7/تك دوزي مرواريد.

20.پيله دوزي چيست؟به نوعي از دوخت هاي تزئيني اطبلاق ميشودكه درآن قطعات بريده شدهء

پيله بهمراه:سرمه،منجوق،پولك وسنگ بكار ميرود.

21.طرحهاي پيله دوزي چه چيز هايي هستند؟پرندگان،گل وبوته وگلهاي حاشيه اي مي باشند.

22.در دورهءساسانيودوره صدر اسلام جنس پولكها چگونه است؟دوره ساسانيبصورت زرين وسيمين بوده ودرصدراسلام از طلايي ونقرهاي به آلياژ هاي مس وبرنج تبديل گرديد.

23.در كدام مناطق پولك دوزي رواج دارد ؟ در بندر عباس ،بندر لنگه ،ميناب نيز پولك دوزي همراه با هنر گلابتوندوزي انجام مي شود . اين نوع سوزن دوزي در استان هرمزگان گاه به همراه قلاب دوزي و به صورت گلابتون دوزي بكار مي رود.

24. پولك دوزي معمولا براي تزئين چه كارهايي بكار مي رود ؟ براي تزئين پردها ،رو كسن ،روتختي،جانمازي،كيسه هاي پول.غيره....

25. پولك دوزي از لحاظ دوختي به چند روش مورد استفاده است؟1 =پولك دوزي ساده 2=پولك دوزي نخ رو3= پولك دوزي قلاب4= پولك دوزي برجسته 5=پولك دوزي ايستاده

26. پولك دوزي نخ رو بيشتر جهت چه چيزهاي به كار مي رود؟بيشتر براي پر كردن طرح مورد استفاده قرار مي گيرد

27.زري دوزي براي تزئين چه چيزهايي به كار مي رود ؟اين دوخت براي تزئين :دمپاي شلوار ، نوار دوزي و زري دوزي ،شليته، پيراهن ،جليقه ، چادر زنان وهمچنين براي چاروق مردان كرد به كار مي رود

27.زري دوزي در حال حاضر در كدام مراكز رواج دارد؟ در حال حاضر در اصفهان ،تهران، و بندر عباس از مراكز رواج اين نوع دوخت بشمار مي رود

28 معروفترين پديده مرواريد دوزي شده ايراني چه چيزي است ؟ فرش افسانهاي بهارستان خسرو پرويز است كه سال 637ميلادي بدست اعراب غارت شده

29. مراكز اصلي مرواريد دوزي را نام ببريد؟اصفهان ،كاشان، تبريز ،يزد ، تهران ، قزوين و بعضي از شهرهاي استان هرمز گانو خوزستان مي باشد

30. مرواريد دوزي براي تزئين چه چيزي بكار مي رود ؟ يقه لباس ، سمبو سه ، سوزني ، بقچه، سجاده و ...

31. دوخت ها و بخيه هايي كه در مرواريد دوزي بكار گزفته مي شود كدامند ؟1= برجسته دوزي 2=دوخت سادۀ سطحي 3= دوخت خطي 4= دوخت برگ جناغي 5= ساقه دوري 6= گردنه دوزي يا زناره دوزي مرواريد 7= دوخت كندمي 8= دوخت اشك 9= تك دوزي مرواريد

32. مرواريد اوليه مليله دوزي را نام ببريد ؟ 1= مليله 2= پارچه مخمل يا ترمه در  رنگهاي مختلف تهيه مي گردد 3=پنبه نرشته جهت دوخت هاي برجسته 4= نخ كوك از نوع پنبه اي 5= سريش جهت چسپاندن آسترال 6= صندلي 7= نخ و سوزن 8= قيچي 9= مرواريد

33. مليله از نظر جنس بر چند نوع است ؟مليله اصل و بدل.مليل اصل تشكيل شده است از رشته هاي نازك قره كه آنرا مي تابندتا شبيحه به فنر لوله اي بشود و سپس اگر مليله طلا لازم باشد همين رشته هاي نازك نقره تابيده شده را آب طلا مي دهند و مليله طلايي بدست مي آيد و اين كار بدين د ليل  است كه خود طلا بتنهايي حالت خشكي دارد نمي تواند در رشته بسيار نازكي به قطر15% ميلي متر بصورت فر در آيد بنابراين بيشتر از نقره استفاده مي شود . مليله بدل از مفتول هاي بر نجي به ضخامت 15%و18% ميلي متر تهيه مي شود كه براي تهيه مليله بدل فلز آن را آب نقره مي دهند و تمام اين كارها در بازار و توسط زركش ها صورت مي گيرد

34 كمند دوزي چيست ؟ در لغت به معني طناب ، رشته دراز و رشته ضخيم و دراز كه براي گرفتار ساختن انسان يا حيوان بكار مي برند و يا بوسيلۀ آن از ديوار بالا مي روند . خمند نيز گفته مي شود

35. كار برد كمند دوزي را بگوييد ؟ اين دوخت به همراه ساير دوختها بيشتر براي انواع سجاده، سوزني بقچه ، تابلو هاي تزييني ، پرده خانه خدا  ساير پرده ها ، كلاها ، لباسها ريال رو كسني ، رومبزي ، جلد هاي پارچه اي مچ پيچ ها ، رو جعبه اي  رو قوري ها و غيره بكار مي رود .

36.بهترين نوع كتان كدام است ؟بهترين نوع كتان در بلژيك بدست مي آيد و كتان ايرلندي خوش رنگ است و كتان ايتاليايي برف مخصوصي دارد

37= براي كه گيري با يستي چه نكاتي را مورد توجه قرار داد ؟ ابتدا علت و نوع لكه كه از چه موادي است پيدا كنيد 2= به نوع پارچه از لحاظ شستشو بودن و نبودن توجه كنيد3= طرحي كه براي لكه زدايي مي خواهيد به آن عمل نماييد قبلا تعيين كنيد

38= لكه خون را با چه چيزي تميز مي كنند ؟لكه ها خون رادر آب سرد فرو ببريد و كاملا بويد سپس با آب و صابون گرم بشوييد و براي لكه هاي كه با آساني پاك نشوندو محلول آب نمك بكار ببريد

39. لكه شمع را با چه چيزي تميز مي كنند ؟لكهاگر فقط روي پارچه هاي نخي و كتاني سفيد ريخته با شد ابتدا موم اضافيرا برداريد سپس قسمت لكه شده را بين كاغذ خشكن بگذاريد و يا با اطو ي داغ فشار دهيد بعد با تتراكلر ور بن  بوسيله   اسفنج  بشويد 

 40. پارچه هاي ابريشمي را چگونه شستشو مي دهند ؟ اگر گرد رختشويي در دسترس شما نباشد ميتئانيد صابون نيمه گرم درست كنيد و پارچه را در آن آب شسته و بلفاصله بعد از خيس كردن بشوئيد ولي چنگ كم نزنيد كمي بين دو دست مالش بدهيد تا كاملا لكه آن پاك شود اگر احتياج داشت دوباره آب صابون را درست كنيد بعد از آن مطمئن شديد كه از لباس كاملا تميز شده دو يا سه بار با آب نيمه گرمآب بكششيد و بالا پايين كنيد تا تمام صابون آن گرفته شود آن وقت آن را تكان بدهيد باز هم تكرار كنيد بهم نتابيد با فشار لانيد فقط لباس را از اب خارج كرده خوب تكان دهيد و آويزان كنيد و بعد از اين كه كمي آبآن گرفته شد نم دار آن را ري حوله پهن كنيد چنانچه از اطومدرج استفاده  مي كنيد درجه اطو را براي لباس مورد نظر تنظيم كنيد .

+ نوشته شده توسط فاطمه مهناني در جمعه چهارم آذر ۱۳۹۰ و ساعت 15:32 |