فاطمه مهناني

دبير هنرستان كاردانش بانوسليمي شهرستان رباط كريم/استان تهران

Manrah42@gmail.com
+ نوشته شده توسط فاطمه مهناني در پنجشنبه سوم آذر ۱۳۹۰ و ساعت 11:47 |
اطلاعیه مهم

قابل توجه  کلیه همکاران محترم :

گروه طراحی دوخت در نظر دارد کلاسهای فوق برنامه  برای  آماده سازی  بیشتر دانش آموزان  منتخب

 جهت شرکت در المپیاد طراحی دوخت برگزار نماید.

لذاخواهشمند است در اسرع وقت دانش آموزان را شناسایی و اسامی آنها را به گروههای آموزشی ارسال

 نمایید.

با تشکر / سر گروه طراحی دوخت

+ نوشته شده توسط فاطمه مهناني در شنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۰ و ساعت 17:9 |
اطلاعیه

از کلیه همکاران رشته طراحی دوخت درخواست میشود تا تاریخ ۱۲/۱۱/ ۹۰ طرح درسهای خود را

به گروههای آموزشی تحویل دهند .

با تشکر /سر گروه طراحی دوخت

+ نوشته شده توسط فاطمه مهناني در شنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۰ و ساعت 16:55 |
اطلاعيه

گروه آموزشي طراحي دوخت رباط كريم در نظر دارد كارگاه آموزشي مدلسازي پارچه بر اساس استاندارد درس الگو ساز و برش كار زنانه برگزار نمايد.

لذا از كليه همكاران علاقه مند در رشته طراحي دوخت دعوت به عمل مي آيد جهت شركت در اين كارگاه آموزشي حضور به رسانند.

مكان : هنرستان بانو سليمي رباط كريم 

 تاريخ برگزاري كارگاه آموزشي: 21/9/۱۳۹۰

ساعت برگزاري : 11 تا 12.30 

با تشكر/ سرگروه طراحي دوخت

+ نوشته شده توسط فاطمه مهناني در شنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۰ و ساعت 10:52 |

+ نوشته شده توسط فاطمه مهناني در یکشنبه ششم آذر ۱۳۹۰ و ساعت 18:20 |

 

 

+ نوشته شده توسط فاطمه مهناني در یکشنبه ششم آذر ۱۳۹۰ و ساعت 14:20 |
پوشش مردم در قرن پانزدهم

+ نوشته شده توسط فاطمه مهناني در یکشنبه ششم آذر ۱۳۹۰ و ساعت 12:39 |

هنرستان كاردانش بانو سليمي

هنرستان استثنايي غدير ۳

+ نوشته شده توسط فاطمه مهناني در یکشنبه ششم آذر ۱۳۹۰ و ساعت 10:36 |

 

+ نوشته شده توسط فاطمه مهناني در شنبه پنجم آذر ۱۳۹۰ و ساعت 16:15 |

انواع ارزشیابی در رشته طراحی و دوخت

هریک از معلمان درطراحی آموزشی خود با چهار نوع ارزشیابی به شرح زیر سرو کار دارند:

1- ارزشیابی تشخیصی:

این ارزشیابی قبل از تدریس صورت گرفته وهدف از آن, جمع آوری

اطلاعات درباره ی توانایی و پیش دانسته های هنرجویان , به منظور آگاهی از کمبودهای آموزشی و جبران آ ن ها است..

2- ارزشیابی مرحله ای یا مسمتر:

اطلاع از پیشرفت تدریجی دانش آموز در قسمت های خاصی از دروس در طول تدریس, برای تقویت و تکمیل آموخته های جدید ,با این روش رفتارهای هنرجویان در سراسر فرایند

یادگیری وبه عنوان بخشی از آن سنجیده میشود .

3- ارزشیابی پایانی :

همان روش امتحان سنتی است که در پایان جلسا ت درس انجام می گیرد, این آزمون در محیطی ویژه ودر زمان های مقرر به عمل می آید.

4- ارزشیابی  پروژه :

در کارهای کارگاهی تکالیفی است که به هنرجویان به منظور راهنمایی وی برای ذست یافتن به هدفهای محدودی طراحی میشود و خاص توسط معلم سازمان می یابد برخی از ویژگی های آن  به صورت فهرست وار عبارتند از :

الف : در طول یک دوره طولانی ارایه می گردد.

ب : هنرجویان معمولا مسئول برنامه ریزی و سازماندهی کارخودشان در پروژه هستند.

پ : اگر هدفهای کلی داده شود ,هنرجویان در محدوده ی این هدفها کار کرده و هدفهای جزیی را خود تعیین می کنند.

ت : کار معمولا  به تنهایی یا در یک گروه کوچک صورت می گیرد.

 

ارزشیابی پروژه

از هنر جویان می خواهیم دست کم در موارد زیر مسئولیت هایی برای خود فرض بداند:        

 الف – برنامه ریزی

مناسبت : آیا هدفهای مربوط و مناسبی را تدوین کرده است ( با توجه به زمینه مطالعه اش)؟

واقع گرایی : آیا هنرجویان هدفهای واقع بینانه ایی تدویت کرده است ( با توجه به قابلیت های شخصی و منابع در دسترس )؟

ابتکار : آیا طرح پروژه نشانی از ابتکار دارد یا اینکه رونوشتی است از کارهای پیشینیان؟

تخیل : آیا محدوده پروژه را به روشنی درک کرده است؟

  ب – سازماندهی

 منبع یابی : آیا هنرجویان نشان داده است که در جمع آوری اطلاعات برای پروژه اش توانایی منبع یابی دارد؟

آینده نگری : آیا هنرجویان به آینده نظر داشته و مسائل و نیازها را پیش بینی کرده است؟

  ج – اجرای پروژه

مهارت : آیا هنرجویان در هجرای پروژه از خود مهارت نشان داده است؟

دقت : آیا هنرجویان در کارش دقیق بوده است؟

پشتکار و پایداری : آیا هنرجو می کوشد راهی برای حل مشکل پیداکند یا به راحتی کار را رها می کند؟

 د – تعبیر و تفسیر

رویکرد تجربی : آیا هنرجو می کوشد داده ها را به صورت کمی در آورد؟

 سواد :  آیا هنرجو مشاهدات , فعالیت ها , نتایج را به روشنی و دقت توضیح می دهد ؟

مهارت های شناختی  :  منظور دانشی است که در نتیجه تجربی به دست می اید ,آیا هنرجو

 درک خودرا از مطالب پیشین مربوط به موضوع نشان می دهد؟

آیا در شاگرد سطح بالای مهارت های شناختی ملاحظه می شود؟

باز بودن اندیشه :  آیا از خود رویکرد پژوهشگری و باز بوده اندیشه نشان میدهد؟

خلاقیت :  تا چه حد می کوشد روابط جدیدی را عرفی کند؟

  ه- ارایه

فوریت : آیا کار را در موعد مقرر تمام می کند ؟

 به کار گیری مواد : آیا در به کار گیری مواد دقت لازم را دارد؟ 

                                                                                                                       

شاخص های پیشنهادی طرح درس و نمونه های آن

 

شاخص های پیشنهادی  طرح درس رشته طراحی و دوخت

الگوی طرح درس روزانه :

چند طرح درس روزانه ,شامل پیش بینی و تنظیم مجموعه فعالیتهایی است که معلم از پیش جهت رسیدن به یک یا چند

 هدف آموزشی ویژه در یک جلسه تدریس تدارک می بیند . طرح درس روزانه موجب می شود که معلم فعالیتهای

 ضروری آموزشی را به ترتیب و یکی بعد از دیگری در مراحل و زمانهای مشخص و به شیوه ای منطقی پیش برد,

در واقع این عمل سازماندهی و ارزشیابی دایمی فعالیتهای آموزشی به منظور بهبود کیفیت آموزشی است.

  

یک طرح درس باید شامل عناصر زیر باشد:

.1تعیین موضوع درس (موضوع  عنوانی که باید مطرح گردد)

 2. مشخص کردن هدف ویژه تدریس ( هدفی که باید به آن رسید)

 3. تجزیه موضوع کلی درس به مطالب و مفاهیم جزیی تر ( تعیین رئوس مطالب ,

اختصاص زمان و ......)

 4. تهیه و تنظیم هدفهای رفتاری یا هدفهای اجرایی تدریس ( هدفهای رفتاری هر جلسه تدریس , با توجه به شرایط و ظوابط و امکانات متناسب با سطوح مختلف حیطه های یادگیری نوشته شود)

 5. تهییه و تنظیم سوالات لازم برای اجرای ارزشیابی :

الف_ پیش آزمون : دانسته های مربوط به همان درسی است که در نظر داریم تدریس کنیم.

ب_ ارزشیابی از نتیجه آزموش

 6. بررسی رفتار ورودی دانتسته های پیش شاگردان

 7. استراژدی یاددهی و یادگیری

8. مراحل تدریس

 9. رسانه های مورد نیاز و آ ماده نمودن وسایل و مواد آ موزشی

 10. فعالیتهایی که هنر آ موز باید انجام دهد

 11.  فعالیتهایی که هنر جویان باید انجام دهند

 12. جمع بندی و نتیجه گیری

  13. تکلیف برای استحکام یادگیری

 14. اختصاص زمان لازم برای هر مطلب

 

   انواع ارزشیابی در رشته طراحی و دوخت

 هریک از معلمان, در طراحی آموزشی خود با چهار نوع ارزشیابی به شرح زیر سرو کار دارند:

1. ارزشیابی تشخیصی:  این ارزشیابی قبل از تدریس صورت گرفته و هدف از آن , جمع آوری اطلات درباره توانایی و

پیش دانسته های هنر جویان ؛ به منظور آگاهی از کمبود های آموزشی و جبران آن ها است.

2. ارزشیابی مرحله ای یا مستمر : اطلاع از پیشرفت تدریجی دانش آموز در قسمت هت خاص از درس در طول تدریس؛

برای تقویت و تکمیل آموخته های جدید؛ با این روش رفتار های هنر جویان در سراسر فرایند یادگیری و به بخش از آن سنجیده می شود.

3.ارزشیابی پایانی : همان روش امتحان سنتی است که در پایان جلسات درس انجام می گیرد؛ این آزمون در محیطی ویژه

و در زمان های مقرر به عمل می آید.

4..ارزشیابی پروژه : در کارهای کارگاهی تکالیفی است که به هنر جویان به منظور راهنمایی وی برای دست یافتن

به هد ف های  محدودی طراحی می شود و خاص توسط معلم سازمان میابد برخی از ویژه گی های آن به صورت

فهرست وار عبارتند از:

 الف- در طول یک دوره ی طو لانی ارایه می گردد.

 ب- هنرجویان معمولا مسئول برنامه ریزی و سازماندهی کار خودشان در پروژه هستند .

|پ- اگر هدف های کلی داده شود؛ هنرجویان در محدوده این محدوده این هدف ها کار کرده و هدف های جزیی را

خود تعین می کنند.

ت- کار معمولا به تنهایی یا در یک گروه کوچک صورت می گیرد.

 

همکار گرامی لطفا نظرات خود را بنویسید

مشکلات و نواقص هنرستان ها  از نظر شما چیست؟ 

 کار آیی و جایگاه درس طراحی و دوخت در هنرستان چگونه است؟

   نظرشما در رابطه با برگزاری  دوره های ضمن خدمت و کارگاهای

آموزشی  چیست؟ و چه دور ه هایی را پیشنهاد می دهید؟

  نظر خود را جهت بهبود کار گروههای اموزشی بنویسید.

 شما چگونه وبه چه طریق میتوانید با گروه طراحی دوخت همکاری

نمایید؟

اطلاعات و مطالب اینترنتی         

هما هنگی جهت بازدید ها از مراکز آموزشی کارخانجات یا تولیدیها

 تهیه نمونه سوالات

 برگزاری نمایشگاها ی دستاوردهای دانش آموزان

برگه یاد داشت

در گذر از جریان بی وقفه زندگی ؛ لازم است

هر از چند گاهی توقف کنیم و بیندیشیم .

+ نوشته شده توسط فاطمه مهناني در شنبه پنجم آذر ۱۳۹۰ و ساعت 10:31 |

کارشناسی تکنولوژی و گروههای آموزشی متوسطه

اداره آموزش و پرورش شهرستان رباط کریم

 تقویم اجرایی سال تحصیلی 91- 1390 گروه طراحی دوخت 

اقدامات

ماهها  

1-      تهیه تقویم اجرایی

2-      ارسال فرم مشخصات دبیران به هنرستان ها جهت جمع آوری اطلاعات همکاران

3-      ارسال یک نمونه طرح درس روزانه به مدارس

4-      جمع آوری نمونه برنامه سالانه از مدارس

5-      جمع آوری نمونه سوالات خردادماه و شهریور ماه

6-      جمع آوری نمونه طرح درسهای دبیران از مدارس

7-      گرفتن آخرین بودجه بندی های دروس رشته ی طراحی دوخت از سازمان و ارسال آن به مدارس

8-      برگزاری اولین جلسه دبیران گروه طراحی دوخت

مهرماه

1-      ارسال فرم برای شناسایی فارق ااتحصیلان شاغل در رشته ی طراحی دوخت

2-      ارسال فرم برای شناسایی دانشجویان (فنی حرفه ای وکاردانش)در سال گذشته

3-      جمع آوری اطلاعات مربوط به هنرستانهای کاردانش برای تماس ضروری

4-      تهیه بانک سوالات

5-      درنظر گرفتن کارگاه آموزشی

6-      تهیه نمودار درصد قبولی از دروس ارائه شده در هنرستان کاردانش سال گذشته

7-      بازدید از هنرستان فنی حرفه ای و کاردانش

8-      تهیه فیلم وCD  آموزشی

آبان ماه     

1-      برگزاری مسابقه طراحی سوال از هر درس و انتخاب بهترین نمونه سوالات وتهیه آن بصورت CD

2-      آمادگی برای امتحانات دی ماه؛دادن نمونه سوالات به دانش آموزان جهت آمادگی امتحانات دی ماه

3-      شناسایی محل های بازدید و صدور مجوز بازدید برای هنرجویان و هنر آموزان

4-      برگزاری دومین جلسه دبیران جهت آماده سازی امتحانات دی ماه

5-      پیگیری دوره های ضمن خدمت

6-      شناسایی و آماده سازی  دانش آموزان منتخب جهت شرکت در المچیاد طراحی دوخت

آذر ماه

1-      برگزاری امتحانات دی ماه

2-      تهیه گزارش عملکرد سه ماه اول تحصیلی

3-      معرفی برترین نمونه طرح درس و نمونه سوال

4-      تهیه نمودار قبولی امتحانات ترم اول

5-      دادن ایده برای طرح های ابتکاری جهت بر پایی نمایشگاه  بهمن ماه

6-      جمع آوری نمونه دستاورد دانش آموزان جهت نمایشگاه بهمن ماه

دی ماه 

1-      بازدید از نمایشگاه دست آوردهای دانش آموزان به مناسبت دهه فجر

2-      طراحی و آماده سازی سوالات المپیاد طراحی و دوخت

3-      جمع آوری نمونه سوالات دی ماه دروس طراحی و دوخت

4-      برگزاری کلاس های ضمن خدمت در صورت لزوم و تشکیل کارگاه آموزشی

5-      معرفی دانش آموزان منتخب برای شرکت در المپیاد

بهمن ماه

1-      درخواست بودجه بندی ترم دوم از سازمان و ارسال آن به مدارس

2-      مسابقه ی خلاقیت در هنرستان در رشته طراحی و دوخت (پروژه نوروزی)

3-      جمع آوری نقد و بررسی دانس آموزان در مورد کتابها  و ارسال آن به سازمان

4-      مسابقه بهترین پوشش سر برای هنر آموزان و هنر جویان

5-      گزارش عملکرد سه ماه دوم

اسفندماه   

1-      طراحی و آماده سازی برگه های داوری جهت برگزاری مسابقه الگوی تدریس برترین هنرآموز طراحی و دوخت

2-      جمع آوری دستاورد هنر جویان و هنر اموزان مسابقه بهترین پوشش سر

3-      برنامه ریزی جهت برگزاری نمایشگاه هفته مشا غل

 

 

 

 

 

فروردین ماه    

1-    جمع آوری نمونه کارها و برگزاری نمایشگاه در هفته مشاغل

2-    تهیه خبر از برگزاری نمایشگاه و انتخاب برترین نمونه کار

3-    اجرای مسابقه ی الگوی تدریس برتر

4-    بازدید از هنرستانهای فنی حرفهای و کار دانش به مناسبت هفته مشاغل

5-     پیگیری و ارسال دانش اموزان جهت برگزاری المپیاد مرحله دوم

 

 

اردیبهشت ماه 

1-      برگزاری سومین جلسه دبیران طراحی ودوخت جهت تبادل اطلاعات با هم

2-      پیگیری دوره های ضمن خدمت

3-      باز بینی 5% از اوراق امتحانی پایانی مهارتی

4-      جمع آوری نمونه سوالات خرداد ماه دروس طراحی دوخت

5-      گزارش پایانی سه ما اخر و تحویل ان به اداره

 

 

 

 

خردادماه     

+ نوشته شده توسط فاطمه مهناني در شنبه پنجم آذر ۱۳۹۰ و ساعت 9:36 |

 

  دانستنیهای چهل تکه

چشم های سیاه

با آرایش خوابیدهاید و حالا انگار دو دایره سیاه به جای چشم دارید ! از همه بدتر ، اصلا پاک کننده آرایش ندارید . به آشپزخانه بروید و کمی روغن مایع یا کره روی پنبه یا دستمال بزنید و به آرامی چشم های تان را با آن پاک کنید . کوپن فوق العاده: پوست تان را همراه با آن مرطوب کنید.

رژ لب ماندگار

 

اگر به لب های تان پودر بزنید بعد رژ لب تان را روی آن بزنید و سپس بایک دستمال کاغذی لبتان را خشک کنید ، ماندگاری رژ لبتان بیشتر می شود .

ریمل غلیظ شده

اگر ریمل تان غلیظ شده است ، لوله ریمل را (سر آن را) چند دقیقه داخل یک لیوان آب گرم بگذارید.

دردسرهای بعد از مهمانی

بعضی از خانمها ، روز بعد از مهمانی  یا گردش جوش می زنند .در طول شب وروز پس از آن آب زیاد بنوشید تا رطوبت بدنتان را حفظ کنید . حتما پیش از رفتن به رختخواب آرایش تان را پاک کنید و روی نقاطی که معمولا جوش میزنند داروی ضد جوش بزنید

استفاده جدید از سرکه

سرکه یکی از مایعات محافظ است چون با خاصیت اسیدی که دارد میکروبها و باکتری ها رااز بین می برد .این مایع برای رفع  بوی بد بیشترین کاربرد را دارد .

غذایی خوشمزه تر : می توانیدبه جای یک قاشق غذاخوری آبلیمو از نصف قاشق غذاخوری سرکه سفید استفاده کنید.

پاک کردن لکه های پای و قهوه از روی قوری یا فنجان :

دو قاشق غذا خوری سرکه را دور تا دور محلی که پر از لکه است ، بریزید و سپس آبکشی  نمایید .

رفع چربی زیاد مو : سرکه بهترین از بین برنده چربی مو است چو ن میزان ( پی هاش ) را متعادل می کند .

از بین بردن شوره روی کفش :

یک تکه پارچه کهنه  به درد نخور را درو.ن سرکه بزنید سپس آنرا روی شوره کفش بکشبد.

لباس های پشمی تان را نرم کنید :

هنگام شستشوی این لباسها با دست یا در ماشین لباسشویی چند تا کپسول حاوی سرکه درون آن بیاندازید .

رفع بوی بد سطل آشغال :

درون یک قالب یخ کمی سرکه بریزید و پس از یخ زدن در جا یخی ، قالب را درون سطل آشقال خالی کنید و بگذارید چند ساعت بماند ، سپس با اب سرد آب بکشید .

پاک کردن کتری یا قهوه جوش :

مقداری سرکه و آب را مخلوط کنید و درون کتری بجوشانید و به این ترتیب دوده ها را پاک کنید . برای پاک کردن قهوه جوش هم مقداری آب و سرکه را درون مخزن قهوه بریزید و چند بار دستگاه را روشن کنید تا مخلوط گرم شود سپس انرا خالی کنید و آب بکشید ، از این روش برای پاک کردن رسوب ته اتو نیز می توانید استفاده نمایید.

سشتن ظرفشویی : هر ماه یک بار ماشین را به طور کامل خالی کنید یک فنجان سرکه درون کل قسمتهای ماشین ظرفشویی بریزید و آنرا روشن نماید

از بین بردن جای برچسب های قیمت: روی تکه های پاره برچسب را چند دور سرکه بمالید و بگذارید پنج دقیقه بماند بعد آنرا به راحتی می توانید پاک نمایید.

پذیرایی آخر

 

 

همیشه پذیرایی تان را تکمیل کنید . این کار شامل خداحافظی مناسب و کامل هم میشود . هیچ وقت همین طوری در باز نکنید و همین که مهمان رفت در را پشت سرش ببندید . وقتی داخل خانه یا در درگاه هستید خداحافظی کنید، اینکه حتمی است،اما بعد همانجا  منتظر بمانید که آنها سوار ماشین شان بشوند واز شما دور شوند . اگر در آپارتمان زندگی می کنید صبر کنید تا در پله ها از دید شما خارج شوند یا سوار آسانسور که می شوند در پشت سرشان بسته شود . خلاصه مدل خانه شما هر طور که هست باید تا آخرین لحظه که مهمانان را می بینیدکنار در خانه تان بمانید و سر آخر هم برایشان دست تکان بدهید و خداحافظی آخر را بکنید.

 

مراقبت از دیگ های مسی

 

همانطور که همه می دانیم  ، استفاده از دیگهای مسی در کشورمان سابقه چندین ساله دارد. به طور کلی ، مس گرما را به خوبی هدایت می کند وبا آن به راحتی می توان دمای پخت و پز را کنترل کرد شاید به این دلیل است که برای پختن نذری از این ظروف استفاده می شود زیرا با دا دن حرارت کم یا متوسط می توان بهترین نتیجه را از آن گرفت. حتما می دانید که مقادیر اندک مس برای سلامتی مفید است ولی مقادیر زیاد آن می تواند مسمومیت زا باشد. مس با غذاهای اسیدی واکنش می دهد و به این  خاطر ظروف مسی را معمولا با لایه ای از یک فلز دیگر مثل قلع ، استیل یا نیکل می پو شانند  تا از ورود مس به غذا جلو گیری شود . این لایه در هنگام پخت و پز به مقدار کم در غذا حل می شود به خصوص اگر غذاهای اسیدی برای مدت طولانی در این ظروف پخته یا نگهداری شوند . بنابراین از پختن غذاهای اسیدی در ظروف مسی پوشش داده نشده باید دوری کرد .همچنین با خراشیدن یا ساییدن این ظروف در هنگام شست و شو ، لایه پوششی آن از بین میرود. این فلز هنگامی که در مقادیر زیاد وارد غذا می شود باعث تهوع ،استفراغ و اسهال می شود پس مراقب باشید. 

 

این مطلب راه حل هایی سریع برای لحظاتی است که در بدترین لحظه ممکن غافلگیر مان می کند  نترسید ؛ چند ثانیه کافی است تا  راه چاره ای به کار ببندید که به طور حیرت انگیزی موثر است .

از چه رنگی برای خانه ام استفاده کنم که فضای دلنشینی داشته باشم هم خانه ام بزرگتر و دلباز تر شود؟

رنگهای سفید ، کم مایه یا خنثی ،نور را به بهترین وجهی منعکس می کنند و از لحاظ بصری دیوارهارا به عقب می رانند . بهترین حالت استفاده ازرنگ روشن به طور غالب ، همراه با ریزه کاریهایی از رنگهای تیره است تا با ایجاد تضاد،فضا را دلنشین تر کرده و از حالت یکنواخت خارج کند . استفاده از طرح ها و رنگهای شلوغ و غالب در اتاقهای کوچک ، باید با احتیاط انجام شود . به جای انتخاب رومبلی های پررنگ با طر حهای درشت ، از پارچه های مورد علاقه ی خود  کوسن های کوچک و رنگین یا با رنگ متضاد تهیه کنید تاهم به فضا رنگ ببخشید و هم جای زیادی  اشغال میکند.

 

روانشناسی رنگ زرد

 حتما می دانید که زرد ، یکی از سه رنگ اصلی در طیف رنگها به حساب می آید . این رنگ از گروه رنگهای گرم است که خیلی هم به چشم می آید ولی با وجود مثبت بودن ، باعث ایجاد و حفظ آرامش نمی شود . اما از طرف دیگر رنگ زرد ، تمرکز را افزایش می دهد ، یادتان باشد اگر زرد به تنهایی استفاده شود باعث دلزدگی افراد میشود.

رنگ زرد فداکاری را به انسان القا میکند که بیشترین تاثیر را بر نیروی خود درمانی فرد میگذارد .ذهن آدمها خیلی از رنگ زرد تاثیر میگیرد و به همین دلیل خوش بینی و اعتماد به نفس ،از رنگ زرد ایجاد میشود.

یک روانشناس میگوید : رنگ زرد سمبل روشنایی ، فعالیت ،کار ، تلاش و رنگی مفرح و شادی آور ورنگ امیداست.

به همین دلیل توصیه میکند این رنگ را به کودکان بپوشانند،رنگ زرد در درمان اختلالات روحی موثر است .

ونسان ونگوک ،نقاش معروف ، علایم شیزوفرنی را داشت و روانشناسان  برای همین میگویند از رنگهای زرد در نقاشیهایش استفاده می کرد  بیشتر روانشناسان این رنگ را (خوراک اعصاب ) لقب داده اند.

رنگ زرد: این رنگ مورد علاقه زنانی است که تحولات را دوست دارند نه فقط در انتخاب مد لباس بلکه در تمام شئون  زندگی ثابت نیستند و از زندگی یکنواخت بیزلرند ، در اجتماع بیسار گرم وشاداب هستند در صورتی که از آنها حتی به دروغ تمجید شود خوشحال می شوند . این قبیل زنان برای مردان ی که طالب راحتی و انزوا هستند مناسب نمی باشند

جبران خلیل جبران: فرزندان تو ، فرزندان تو نیستند آنها پسران و دخترانی زندگی در تمنای خویش اند، آنها  از طریق تو می ایند و با اینکه با تواند به تو تعلق ندارند ، ممکن است محبت و عشق خود را به آنها بدهی ولی افکارت را هرگز ، می توانی  مثل آنها باشی  اما هرگز نخواه آنهارا همانند خود بسازی .

ممکن است خانه ایی برای جسمشان بسازی ولی برای روحشان هرگز ، روح آنها در خانه فردا ساکن است که تورا حتی در رویاهایت به آن راهی نیست .

زندگی به عقب بازگشتی نخواهد داشت ودر دیروزها نیز در جا نخواهد زد.

#  برای آنکه پرده هایتان مثل روز اول سفید شوند ، یک بسته بکینگ پودر و کمی سرکه و آبلیمو را در قسمت مخصوص نرم کننده ماشین لباسشویی بریزید ، سپسرده را بشویید.

#  اگر ته ماهی تابه یا قابلمه تان سوخته است عصبانی نشوید کافی است یک قاشق جوش شیرین را در چهار لیوان حل کنید و در ماهی تابه بجوشانید.

#  اگر از رنگ دادن لباس نوی خود در هراسید ، در اولین مرتبه شستشو لباس را در محلول آب و نمک بسیار سرد بخیسانید و مدتی فرصت دهید تا در همان حال بماند . سپس لباس را به هر شیواه ای که دوست دارید بشویید.

#  وقتی عشق و مهارت در یکجا جمع میشود منتظر شاهکار باش 

 #  خطوط شکسته : بسیار مهیج و در عین حال نافذ هستند و تا اندازهای خصوصیات خط مایل را در بردارند، تکرار خط شکسته در لباس آن را خسته کننده جلوه می دهد، بنابراین در طراحی لباس از این خط فقط در نقاطی که لازم است مورد توجه قرار گیرد استفاده می شود ، در نمای کلی خطوط شکسته اندام را لاغر و بلند نمایان می سازد و جذابیت خاصی نیز به لباس می بخشد.

خطوط منحنی  :  خطی آرامش دهنده و موزون است و حسی از جنبش  و تحرک را القاء می کند .

نکته قابل توجه این است که هر قدر انحنای خط کمتر باشد ، ملایمتر و آرامتر به نظر می رسد و خطوطی با انحنای زیاد ، بی قرارو نا ارام جلوه می کند . این خط در لباسهای مهمانی کابرد دارد.

 باتشکر از حسن توجه شما منتظر خبرهای بعدی چهل تکه باشید.

 

منتظر پیشنهادات  شما  عزیزان هستم

 

 کاری از : فاطمه مهنانی سر گروه طراحی دوخت

پاییز 1390

+ نوشته شده توسط فاطمه مهناني در شنبه پنجم آذر ۱۳۹۰ و ساعت 9:24 |

نمونه سؤالهاي اصول طراحي لباس – رنگشناسي تخصصي لباس             كد استاندارد: 79/32-0/77

 1. كدام تصوير داراي تركيب بندي مناسب تري است؟

2. از تركيب سه رنگ اصلي كدام رنگ به دست مي آيد؟

الف) يشمي                 ب) زرشكي                  ج) طوسي                 د) قهوه اي

3. كدام گزينه در مورد مكمل رنگهاي اصلي صحيح است؟

الف) تركيب يك رنگ اصلي با سفيد                         ب) تركيب يك رنگ اصلي با سياه

ج) تركيب دو رنگ اصلي ديگر                                د) تركيب رنگهاي مقابل

4. علم پرسپكتيو در قرن پانزدهم به وسيله چه كسي به تكامل رسيد؟

الف) انگر              ب) داوينچي                ج) رامبراند             د) ميكل آنژ

5. اولنا نام ديگر كدام استخوان است؟

الف) بازو               ب) زنداسفل                 ج) زنداعلي                   د) كتف

6. اندام فوقاني بدن انسان داراي چند استخوان است؟

الف) 25             ب) 26                 ج) 62                د) 64

7. هر چه منبع نور به چشم نزديكتر باشد سايه از جسم                  است.

الف) بزرگتر               ب) كوچكتر                ج) كوتاهتر               د) طولاني تر

8. تعداد استخوانهاي صورت كدام است؟

الف) 5                   ب) 6                   ج) 12                      د) 14

9. در كدام نورپردازي عمق وحجم مدل زياد به چشم نمي خورد؟

الف) نور مستقيم از بالا         ب) تابش نور از پشت          ج) نور 45 درجه            د) تابش نور از روبه رو

10. اندازه گردن در طراحي اندام كدام است؟

الف) 2/1 اندازه استخوان سر                      ب) 2/1 اندازه شانه

ج) 3/1 اندازه استخوان سر                        د) 3/2 اندازه شانه

11. كدام استخوان داراي مفصل سبدي است؟

الف) بازو                ب) ران                   ج) لگن                د) گردن

12. براي افرادي كه شكم برجسته دارند كدام دامن مناسب است؟

الف) چين دار با برش در باسن                         ب) راسته با برش افقي در باسن

ج) راسته با برش عمودي در پنس                      د) شلواري پيلي دار

13. كدام پارچه قسمتي از نور را جذب و قسمتي از آن را منعكس مي كند؟

الف) مخمل            ب) كرپ دوشين                ج) حرير               د) ژرژت

14. براي لباسي با پارچه حرير آستين مناسب كدام است؟

الف) ژيگو               ب) چين دار در سرشانه          ج) فيليپيني                  د) كلوش

15. يقه مناسب براي افرادي با بالاتنه لاغر كدام است؟

الف) ملواني              ب) دراپه                    ج) آرشال                 د) آمريكايي

16. يقه دكلته براي افرادي با                     مناسب است.

الف) سرشانه باريك                ب) سرشانه پهن               ج) سينه درشت                 د) گردن باريك و بلند

17. يقه لوله اي از كدام نوع است؟

الف) ايستاده               ب) برگشته                  ج) با برگرد گرد                    د) مسطح

  18. اصطلاح «طراحي خطي» در طراحي اندام كدام است؟

الف) اندازه سر و شانه در مانكن                          ب) خطوط اصلي در بدن و لباس

ج) خط وسط بدن در مدل                                 د) جزئيات و ريزه كاريهاي لباس

19. در طراحي تند از مدل ابتدا بايد كدام خطوط رسم شود؟

الف) برشها و فرم بدن و لباس و يقه                     ب) بلندترين و پهن ترين سطح خارجي

ج) خطوط خشن و پررنگ مدل                          د) خطوط مبرد بالاتنه مانكن

20. كداميك از گزينه هاي زير مربوط به دوره اول لباس است؟

الف) لباسهاي پوستي           ب) كفتان                  ج) لباسهاي دوخته يك تكه             د) دراپه

21. تغييرات لباس به چند دوره تقسيم مي شود؟

الف) 5                  ب) 2                       ج) 3                     د) 4

22. عوامل مؤثر در تحول لباس كدام است؟

الف) سياسي- اقتصادي                                 

ب) تغييرات اقليمي- فرهنگي

ج) تغييرات اقليمي- سياسي- فرهنگي- اقتصادي- اجتماعي              

د) تغييرات اقليمي- اجتماعي- اقتصادي- سياسي

23. از مداد B براي چه نوع خطوطي استفاده مي شود؟

الف) سخت و كمرنگ            ب) خشن و تند               ج) ظريف و حساس               د) سخت و تيره

24. متداولترين مدادي كه كاربرد بيشتري در طراحي دارد كدام است؟

الف) 3B               ب) 2B              ج) B                د) 4B

25. طراحي با ذغال بر روي چه نوع كاغذي انجام مي شود؟

الف) A4               ب) زبر و پرزدار              ج) اشتنباخ                 د) كاهي

26. قوطي فيكساتيو را بايد در چند سانتيمتري طرح نگه داشت؟

الف) 25                     ب) 30                     ج) 35                      د) 20

27. كداميك از تعاريف زير مربوط به خط دندانه دار است؟

الف) از تكرار يكنواخت خط زاويه دار پديد مي آيد و خشونت را در طرح نمايان مي سازد.

ب) بخشي از يك دايره بوده و به همين جهت خطي نرم و آرامش دهنده است.

ج) خطي است كه از تكرار نامنظم منحنيها پديد مي آيد.

د) آرام و بي هيجان است مانند انساني خفته.

28. مراحلي را كه در موقع طراحي بايد بدان توجه نمود كدام است؟

الف) طرح كلي- سايه هاي مقدماتي

ب) طراحي خطي- طرح تمام شده

ج) طراحي از روي مدل- طرح نيمه- طرح نهايي- اجزا كوچك- خطها

د) طرح كلي- طراحي خطي- سايه هاي مقدماتي- طرح تمام شده

29. طراحي تند يا اسكيس به چند صورت نمايش داده مي شود؟

الف) 5                  ب) 4                      ج) 3                      د) 2

30. كدام مورد در طراحي از حالت، ركن اساسي، به شمار مي رود؟

الف) طراحي از حالت            ب) طراحي خطوط            ج) حركت و تحرك                د) سكوت و آرامش

31. كدام يقه براي افرادي كه صورت گرد و گردن كوتاه دارند، مناسب است؟

الف) هفت                      ب) گرد                   ج) قايقي                  د) هالتري

32. كدام يقه براي افرادي كه داراي شانه هاي استخواني و يا صورت مثلثي و گردن بلند هستند، مناسب نيست؟

الف) ملواني               ب) هالتري              ج) انگليسي                د) آرشال

33. از آنجا كه اين آستين يك درز عمودي در آستين دارد بازوي فرد را باريكتر وبلندتر جلوه مي دهد.

الف) دوتكه                ب) كيمونو                       ج) رگلان                  د) يك تكه

 34. آستين رگلان از نوع كدام آستين است؟

الف) فانتزي                ب) دراپه                  ج) جدا                 د) يك تكه

35. اين نوع آستين از يك قطعه پارچه مستطيل ساده تشكيل شده است؟

الف) زير بغل گرد       ب) آستين ساده            ج)رگلان كيمونو             د) كيمونو ژاپني كلاسيك

36. دامني كه در قسمت كمر پهن و در پايين دامن باريك است چه نام دارد؟

الف) خمره اي يا ميخي           ب) كلوش                ج) راسته                   د) استوانه اي

37. ترك گوده دار براي كدام فرد مناسب است؟

الف) كوتاه و لاغر               ب) قدبلند                ج) خيلي قد بلند                   د) چاق و كوتاه

38. اگر برشها روي پنس بزرگ تهيه شود براي كدام فرد مناسب است؟

الف) شكم كوچك            ب) شكم برجسته              ج) كوتاه قد              د) بلند قد

39. در طراحي كدام مداد كاربرد بيشتري دارد؟

الف) B                ب) 2B                 ج) 3B             د) H

40. خطي است نيرومند و فعال و نمايشگر تعادل و ايستايي؟

الف) عمودي              ب) مايل                     ج) دندانه دار                 د) مواج

41. يقه ها به چند دسته تقسيم مي شوند؟

الف) 2             ب) 3                      ج) 4                  د) 6

42. به يقه هايي اطلاق مي شود كه برگردان يقه قسمتي از گردن را بپوشاند و لبه هاي آن به طور آزاد بر روي خط شانه- كارور- سينه قرار گيرد؟

الف) ايستاده            ب) برگردان                ج) گرد                     د) مسطح

43. اين نوع يقه حالت سكون و آرامش در شخص ايجاد مي كند و صورت فرد را كمي گرد نشان خواهد داد.

الف) چهارگوش              ب) گرد                   ج) قايقي              د) هفت

44. برشهاي          تقسيمات افقي در بالاتنه و دامن هستند.

الف) افقي (Yoke)         ب) شكسته              ج) عمودي (Gore)          د) منحني

45. آستين رگلان براي چه افرادي مناسب است؟

الف) بلند قد            ب) كوتاه قد                ج) قد بلند وباريك                 د) قدبلند و چاق

46. اگر فردي خيلي چاق باشد مي تواند از خطوط                  در دامن استفاده نمايد كه لاغرتر به نظر آيد؟

الف) افقي            ب) عمودي و افقي                   ج) عمودي و متعدد              د) لاغر و كشيده

47. دامنهاي دراپه براي چه افرادي مناسب نيست؟

الف) قدكوتاه و چاق            ب) قد بلند و چاق            ج) قدبلند             د) لاغر و كشيده

48. كدام مورد بر تضاد و سايه روشنهاي سطوح مختلف مدل اثر مي گذارد؟

الف) انعكاس نور             ب) جهت نور                 ج) كيفيت نور                  د) مقدار نور

49. با مخلوط كردن كدام رنگهاست كه گويي بيش از دو لايه رنگ روي هم قرار گرفته است؟

الف) ثانويه              ب) ثانويه متضاد              ج) درخشان مكمل             د) درخشان همخانواده

50. اگر منبع نور به جسم دور باشد.

الف) سايه از جسم كوچكتر است                          ب) سايه از جسم بزرگتر است

ج) سايه طولاني و بلند است                                د) سايه در نزديكي جسم تشكيل مي شود

51. نام يقه شكل مقابل چيست؟

الف) آمريكايي                     ب) ب ب با پايه

ج) ب ب بدون پايه               د) شكاري

52. كدام يقه معمولاً گردن را كوتاه و چانه و صورت را پهن تر نشان مي دهد؟

الف)                                ب)                              ج)                      د)

53. خط مايل خصوصيات كدام خط را دارد؟

الف) شكسته و منحني            ب) راست             ج) عمودي و افقي               د) منحني

 54. مفهوم هارموني كدام است؟

الف) تعادل و توازن در رنگها                       ب) تضاد رنگها

ج) رنگهاي اصلي در زمينه سفيد                    د) رنگهاي اصلي در زمينه سياه

55. تعريف زير مربوط به كدام گزينه است؟

«خطي است كه از تكرار نامنظم منحنيها پديد آمده و بيانگر احساس و بي اعتمادي و تزلزل است.»

الف) دندانه دار               ب) مارپيچ                  ج) منحني                  د) مواج

56. تعريف زير مربوط به كدام گزينه است؟

«خطوطي هستند كه دور تا دور مدل يا اندام را احاطه كرده اند و حجم وحركت را در مدل به نمايش مي گذارد.»

الف) داخلي                  ب) محيطي                ج) حالت                     د) منحني

57. براي رسم مانكن چند برابر طول سر را انتخاب مي كنيم؟

الف) 9                ب) 5/8                  ج) 8                  د) 5/7

58. كدام يقه گردن را كوتاه چانه و صورت را پهن تر نشان مي دهد؟

الف) ايستاده           ب) چهارگوش               ج) گردباز                     د) هفت

59. يقه انگليسي از خانواده كدام يقه هاست؟

الف) چهارگوش                ب) گرد               ج) مسطح                د) هفت

60. سه عامل مهم كه در طرح لباس نقش مهمي دارد كدام است؟

الف) برش- جنس پارچه- الگو                     ب) برش- رنگ- جنس پارچه

ج) جنس پارچه- الگو- رنگ                       د) طرح- برش- رنگ

61. دامن pagged… در قسمت كمر پهن و در پايين دامن باريك است.

الف) ترك               ب) خمره اي يا ميخي                   ج) راسته يا تنگ                د) كلوش

62. اگر منبع نور به جسم دور باشد سايه از جسم                    است.

الف) بزرگتر                ب) درازتر                     ج) كوچكتر                  د) گرد

63. براي خطوط ظريف وحساس و دقيق از چه نوع مدادي استفاده مي شود؟

الف) 2B             ب) 6B                 ج) H                    د) HB

64. براي طراحي با ذغال از چه نوع كاغذي استفاده مي شود؟

الف) براق و نرم                  ب) صاف               ج) نرم                     د) زبر و پرزدار

65. از روي چه اندازه اي متوجه خواهيد شد كه تمام مدل در صفحه طراحي قرار مي گيرد؟

الف) اندام                 ب) بالاتنه                ج) پاها                    د) سر

66. ركن اساسي در طراحي از حالت كدام است؟

الف) حركت و تحرك                ب) سكوت و آرامش            ج) طراحي از حالت             د) طراحي خطوط

67. خطوط ملايم ونازك در طراحي چه نوع خطوطي هستند؟

الف) اصلي                 ب) تند                       ج) فرعي                   د) ضعيف

68. بازبودن يقه تا نزديك انتهاي سرشانه (حلقه آستين) ادامه دارد، اين نوع يقه براي افرادي كه سرشانه معمولي دارند مورد استفاده قرار مي گيرد؟

الف) آرشال                 ب) انگليسي                  ج) دراپه                         د) قايقي

69. در كداميك از يقه ها دال وجود ندارد؟

الف) آرشال                ب) آمريكايي                    ج) انگليسي                   د) كراواتي

70. گروه بندي اساسي دامنها كدامست؟

الف) كلوش- فون- تنگ                             ب) فون- خمره اي- كلوش

ج) راسته يا تنگ- خمره اي يا ميخي- فون        د) راسته يا تنگ- خمره اي يا ميخي- كلوش

71. از نوع دامنهايي است كه طرفداران زيادي دارد زيرا به علت خطهاي عمود، فرد را لاغرتر وطول قد را بلندتر نشان مي دهد.

الف) ترك                   ب) پيلي دار                    ج) دراپه                    د) فون

72. بر اثر تابانيدن نور بر شيء چند نوع سايه ايجاد مي شود؟

الف) 2                    ب) 3                   ج) 4                       د) 5

73. در طراحي احجام، حيوانات، پرتره و طراحي از حالات انسان جهت مناسب نورپردازي كدامست؟

الف) بالا                  ب) پايين                   ج) مقابل                 د) سمت راست

74. كدام ابزار از تركيب مداد رنگي و پارافين به دست مي آيد؟

الف) پاستيل گچي             ب) مداد كنته               ج) مداد طراحي                 د) مداد شمعي

75. ستارگان و برگ درختان كدام عنصر بصري را القا مي كنند؟

الف) حجم                 ب) خط                  ج) سطح                      د) نقطه

76. كدام عنصر بصري داراي دو بعد مي باشد؟

الف) بافت                 ب) حجم                   ج) سطح                     د) نور

77. در شكل رو به رو كدام نوع خط نمايش داده شده است؟

الف) شكسته                 ب) مورب

ج) نامشخص                د) منحني

78. چه نوع نورپردازي حالت خيالي و غيرواقعي را ايجاد مي كند؟

الف) چپ                 ب) راست                         ج) پايين                     د) بالا

79. تنه انسان تا كمر چند برابر آن تا باسن است؟

الف)‌5/1               ب)2                   ج) 2/1 2                     د) 5/2

80. نور و تاريكي در نقاشي موجب پيدايش كدام مورد مي شود؟

الف) حالت رواني                ب) حالت عمق             ج) حجم                    د) فرم

81. چه نوع نورپردازي حالت سادگي و ضعف نقاشي را مي رساند؟ نور از.....

الف) پايين                  ب) رو به رو                  ج) سمت چپ                د) سمت راست

82. سايه خودي......

الف) بستگي به منبع نور به شيء دارد                         ب) بستگي به تابش نور به شيء دارد

ج) دورتر از شيء است                           د) نزديك به خود شيء است

83. خط مايل يا اريب چگونه خطي است؟

الف) آرام                  ب) متعادل                    ج) نامتعادل                    د) نرم

84. برش مناسب براي افراد چاق وكوتاه كدام است؟

الف)‌ افقي                  ب) عمودي                   ج) منحني                      د) مايل

85. يقه دراپه مناسب كدام نوع اندام است؟

الف) چاق                 ب) شانه پهن              ج) شانه خميده                    د) لاغر

86. از كدام قرن لباسهاي كوتاه و چسبان مد شد؟

الف) دوازدهم                ب) چهاردهم                 ج) شانزدهم                   د) هيجدهم

87. نسبت طول مانكن به سر مانكن چند واحد است؟

الف) 8 واحد                ب) 7 واحد                 ج) 9 واحد                   د) 5/8 واحد

88. محل قرار گرفتن گوش حد فاصل          و             است.

الف) لب و بيني                ب) بيني و چانه               ج) لب و چشم                  د) چشم ولب

89. فاصله بين دو چشم برابر است با ...

الف) يك چشم                ب) يك چشم و نيم                ج) نيم چشم                د) هيچكدام

90. كاغذ مخصوص مداد رنگي             مي باشد.

الف) كاغذ پاستل                  ب) كاغذ اشتنباخ             ج) كاغذ زبر                 د) كاغذ گلاسه

91. وزن مناسب هر قد طبق فرمول محاسبه مي شود. وزن مناسب قد 168 سانتيمتر چقدر است؟

92. علت مساوي نبودن خطوط زير وجود                   مي باشد.

الف) خطاي ديد                   ب) خطاي باصره

ج) هر سه موازيند                 د) هر سه مساويند

 93. انواع فرم صورت شامل...

الف) بيضي، كشيده، مربع                   ب) بيضي، مثلث، ذوزنقه

ج) بيضي، مربع، مثلث، دايره              د) بيضي، مثلث، مستطيل

94. رنگ چهره و مو در افراد به چند گونه است؟الف) سه گونه                ب) دو گونه                  ج) چهارگونه                 د) هيچكدام

95. با توجه به تأثير خطوط وخطاي باصره نماد زير بيانگر چه تأثيري بر روي اندام است؟

 96. سه ويژگي مهم آبرنگ را بنويسيد.

97. خطوط نافذ را تعريف كنيد.

98. مكمل رنگهاي زير را بنويسيد.

الف) نارنجي      ب) زرد         ج) سبز           د) بنفش

99. رنگ آميزي به شيوه دولايه را توضيح دهيد.

100. پهناي كمر برابر با چه اندازه اي در طراحي مانكن مي باشد؟

101. فردي داراي اندامي بسيار لاغر مي باشد اين فرد براي رفع عيوب اندام خود از كدام پارچه ها مي تواند استفاده كند؟

الف)‌ پارچه هاي براق- نازك- چسبان- گلداردرشت

ب) پارچه هاي براق- گلدار درشت- روشن- آهاردار

ج) پارچه هاي مات- نازك- چسبان- گلدارزير

د) پارچه هاي مات- گلدار زير- تيره- بدون آهار

102. چنانچه چند خط مورب دو خط عمودي را قطع كنند خطوط عمودي...

الف) منحني به نظر مي آيند                  ب) صاف به نظر مي آيند

ج) فرورفته به نظر مي آيند                   د) هيچكدام

103. براي فردي كه داراي سرشانه پهن وسينه هاي بزرگ مي باشد كدام آستين مناسب نيست؟

الف) فيليپيني- زنگي                      ب) رگلان – شمشيري

ج) ژيگو                                د) هيچكدام

104. فردي داراي بالاتنه اي كوتاه و پايين تنه اي بلند است از چه لباس و برشهايي بايد استفاده كند؟

الف)‌ برش افقي در ناحيه باسن- كت بلند- دامن كوتاه

ب) برش افقي در ناحيه سينه- كت كوتاه- دامن بلند

ج) برش عمودي از ناحيه سينه- كت بلند- دامن كوتاه

د) برش عمودي از ناحيه سينه- كت كوتاه- دامن بلند

105. استفاده از رنگهاي زنده چون فيروزه اي و پرطاووسي متناسب با چه گروه سني نيست؟

الف) گروه ميانسال             ب) گروه جوان             ج) گروه مسن              د) الف و ب

106. گروه گرم با موي قهوه اي تيره (سبزه كامل) مربوط به مردمان كدام ناحيه از زمين مي باشد؟

الف) اروپا و آمريكا                  ب) ايران و آفريقا

ج) سفيدپوستان و سرخ پوستان    د) هنديها و سياه پوستان

107. براي جلوه گر نمودن رنگ موي سر كداميك از گزينه هاي زير درست است؟

الف)‌ استفاده از رنگهاي متضاد                 

ب) به كمك رنگي كه با شدت كمتر از همان رنگمايه مو (روشن تر يا تيره تر از رنگ مو)

ج) با به كار بردن رنگ سياه و سفيد و يا هر رنگ روشن تر از موي سر

د) همه موارد فوق

108. تأثير عوامل مختلف بر روي لباس را نام ببريد.

109. مغز مداد طراحي از چه جنسي ساخته شده است؟

110. تركيب بندي را تعريف كنيد.

111. اگر چند جسم را كنار هم در زير آفتاب قرار دهيم سايه هاي فرعي آنها....

الف) در مقابل هم خواهند بود                            ب) برخلاف هم خواهند بود

ج) به موازات هم خواهند بود                             د) در كنار هم خواهند بود

112. واحد اندازه گيري اندام چيست؟

113. عرض سر برابر است با ....

الف) 3/2 طول سر              ب) 5/4 طول سر           ج) 5/3 طول سر              د) 4/3 طول سر

114. كداميك شرايط طراحي به روش اندازه گيري با مداد مي باشد؟

الف) اندازه گيري با طول مداد، شست اندازه را تعيين مي كند، دست كشيده، آرنج باز

ب) اندازه گيري با عرض مداد، انگشت اشاره اندازه را تعيين مي كند، دست زاويه 45 درجه دارد.

ج) زاويه دست 95 درجه، آرنج خميده و دست در حالت تحرك

د) اندازه گيري با يك دست و طراحي با دست ديگر و خط ديد موازي با خط طرح باشد.

115. تقسيمات استخوان بندي اندام را نام ببريد.

116. نور خورشيد چه رنگي دارد؟ و با چه وسيله اي قابل تجزيه است؟

117. رنگهاي مياني را تعريف كرده و سه مثال بزنيد.

118. رنگهاي زير از تركيب كدام رنگها به دست مي آيند؟

الف) قهوه اي          ب) زيتوني             ج) اكمر                 د) حنايي

119. به كدام رنگها كم مايه و به كدام رنگها پرمايه مي گويند؟

120. كنتراست را تعريف كنيد.

121. خانمي با بلندي قد 163 سانتيمتر داراي چه وزني بايد باشد؟ (فرمول)

122. خطوط نافذ را تعريف كنيد.

123. موارد ذكر شده مناسب چه افرادي مي باشد؟

الف) ردنكت        ب) رگلان         ج) خطوط عمودي            د) خطوط افقي

124. پرسپكتيو چيست؟

125. رنگها از نظر ماهيت به چند دسته تقسيم مي شوند؟

126. ته رنگ يا....

الف) ته رنگ            ب) منوكروم              ج) توناليته               د) والور

127. وحدت رنگي يعني چه؟

128. از تركيب همزمان سه رنگ اصلي چه رنگي به دست مي آيد؟

129. رنگ آميزي به شيوه دولايه را شرح دهيد.

130. خط طرح يا فرم را تعريف كنيد.

131. هر يك از لباسهاي زير براي چه اندامي مناسب است؟

الف) دامن ترك چين دار              ب) دامن پليسه

132. با توجه به تأثير خطوط وخطاي باصره نمادهاي زير بيانگر چه تأثيري بر روي اندام هستند؟

133. براي طراحي با ذغالسنگ از چه نوع كاغذي استفاده مي شود؟

الف) براق نرم                 ب) صاف                 ج) نرم                   د) زبر و پرزدار

134. در طراحي شلوارها چه نكاتي داراي اهميت است؟

135. شيوه رنگ آميزي و پوشش دادن با رنگمايه مكملش كه موجب پديد آمدن رنگ جديد و كاهش شدت رنگي مي شود چه نام دارد؟

الف)‌ تك رنگي              ب) سايه و نيم سايه              ج) دولايه                  د) كولاژ

136. رنگهاي درخشان و زنده و اشباع در كنار يكديگر براي لباس كدام گروه سني مناسب است؟

الف) نوزادان                 ب) مردان                   ج) زنان                   د) كودكان

137. خالص ترين درجه درخشش و كيفيت رنگي را چه مي گويند؟

الف) اشباع               ب) وسعت            ج) والر                   د) سيمولتانه

138. خط مورب را تعريف كنيد.

139. مكمل رنگهاي زير را بنويسيد.

الف) زرد            ب) آبي            ج) بنفش آبي              د) سبز زرد

140. سردي و گرمي رنگهاي زير را مشخص كنيد.

الف) زرد سبز                ب) بنفش آبي                  ج) قرمز                 د) زرد

141. خصوصيات رنگهاي مكمل مثل رنگهاي                   است.

الف) متضاد                ب) كنتراست                 ج) هارموني                 د) تن

142. نور خورشيد را از منشور عبور داده و رنگي ديده مي شود سپس دومي عبور داده و رنگ نور خورشيد........                  ديده مي شود.

الف) طلايي                ب) زرد                   ج) سفيد                      د) نوراني

143. پارچه هاي براق....

الف) براي افراد لاغر مناسب است                           ب) براي افراد با عيوب اندامي مناسب است

ج) براي افراد چاق مناسب است                              د) براي لاغر و قد بلند مناسب است

144. خصوصيات قلم موي آبرنگ را تعريف كنيد.

145. نور را تعريف كنيد.

146. منابع نور را تعريف كنيد.

147. نور انعكاس را تعريف كنيد.

148. رنگهاي خنثي را تعريف كنيد.

149. تأثير رواني رنگ نارنجي را برشماريد.

150. خصوصيات خط افقي را بيان كنيد.

151. خصوصيات خط عمودي را بيان كنيد.

152. خصوصيات پارچه چهارخانه را بيان كنيد.

153. رنگهاي مناسب لباس نوزادان را بگوييد.

154. رنگهاي اوليه يا اصلي به كدام رنگها اطلاق مي شود نام ببريد.

155. با توجه به نماد زير تأثير خطوط نافذ در طراحي لباس را بنويسيد.

156. هر يك از يقه هاي زير براي چه اندامي مناسب است؟

الف) يقه هفت                  ب) يقه دلبري

157. عوامل مؤثر در انتخاب رنگ لباس را بنويسيد.(4 مورد)

158. براي افرادي كه بالاتنه بيش از حد بلند دارند چه نوع لباسهايي پيشنهاد مي كنيد تا اندام خود را متعادل نمايند؟

159. عوامل ايجاد كننده حركات اندام چه مي باشد؟

الف) استخوانها- مفاصل- اعضاي بدن                         ب) استخوانها- مفاصل- ماهيچه ها

ج) ماهيچه ها- مفاصل- اعضاي بدن                           د) ماهيچه ها- استخوان- اعضاي بدن

160. پر حالت ترين و ظريفترين اجزاي چهره كدام است؟

الف) گوشها             ب) ابروها             ج) بيني                  د) چشمها

161. يقه خرگوشي جز كدام دسته از يقه ها مي باشد؟

الف) يقه برگردان گرد         ب) يقه برگردان هفت       ج) يقه گرد بدون برگردان      د) يقه هفت بدون برگردان

162. از تركيب هر دو رنگ با يكديگر رنگ يا رنگهايي حاصل مي شود كه به عنوان             مي توان نام برد؟

الف) گام                  ب) پرده                     ج) پاساژ              د) هارموني

163. نكات مهم در مورد ترسيم دكمه خور را نام ببريد.

164. تأثير يقه در طراحي لباس چيست؟

165. يقه هاي برگردان هفت را نام ببريد.

166. يقه ها به چند نوع تقسيم مي شوند؟ اساس يقه ها را نام ببريد.

167. انواع مچ را نام برده و تعريف كنيد.

168. آستين را تعريف كنيد و انواع آن را نام ببريد.

169. تفاوت دامن خمره اي و راسته در چيست؟

170. طول قد دامنها را نام ببريد.

171. در طراحي يقه                 هميشه از پايه جدا استفاده مي شود.

الف) شوميزيه              ب) ‌خرگوشي            ج) گرد               د) شال

172. در يقه هاي خطي مبناي يقه                    است.

الف) خط حلقه لباس          ب) خط حلقه گردن             ج) خط حلقه آستين              د) خط كمر

173. آستين پفي همان آستين كلوش است با اين تفاوت كه                      دارد.

الف) مچ جدا            ب) چين در مچ               ج) چين در كاپ               د) چين ندارد.

174. با استفاده از تأثيرات خطوط لباسي طراحي كنيد كه اندام را لاغر وبلند نشان دهد.

175. ويژگيها و حالات مختلف خطوط را در يك طرح لباس نشان دهيد.

176. يك نوع آستين تنگ و نوعي آستين گشاد را در دو تصوير بر روي دست خميده طراحي كنيد.

177. يكي از يقه هاي گرد پايه دار را در سه مرحله طراحي كنيد.

178. طرح يك مقنعه را از رو به رو و يك روسري را از سه رخ طراحي كنيد. حالت پارچه را روي سرو گردن با سايه روشن نشان دهيد.

179. يك مدل دامن چين دار با يوك را به صورت خطي، شيشه اي و سايه روشن طراحي كنيد.

180. سه نوع آستين پفي را به صورت شيشه اي طراحي كنيد.

181. طرز ترسيم يقه انگليسي را در سه مرحله به صورت شيشه اي انجام دهيد.

182. مدل يقه آرشال را به صورت شيشه اي در دو مرحله طراحي كنيد.

183. يك سر 4 سانتيمتر همراه يك مدل مو، سايه روشن طراحي كنيد.

184. براي خانمي كوتاه قد با باسن كوچك لباسي مناسب ميهماني شب طراحي كنيد.

الف) پارچه انتخابي (حرير- مخمل)                    ب) تكنيك (گواش و آبرنگ)

185. براي خانمي با قد بلند وسينه هاي بزرگ لباسي مناسب ميهماني عصر طراحي كنيد. (آستين، يقه، برش)

186. براي خانمي از گروه گرم، سينه بزرگ، گردن كوتاه، باسن كوچك لباسي مناسب فصل تابستان بكشيد.

187. يك دست را همراه رنگ بدن طراحي كنيد.

188. يك پا ار رو به رو طراحي كنيد.

189. يك مانكن بچه گانه ارائه نماييد و با استفاده از سه رنگ اصلي آن را رنگ آميزي كنيد.

190. براي خانمي از گروه گرم، چاق و كوتاه قد، گردن كوتاه، با استفاده از خطاي باصره لباسي مناسب طراحي كنيد.

الف) موهاي قهوه اي، پارچه مورد استفاده (مخمل وحرير يا جيرو خز)

ب) رنگ مورد استفاده (گواش و آّبرنگ)

191. يك مانكن از ديد سه رخ با حركت دست خميده طراحي كنيد. (سايه روشن)

192. يك كت را طراحي كنيد و به شيوه دولايه توسط مداد رنگي تكميل كنيد.

193. طرح لباسي را انتخاب كنيد و يك بار آن را با قانونمندي تضاد وسعت رنگهاي مكمل و يك بار بدون توجه به قانونمندي تضاد وسعت رنگي رنگ آميزي كنيد.

+ نوشته شده توسط فاطمه مهناني در جمعه چهارم آذر ۱۳۹۰ و ساعت 15:35 |

نمونه سوالات درس نازكدوزي 1 و 2               پايه دوم هنرستان          

 انواع سوزن دوخت را نام ببرید؟

سوزن خیاطی متوسط مخصوص دوخت درزهای اولیه .

سوزن بلند و باریک مخصوص دوخت منجوق و ملیله و سرمه

سوزن بزرگ مخصوص دوخت پارچه های ضخیم

سوزن چرم دوزی که نوک آن پهن است

سوزن لحاف دوزی که بسیار بزرگ است .

سوزن گوبلن دوزی که نوک آن تیز نیست

سوزن ته دار که برای سنجاق کردن قطعات کاغذ یا پارچه به یک دیگر مورد استفاده قرار می گیرد

 1. سوزن نخ کن:

وسیله ای ساده برای نخ کردن سوزن دست دوز و سوزن چرخ است

 1. انگشتانه :

مخصوص انگشت وسط دست راست که برای جلوگیری ازمجروح شدن انگشت است یک نوع آن ته باز و مخصوص کسانی است که عادت دارند سوزن را با بغل انگشت فشار دهند انگشتانه در انواع فلزی یا پلاستیکی وجود دارد و به کار بردن آن باعث سرعت عمل می شود .

 1. وسایل علامتگذاری در خیاطی را نام ببرید ؟

ازصابون و گچ برای رسم الگو روی پارچه استفاده می شود مداد خیاطی برای نوشتن مشخصات الگو مثل خط راه ، موازنه ، مکان جادگمه و غیره به کار می رود خطوط مداد ، ظریفتر و باریکترازگچ است

از کاربن خیاطی برای رد گذاری روی بعضی از پارچه ها مثل آستر و متقال و به جای کوک شل استفاده می شود .

 1. رولت خیاطی :

برای رد گذاری و انتقال طرح روی پارچه و یاروی کاغذ مورد استفاده قرار می گیرد از رولت با دندانه برای پارچه های ضخیم و از رولت بدون دندانه برای پارچه های لطیف و خطوط منطقع و ممتد استفاده می شود .

 1. بشکاف :

مخصوص شکافتن درزها و باز کردن جادگمه است.

 1. انواع قیچی را نام ببرید و قیچی میان بررا توضیح دهید ؟

قیچی نخ چین :پس از اتمام کار دوخت لباس برای چیدن رنخ ها اضا فی کوتاه به کار می رود .

قیچی میان بر:برای برش اضافه درز داخل کار دوخته شده مثل برش گوشه داخل یقه و یا داخل مچ است

قیچی کوچک نوک تیز:برای شکافتن درزهای چرخ شده و باز کردن منفذ جادگمه و منافذ برودری شده به کار می رود

قیچی متوسط :مخصوص برش پارچه های معمولی است .

قیچی بزرگ :برای برش پارچه های ضخیم به کار می رود .

قیچی بزرگ و دالبر :برای قیچی و تمیز کردن پارچه هایی که زود ریش می استفاده می شود.

 1. قیچیهای برقی : با تیغه های بزرگ و قدرت برش زیاد مخصوص تولیدیهای لباس که به سرعت دهها متر پارچه را برش می زنند.
 2. انواع نخ دوخت را نام ببرید ؟

قرقره شماره ی40: مخصوص دوختهای معمولی با ماشین دوخت یا با دست است این نوع قرقره از پنبه و نخ مصنوعی ساخته شده است .

قرقره شماره ی 50و60:که از نخ کتان تابیده شده براق و صاف تهیه شده و برای پارچه های لطیف و گران قیمت مورد استفاده قرار می گیرد .قرقره پولیستر:نرم و محکم است و حالت کشش دارد این نخ برای تمام پارچه های ژرسه و به طور کلی پارچه هایی که حالت ارتجاعی دارند استفاده می شود .

قرقره دوکی:نخ های دوکی ترکیبی از پولیستر و پنبه ی نرم ، محکم و ضخیمتراز نخ پولیستراست و در پارچه های لطیف و معمولی مورد استفاده قرار می گیرد و برای ماشین های دوخت صنعتی نیز قابل استفاده است

 1. نخ های ابریشم نرم و براق :مناسب دوختهای دستی و برایس پارچه های ابریشمی و پشمی است .

نخ عمامه :برای دوخت جادگمه در لباس های ضخیم نوع مردانه دوز ، و نوع نازک آن در گلدوزی با دست مورد استفاده قرار می گیرد .

نخ قیطانی :نخ ضخیم پنبه ای است که اطراف آن با نخ ابریشمی و یا پنبه ای پوشیده شده است .

نخ دمسه شماره 30تا60:در گلدوزی با دست روی پارچه های لطیف استفاده می شود .

نخ های فلزی :در ضامت و رنگ های متنوع در گلدوزی روی پارچه با دست و یا ماشین دوخت استفاده می شود .

نخ کوک :برای رد گذاری روی پارچه مورد استفاده قرار می گیرد این نوع نخ زود کنده شده و پارچه آسیبی نمی رساند

قرقره های کشی :روی ماسوره پیچیده می شود و مخصوص چین دادن پارچه است .

 1. اتو را تعریف کنید و انواع آن را نام ببرید ؟

اتو برای برطرف کردن چروک لباس و جلوه بخشیدن به آن مورد استفاده قرار می گیرد .

اتوی زغالی :دیگر چندان استفاده ای از آن نمی شود و در مواردی که برق نباشد از این نوع اتو که با گرمای آتش زغال گرم می شود استفاده می کنند .

اتوی بخار :اتوی بخار دارای محفظه ای برای آب و بهترین نوع اتو برای انواع لباس و پارچه است چون در موقع اتو کردن لباس مرطوب و چروک لباس به سرعت صاف و برطرف می شود .

اتوی پرس : مخصوص اتوشوییها و تولید یها است و برای پرس کردن یقه ، آستین ، مچ، پای دامن و انواع سجاف ها مورد استفاده قرار می گیرد این اتو در اندازه های های مختلف وجود دارد .

 1. روش استفاده صحیح از اتوهای برقی را نام ببرید؟

قبل ازشروع اتو کشی و اتصال اتو به برق دقت کنید اگر کف اتو سیاه و یا به دلیل آهار پارچه  چسبناک شده است با یک اسفنج نرم و آب داغ و پودر لباسشویی به آرامی کف اتو را تمیز کنید برای پاک کردن نایلون ذوب شده را تمیز کنید از ته اتوکاردک چوبی به کار ببرید ابتدا اتو را به برق بزنید تا نایلون نرم شود آنگاه با کاردک به آرامی مواد ذوب شده را تمیز کنید سپس پارچه نخی مرطوب روی آن کشیده  و با پارچه نخی خشک سطح اتو را خشک کنید

 1. ژانت چیست ؟

میز کوچکی با پایه کوتاه برای اتو کردن مچ ، شانه و یقه است قسمت باریک آن برای اتوی مچ و سر آستین و قسمت عریض آن برای بالای آستین و یقه استفاده می شود .

 1. کاربرد بالشتک اتو را نام  ببرید ؟

در اندازه های مختلف برای اتو کردن قسمت شانه لباس ، سینه ،حلقه آستین و غیره به کار می رود .

 1. طریقه اتو زدن لباس را نام ببرید ؟

اتو کردن لباس به طور صحیح آن را موزون تر و زیبا تر جلوه می دهد درغیر این صورت ازارزش واقعی آن کم خواهد شد بهتر است همیشه میز اتو و اتو را نزدیک ماشین دوخت قرار دهید تا پس از چرخ کردن هردرز بلا فاصله آن را اتو کنید انتظار نداشته باشید که تمام عیوب لباس را با آخرین اتو برطرف سازید قبل از اقدام به اتو کردن باید به جنس پارچه توجه کنید و مطابق با جنس پارچه درجه اتو را میزان کنید اگر تمیز دادن نوع پارچه میسر نیست اتو را با حرارت ملایم روی تکه ای از پارچه که بی مصرف است قرار داده و به تدریج حرارت اتو را زیاد کنید تا به حرارت دلخواه دست یابید عادت کنید که همیشه به موازات راسته پارچه اتو را روی لباس بکشید در غیر این صورت پارچه کش خواهد آمد هنگام اتو کردن پارچه را نکشید فقط سطح پارچه را با دست چپ صاف کنید

 1. چها نمونه از وسایل علامتگذاردر خیاطی را نام ببرید ؟

کاربن ،مل صابون ، گچ ، مداد خیاطی .

 1. قیچی زیگزاگ چه نوع کاربردی دارد؟

برای قیچی و تمیز کردن پارچه هایی که زود ریش می شونداستفاده می شود .

 1. انواع مانکها را نام برده و کاربرد آن را توضیح دهید؟

1.  پارچه ای 2- نوع متحرک

پارچه ای : قالبی از کاغذ و سریشم است که به شکل قالب اندام درست شده و روی آن را با نمد و پارچه پو شانیده اند این نوع مانکن در سایزهای نرمال مثل 40،38،36و 42موجود است و بهترین نوع مانکن است زیرا سوزن و سنجاق به خوبی در آن فرو رفته و پارچه را به هر شکلی که مایل باشند شکل می دهند این نوع مانکن حتما باید به وسیله متخصصین ساخته شده با شند شلکل می دهند در غیر این صورت نتیجه کار جالب نخواهد بود

 1. آینه سه قدی در خیاطی چه کاربردی دارد؟

برای مشاهده خط درز پهلو و رفع ایرادهای پهلوی لباس و رفع ایراد بقیه قسمت ها .

 1. ژانت را تعریف کنید ؟

میز کوچکی با پایه کوتاه برای اتو کردن مچ ، شانه و یقه است قسمت باریک آن برای اتومچ و سر آستین و قسمت عریض آن برای بالای آستین و یقه استفاده می شود .

 1.  پنج نمونه از نخ های دوخت را نام ببرید؟

1. قرقره های کشی 2- نخ های فلزی 3- نخ قیطانی 4- نخ عمامه 5- قرقره های دوکی

 1. از رولت درچه مواردی استفا ده می شود؟

برای رد گذاری وانتقال طرح

 1. تخته مخصوص پارچه مخمل در خیاطی چه مواردی چه کاربردی دارد ؟

ورقه ی تخته ی نازک یا پارچه ی خیلی محکم و ضخیم که سطح آن از سوزن های به فاصله ی نزدیک به هم پوشیده شده است .

 1. انواع اتو ها را نام ببرید ؟

اتوی زغالی 2- اتوی بخار 3- اتوی پرس

 1. - میز اتو باید دارای چه خصوصیا تی باشد؟

در اندازه های مخنتلف با پایه های کوتاه و بلند و یا پایه های قابل تنظیم متناسب با قامت شخص در بازارموجود است درقسمت راست این میزمحلی برای اتو در نظر گرفته شده است روی میز اتو را باید همیشه با پارچه تمیزو ضخیمی پوشاند تا روکش اولیه آن سالم و تمیز باقی بماند پس از مدتی استفاده باید روکش اولیه را شسته و دوباره مورد استفاده قرارگیرد برای راحتی کارمی توان دور تا دور رومیزی میز اتورا به صورت لیفه دوخته و داخل لیفه را کش انداخت تا رومیزی به صورت قالبی و کاملا صاف قرار گیردو برداشتن و پهن کردن آن آسان باشد

 1. مورد استفاده اتوی پرس در کجاست؟

اتوشوییها و تولیدیها

 1. شیوه اتو کردن درزها در پارچه های لطیف چگونه است ؟

درزهای صاف را روی میز اتو و درزهای خمیده و منحنی را روی بالشتک اتو کنید

 1. چرا باید اتو کشی به موازات راه پارچه انجام گیرد؟

چون که پارچه کش می آید

 1. انواع ماشین های دوخت را نام ببرید ؟

 دستی ، پایه ای قد یمی ، برقی

 1. راه اندازی ماشین های دوخت را توضیح دهید ؟

1- ماشین دستی : ماشین دستی ساده که فقط شلال می زند و ساده ترین ماشین دوخت است چرخ را روی میزی با پایه کوتاه و یا بلند استاندارد قرار داده ودوزنده روی زمین و یا صندلی قرار گرفته و توسط دسته ماشین چرخ را به حرکت درمی آورد چرخ کردن با این ماشین دوخت سرعت عمل را کم و نحوه ی اجرای دوخت را مشکل تر می سازد ( به دلیل گرفتار بودن هر دو دست ). 2- مدل ماشین پایی قدیمی : به وسیله رکاب کار می کند ماشین دوخت روی یک میز مخصوص چرخ قرار دارد با نوسان در رکاب پایه ، دیشلو ( چرخ پروانه قسمت پایه ) می چرخد در نتیجه تسمه روی آن نیز به گردش درمی آید گردش تسمه باعث گردش چرخ می شود حرکت رکاب پایه باید به طور منظم در جهت پایین و بالا انجام گیرد درغیر این صورت نخ دوخت قطع شده و احتمالا در قسمت ماکو گره خورده و جمع می شود .3-  ماشین های برقی : امروزه ماشین های دوخت برقی در انواع گوناگون از ساده تا پیشرفته آن که انواع نمونه های دوخت از جمله گلدوزی ، پاکدوزی ، جادگمه دوزی ، دگمه دوزی و پس دوزی را انجام می دهد وجود دارند برای راه اندازی ماشین های دوخت برقی کافی است پا را روی پدال فشار داده تا ماشین به کارافتد کار با ماشین دوخت برقی به مراتب آسانتر از نوع دستی آن است زیرا دستها کاملا آزاد و تمام انرژی و دقت دوزنده صرف توجه به نحوه دوخت و عملکرد آن خواهد شد .

 1. در موقع دوخت فاصله چشم تا چرخ باید چند سانتی متر باشد ؟

 3-4سانتی متر است .

 1. اگر سوزن یا سنجاق در حفره چرخ بماند چرخ چه ایرادی پیدا می کند ؟

 سوزن را می شکند

 1.  بخیه نخ زیر ماشین چگونه تنظیم می شود ؟ عملا توضیح دهید .

توسط پیچ ماکو انجام می شود اگر پیچ ماکو را با آچار شل کنید نخ آزاد تر و اگر آن را محکم  کنید نخ کشیده تر میشود .

 1. سه مورد از موارد محافظت ماشین دوخت را بیان نمایید ؟

 1- تمیز کردن ماشین با پارچه ای لطیف و نخی قبل از شروع کار و بعد از اتمام دوخت 2- تمیز کردن دندانه های ماشین ( کار پیش بر ) به وسیله برس مخصوص ماشین  3- باز کردن و تمیز کردن سوزن ماشین 4- تمیز نمودن دریچه ماشین و داخل ماکو و ماسوره 5- باز بینی نهایی برای جلوگیری ازماندن قطعات شکسته سوزن ، دگمه و غیره در حفره ماشین سوزن شکسته در داخل ماکو و ماسوره باعث کج شدن ماکو خواهد شد 6- روغن کاری قسمت های مختلف ماشبن با استفاده از دفترچه راهنما

7-همیشه بعد از اتمام کار دوخت قطعه پارچه ای تمیز و ضخیم زیر پایه چرخ قرار دهید تا پرز و خاک داخل ( کار پیش بر) نشود .8- در ماشین دوخت را همیشه ببند ید و یا روی ماشین را با پارچه ای بپوشانید .  

 1. کاربرد پیش بر را توضیح دهید ؟

 کار پیش بر نقش به حرکت در آوردن پارچه را دارد

 1. پر کردن ماسوره و جا انداختن آن درماکو را توضیح دهید ؟

 ماسوره را بر روی میله ی مخصوص خود قرار داده نخ را در مسیر تعیین شده روی چرخ عبور داده دور ماسوره بپیچید ماسوره را به وسیله اهرم کوچک ( مخصوص قفل کردن ماسوره ) محکم کنید دسته چرخ را آزاد کنید پا را روی پدال فشار دهید تا ماسوره از نخ پر شود ماسوره را در ماکو جا داده و نخ را از ماسوره به دور ماکوبکشید به طوری که نخ در حفره مخصوص خود روی ماکو قرار گیرد

 1. طریقه ی جاانداختن سوزن ؟

الف : طرف گرد آن به سمت داخل قرار گرفته و محکم می شود

ب: طرف صاف سوزن داخل قرار گرفته و در جهت روبروی مسیر نخ قرار می گیرد *

ج: طرف گرد آن به سمت داخل قرار گرفته

 1. ژانت چیست ؟

الف : وسیله ای برای پهن کردن پارچه در تولیدی های پوشاک

ب: وسیله ای است برای اتو کشی درزهای جلو و یکسره ی لباس

ج: وسیله ای است برای اتو کشی درزهای پهلو

د: وسیله ای است برای اتوکشی درزهای آستین *

 1. برای تعیین کردن مقدار پارچه چه موادی را باید در نظر گرفت ؟

الف:اندام پوشیده ومدل لباس

ب : اندام پوشیده و عرض لباس

ج : همه ی موارد *

 1. لکه ی جوهربا کدام یک از موارد زیر بر طرف می شود؟

الف : آب سرد و هوای پاک کننده

ب : آب ژاول

ج : اسید نیتریک

د: پر          ویتامین

 1. برای اندازه گیری دورحلقه آستین گودی گردن

الف : متر خوابیده

ب : متر ایستاده * 

ج : خط کش

 1. ساده ترین کوک و فاصله چه قدر است ؟

ساده ترین و ابتدایی ترین نوع دوخت با دست است که قسمت های مختلف لباس را با این کوک ساده به یک دیگروصل کنید برای اتصال درزها به کار برده می شود طول هر شلال و فاصله آن درحدود 1 سانتیمتر و فاصله شلالهای زیر و روی پارچه با هم برابر است طول شلال ها با لبه پارچه باید همیشه یک اندازه باشد .

 1. شلال در چه مواردی از دوخت پارچه قرار می گیرد؟

 از شلال برای اتصال درز تکه هایی که یکی به دیگری (( خورد )) یا چین می خورد استفاده می کنند مانند اتصال آستین به حلقه آستین و یا لبه آستین به مچ

 1. بخیه چه نوع دوختی تعریف کنید ؟

 دوخت بخیه مواقعی که به دوام استحکام دست دوزی نیاز است به کار می آید این دوخت شبیه دوخت چرخ خیاطی است سوزن را از میان پارچه بیرون آورده از سمت راست آن داخل پارچه فرو برده و از سمت آن خارج سازید

 1. انواع درزرا نام ببرید ؟

1-  درز ساده 2- درز دوبله 3- درز دوبله باز 4- درز دوبله خوابیده 5- درز مغزی دار 6- مغزی برجسته 7- دو درزه

 1. دو درزه برای چه پارچه هایی کاربرد دارد؟

 مناسبترین دوخت برای پارچه هایی لطیف به شمار می رود ابتدا دو لایه پشت پارچه را روی هم قرار داده و درز را در سمت روی پارچه چرخ کنید جادرز را به یک سمت خوابانیده اتو کنید عرض جادرز را به یک اندازه مسا وی چهار میلیمتر قیچی کنید سپس پارچه را به طرف پشت برگردانیده دوباره درز بگیرید به طوری که درز اول درست در میان درز دوم واقع شود .  

 1. ساده ترین کوک در لباس برای چه منظوری به کارمی رود و فا صله دو کوک باید چه مقدار باشد؟

کوک ساده برای اتصا ل درزها به کا ر برده می شود و فاصله 1سا نتیمتر است .

 1. کوک بست درچه مواردی از پا رچه به کا رمی رود وطریقه دوخت آن را توضیح دهید؟

        در مواقعی که بخواهیم خطوط راه راه چها رخا نه دقیقا در محل کنار هم قرار می گیرند .

 1. برای اتصال پارچه رویه به آستر از چه کوکی استفاده می شود؟

 کوک جسته

 1. شلال در چه موردی  از دوخت پارچه به کار می رود ؟

برای اتصال درز تکه ها یی که به هم      می خورند استفا ده می شود.

 1. بخیه چه نوع دوختی است تعریف کنید؟

مواقعی که استحکام و دوام دست دوزی نیاز است از این دوخت استفاده می کنند و این دوخت شبیه دوخت چرخ خیاطی است سوزن را از میان پارچه راست فرو می کنیم و از سمت چپ خارج می کنیم

 1. کوک جسته در چه موردی از دوخت پارچه به کار می رود؟

مخصوص اتصا ل لایه به پا رچه است .

 1. کا ربرد کوک شل یا کوک راهنما را بیا ن کنید؟

برای علامت گذاری خطوط الگو کذاری به صورت قرینه روی پارچه به کار می رود .

 1. درز دوبله چند نوع است آنها را نام ببرید؟

درز دوبله با ز ، درز دوبله خوابیده

 1. درز دوبله خوابیده مورد استفاده چه لباس هایی است ؟

 پوشا ک اسپرت

 1. درز مغزی دار با مغزی دار برجسته چه تفاوتی با یک دیگر دارند ؟

 درمیا ن نوارقیطا ن متنا سب با ضخا مت پا رچه استفاده می شود .

 1. پا کدوزی همراه با ما شین دوخت معمولی در چه پا رچه ها یی مورد استفا ده قرار می گیرد ؟

منا سب پارچه ها یی که دوام و استحکا م بیشتری داشته با شند .

 1. تودوزی یعنی چه و کدام قسمت از لبا س احتیاج به تودوزی دارد؟

 دوخت هایی است که برای تا زدن پوشاک است برای لبه ی دامن ، لبه ی آستین ، لبه ی پیراهن و ...... استفاده می شود .

 1.  دوخت پیچ رل در چه پاچه ها یی مورد استفا ده قرار می گیرد ؟

انواع پا رچه های لطیف مانند حریر و غیره استفاده می شود .

 1. پس دوزی همراه با نوار را توضیح دهید ؟

 ابتدا نوار را به لبه ی داخلی تا می زنیم سپس لبه ی پارچه را به مقدار معین تا زده و اتو می کنیم  برای پس دوزی نوار به پا رچه پس دوزها با ید ما یل وفا صله ی خیلی کم انجام شود نخ نبا ید کشیده شود زیرا دراین صورت نخ روی پا رچه دیده شود.

 1. دوخت پس دوزی دندان موشی چه مزیتی بردیگر پس دوزیها دارد توضیح دهید؟

 مخصوص لباس ها یی است که که زیا د پوشیده می شوند ونیا ز به دوام بیشتری دارند .

 1. طریقه دوخت پس دوز به وسیله زیگزاگ را تعریف کنید ؟

پس از تا زدن پارچه از چپ به راست روی آن را زیگزاگ بزنید و هر با ر سوزن را به ضخامت پارچه فرو می بریم و خارج می سازیم و دقت کنید نخ کشیده نشود زیرا دوخت زیگزاگ درروی پارچه نبا ید دیده شود .

 1. پا کدوزی توسط قیچی زیگزاگ درچه مواقعی به کا ر می رود

 با سرعت بیشتر و دقت و تمیز تر انجام شود.     

 1. پا کدوزی توسط قیچی زیگزاگ درچه مواقعی به کا رمی رود ؟

 درمواقعی که لبا س تما م آستر با شد

 1. انواع زیپ را نا م ببرید و کا ربری آن را توضیح دهید ؟

1- زیپ نا یلونی 2- زیپ فلزی و دررنگهای سا خته شده و مثل دگمه و قزن در بستن و وصل کردن شکا ف لبا س دردامن ، پیراهن و شلوار به کار می رود .

 1. کا ربرد زبا نک زیر زیپ چیست ؟

در بیشتر مواقع زبانک زیر زیپ را برای دامن به کا ر می بریم قا نع از ها یا ن بودن بدن هنگا م با ربودن زیپ می شود ما نع ازتما س دندانه ها وما شین زیپ با بدن می شود .

 1. دوخت جا دگمه با دست را توضیح دهید؟

1- محل و اندازه جا د گمه را با مداد خیا طی ( مل) روی مکان مورد نظر رسم کرده کوک بزنید .2- قرقره منا سب  با جنس پارچه را انتخا ب کنید برای پا رچه های ضخیم عما مه و یا قرقره مخصوص دوخت جا دگمه و برای پا رچه های لطیف قرقره مرسریزه یا ابریشمی به کا ر برید .3- نخ را به صورت یک لامورد استفا ده قرار دهید 4- خط وسط جا د گمه را برش دهید 5- با نخ منا سب دوخت جا د گمه را از سمت راست شروع کنید 6- گره نخ را از میا ن دو لای پا رچه جا د گمه بگذارید7- سوزن را به طورعمود از زیر چا ک فرو برده از روی پا رچه خا رج سا زید ودر حا لی که نخ به صورت حلقه زیر سوزن واقع شده سوزن را بیرون بیاورید به این ترتیب در لبه ی شکا ف جا دگمه شلا ل ها به طور افقی قرار می گیرد و از ریشه شدن آن جلوگیری می کند 8- در انتهای جا د گمه  به طرف لبه لباس پایه های دوخت را مانند یک شعاع نیم دایره بدوزید و در انتهای مقا بل  آن چته بخیه با بست های بلند زده و آن را محکم کنید . 

 1. برای اندازه گیری دقیق جادگمه چه می کنیم ؟

 برای اندازه گیری  دقیق جا د گمه  را با متر اندازه بگیریم و اگر جادگمه دارای پا یه با شد می توانیم دور دگمه را با کا غذ اندازه گرفته و سنجا ق بزنیم  طول کاغذ طول جا دگمه است اگر دگمه دارای پا یه است کا فی است نخ و سوزن را از سوراخی که در پا یه دگمه موجود است رد کنید ولی اگردگمه دارای پا یه نبا شد با ید توسط نخ  پایه ای برای آن ایجا د کرد

 1. از قزن قفلی برای بستن چه چیزی استفاده می شود ؟

 از قزن قفلی برای بستن انتهای                    شکا ف پوشا ک استفا ده می شود .

 1. انواع لایی را نام ببرید توضیح دهید ؟

 1- لایی پارچه 2- لایی کاغذی 3- لایی مویی .

لایی پارچه : از پارچه های نخی لطیف و نازک که رویه آن از یک لایه خیلی نازک چسب ما نند پوشیده شود تهیه می شود که این نوع لایی توسط اتو به پارچه چسبیده و پارچه صا ف و آهاردار می شود.

لایی کاغذی : تقریبا شبیه کاغذ ضخیم است و با اتو به پا رچه می چسبد ولی آب تا ثیری بر این نوع لایی ندارد .

لایی مویی: از پا رچه هایی که در داخل با فت آنها کمی موی اسب به کا ر رفته درست می شود و برای استفاده در کت و پا لتو است  گاهی اوقات به جای موی اسب از موهای مصنوعی استفاده می شود.

71.درچه پارچه ها یی از زیپ نا یلونی استفا ده می کنند ؟

 در پارچه های لطیف به کار می رود

 1. دوخت زیپ با دست درچه پارچه ها یی مورد استفا ده می شود؟

پشمی ، چهارخا نه ، مخمل و پا رچه های خیلی لطیف 

 1. طول زیپ کمر و پهنای نوار زیپ معمولا چند سانتی متر است ؟

1.2سانتی متر پهنا و طول های متفاوت که لبه ی آن دندانه های فلزی یا پلاستیکی وصل است .

 1. گیره های نگهدارنده زیپ در کدام قسمت زیپ قرار دارد و کاربرد آن چیست ؟

انتها و ابتدا که از خارج شدن زبانک جلوگیری می کند.

 1. دوخت زیپ را از خط کمر به پایین ادامه می دهید یا از پایین به خط کمر؟

از پایین به قسمت بالا ( خط کمر ) و در هر دو سمت انجام می گیرد .

 

 1. اگر باز و بسته شدن زیپ به سختی انجام گیرد برای رفع این مشکل چه می کنید ؟

 می توان به کمک کمی صا بون و موم کمی آن را نرم کرد.

 1. پهنای لبه پارچه روی زیپ باید چند سانتی متر باشد ؟

105سانتی متر

 1. نخ های مورد استفاده دوخت جادگمه باید از چه نخ هایی باشد؟

 برای پارچه های عمامه و ضخیم از قرقره های مخصوص و برای پارچه های لطیف از قرقره مرسریزه و ابریشمی استفاده می شود.

 1. نخ دوخت جادگمه با دست باید دولا باشد یا یک لا ؟

 یک لا  

 1. در مو قع دوخت قزن قفلی خمیدگی قزن باید بطرف بدن قرار گیرد یا به سمت لباس باشد ؟

 به سمت لباس

 1. چرا دور کمر دامن در موقع اتصال به کمر باید 1الی2 سانتی متر بزرگتر از طول کمر باشد ؟

دامن باید با نوار خورد بخورد تا فرم انحنای باسن به دست آید

 1. چرا باید داخل کمر دامن را لایی گذارد ؟

برای جلوگیری از تغییر فرم نوار کمر

 1. سه نوع لایی را نام ببرید ؟

 کاغذی ،پارچه ای ، مویی

 1. بندینک را در چه زمانی و در چه مکانی به کمر دامن وصل می کنید ؟

 قبل از اتصا ل کمر به دامن  پهلو وصل کنید .

 1. کرسله ابریشمی را درداخل کمر و در چه پارچه هایی به کار می بریم؟

به جای دوخت نوار کمر از کرسله ی ابریشمی پارچه هایی مثل ژرسه ، تریکو و گاهی دوخت های ارزان قیمت .

 1. چرا کرسله نخی را با اتو فرم می دهیم ؟

 زیرا کرسله نخی کش می آید .

 1. تعادل در موقع پرو را نام ببرید ؟

 پرو شونده باید دورتراز پرو کننده بایستد تا پرو کننده بتواند از فاصله ای معین دامن را روی بدن او پرو کند و از ایرادهای آن آگا ه شود پرو شونده با ید آهسته بچرخد پرو کننده هر گونه ایرادی را با مداد             

 1. الگوی صحیح را با ید روی چه چیزی قرار دهیم ؟

 روی مقوا یا گراف قهوه ای ضخیم پیا ده کنید.

 1. شکم یا باسن بزرگ چه حالتی در دامن پیدا میکند ؟

 دامن در قسمت عرض بدن روی باسن و ران کشیده می شود برای برطرف کردن کشیدگی دامن مقدار لازم را در خط کمر در وسط به جلو و یا به پشت در الگو اضافه می کنیم .

 1. بر آمدگی ران  چه حالتی دردامن ایجاد می شود و چگونه ایراد را رفع می کنیم؟

دامن در عرض ران کشش دارد به درز پهلوی دامن از خط ران  تا پایین دامن مقدار لازم را اضافه و خط را در نقطه کمر شکل دهید

 1. حالت نوسانی در پشت یا جلو چه حالتی را در دامن ایجاد می شود و چگونه ایراد را رفع می کنیم؟

دامن در این حالت در زیر خط کمر در مرکز پشت و جلو حالت نوسانی دارد

 1. کاربرد آستر درلباس را نام ببرید؟

دامن باعث صاف ایستادن رویه دامن . گرمتر شدن آن می شود.همچنین از حالت اصطحکاک رویه پارچه(اگر پارچه غیر نخی باشد)و دیده شدن اندام(اگر پارچه نازک باشد)جلوگیری می شود

 1. به چه نقاطی موازنه می گویند؟

نقاطی است که در آن محل دو نقطه الگو دقیقادر کنار یکدیگر قرار گیرند

 1. خط راه الگوی کاغذی باید منطبق و موازی چه قسمتی از پارچه باشد ؟

خط راه الگو موازی با راه پارچه قرار گیرد

 1. علامتf روی الگو چه منظوری را می رساند؟

دولای بسته پارچه

 1. آخرین الگوی پرو شده مادر را بهتراست روی چه کاغذی منتقل کرد؟

روی مقوا یا گراف قهوه ای ضخیم

 1. الگوی پاترون روی اندامی که دارای شکم یا باسن بزرگ است چه حالتی پیدا می کند؟

در قسمت عرض بدم روی باسن یا ران کشیده می شود برای برطرف کردن کشیدگی دامن مقدار لازم را در وسط به جلو ویابه پشت در الگو اضافه می کنیم

 1. برای ساخت بندینک از چه نوارهایی باید استفاده کرد؟

ازنوارهای ابریشمی یا نخی

 1. پل در کمر دامن به چه قسمتی دوخته و کاربرد آن چیست؟

پل نوارهای باریکی دوخته می شود از پارچه دامنی که برای گه داری کمربند جدا از دامن کار گذاشته می شود

 1. عرض پارچه مورد استفاده افرادی که هیکل نرمال دارند ؟

  دامن سا ده :             80 سانتیمتر با عرض 140 سانتیمتر      آستر 80 سانتیمتر           عرض 140

  دامن فون   :             80 سانتیمتربا عرض 140سانتیمتر        آستر 80 سانتیمتر           عرض 140

  دامن ترک پیلی دار:    25/1 متربا عرض 140سانتیمتر           آستر 1متر               عرض 140

  دامن کلوش شما ره 1  5/1 متر با عرض 140سانتیمتر            آستر 1متر                    عرض 140

100. چرت زدن و کلیپ زدن را تعریف کنید ؟ درزها یی  که منحنی یا گوشه دار هستند در موقع برگرداندن صاف قرار نمی گیرد باید با قیچی نوک تیز آنها را قیچی کرده و چرت بزنیم .

101. دوخت دامن فون پیلی دار مناسب چه اندام ها یی و می با شد ؟ رنگهای تیره ی این دامن منا سب خا نمها ی کوتا ه قد و چا ق می باشد به دلیل خطوط عمودی .

102. انواع شلوارها را نام ببرید ؟ شلوار روی خط کمر 2- شلوار کوتاه 3- بالای زانو شلواربرمودا 4- شلوار روی زانوculottes 5- شلوار گربه ای  6- شلوار قیفی 7- شلوار کلوش 8- شلوار گشا د معمولی .

103. دوخت زیپ شلوار چگونه است ؟ 1- خط منحنی در پایین فاق شلوار را در حدود 4 الی 5                         سانتمتر چرخ کرده آن را محکم کنید 2- خط سجاف را رولت و سجاف را به لبه فاق دوخته و اضافات درز را خارج کنید 3- لبه سجاف شده سمت راست شلوار را در حدود 6/1سانتیمتر از لبه از لبه علامت زده اتو کرده و کوک زده زیپ شلوار را به آن کوک بزنید ( آن را چرخ کنید فقط به پارچه سجاف )4- بعد از دوخت لبه زیپ شلوار لبه فاق همراه با زیپ را اتو کرده روی خط علامتگذاری شده سجاف را خیلی تمیز و منظم چرخ کنید (بدون زیپ ) 5- نوار اریبی را به پهنای 3الی 4 سانتیمتر و به طول 2سانتیمتر بلند تر از طول زیپ دوخته و آماده کنید .

     1- خط مرکزی جلو بالاتنه :                     c-f  center  front  

     2- خط مرکزی پشت c-b   center back        :

     3- دولای بسته :                            f fold

     4- سمت پشت پارچه:w.s wrong side               

     5- سمت روی پارچه یا لباس:     r.s right side

104.هنگام پرو لباس باید از چه وسیله ای استفاده کنیم ؟ 1- هنگام پروباید  از لباس زیرمناسب استفاده کنید و پاترون رااز تمام زوایا به دقت بررسی نمایید 2- خط پهلو باید دقیقا درامتدادخط پهلواندام و خط شانه در وسط کاپ آستین درامتداد حلقه ی گردن قرار گیرد خط مرکزی

1- پشت  جلوی لباس در امتداد خط مرکزی پشت و جلو اندام منطبق شود 3- بعد از بررسی خط پهلو ابتدا به جلوو سپس به پهلو خم شوید و در حالت نشسته پاترون را امتحان کنید در حال حرکت و آزاد باشد خط چروک ، کشش ، ناصافی و افتادگی نداشته باشد .

105.طریقه ی دوخت یقه  گرد ، چهار گوش و هفت ؟ در این سه نوع  یقه  فقط  خط  طرح

حلقه ی یقه تغییر میکند حلقه ی یقه را به مقدار مورد نیاز که بستگی به طرح یقه  دارد باز کنید فاصله ی خط یقه تا خط گردن می تواند از 1تا7 سانتمتر باشد

106.کلیپ زدن را تعریف کنید ؟ به چرت هایی که برش و داخل آنها خالی شود و حالت سه گوش ( مثلث ) دارد کلیپ زدن گفته می شود

 نکته : بخیه تزیینی به چرخ کا ری روی لباس گفته می شود که برای استحکام بیشتر ، پرس شدن ، صا ف ایستا دن ،                                                        درزها و پیلی ها به کا ر می رود و جنبه ی تزیینی دارد .

    107. برای دوخت لباس با یقه ی هفت چگونه عمل میکنیم ؟

     1- طرح یقه ی را روی بالاتنه در قسمت حلقه ی گردن طراحی کنید .

  2- سا سونی به اندازه ی 6/0سانتیمتر ( اگر سینه بزرگ باشد 1سانتی متر ) از سر ساسون سینه به

   خط یقه ترسیم کنید.

  3- ساسون 6/0 سانتیمتری را ببندید و به داخل ساسون زیر بغل منتقل کنید بعد از بسته شدن ساسون

  ناصافی خط لبه یقه را برطرف  و آن را صا ف کنید.

   4- خط سجاف را در جلو و پشت رسم کنید.

  108. انواع یقه های مسطح را نام ببرید ؟ یقه هایی مثل : یقه ی ب ب ایستاده ، یقه ملوانی ،            یقه ب ب به شکل 7 را می توان به طریقه ی یقه های مسطح ساخت .

109. پا ترون را با چه پا رچه ها یی می دوزند ؟ متقا لی

110. تمام خطوط افقی و عمود در پا ترون با ید با چه نوع دوختی باشد؟ با کوک راهنما دوخته شوند

111. خا نمها یی که چا ق هستند با ید چه رنگها یی بپوشند؟ خا نمهای.ی که چاق هستند نباید از لباس هایی به رنگ روشن و براق ، با گلهای درشت ، خطوط افقلی ، آستین های پفی ( سر آستین و کاپ )، استفاده نمایند و از خطوط منحنی و عمودی در لباس و تا حد امکان بدون یقه ، استفاده نمایند .

نکته : برای گشادی در پهلو ها و حلقه آستین زیر بغل را 5/1سانتیمتر گودتر و 5/1سانتیمتر گشا دتر درنظر یگیرید .

112. دوخت پرو پیراهن با خط کمر را توضیح دهید؟

1- ساسون سینه به ساسون زیر بغل منتقل می شود.

2- ساسون دامن را در امتداد ساسون زیر سینه قرار دهید.

3- سا سون پشت دامن را می توانید به جای دو ساسون دامن منطبق کرد این تغییر و تبدیل ها بستگی به طرح و چگونگی برش لباس دارد.

 4- بعد از اتمام الگوی کاغذی آن را طبق فرمول روی متقال برده برش بزنید

ساسونهای بالاتنه جدا کوک زده می شود

سا سون های دامن نیز جدا کوک زده می شود سپس درز پهلوها ی  پشت و جلو به یکدیگر وصل می گردد

بالاتنه و دامن  را اتو کرده و در خط کمر با یک دیگر بدوزید

مکان برای چاک زیپ در خط مرکزی پشت یا در پهلوی چپ منظور می شود مراحل دوخت زیپ را در کتاب سال اول فرا گرفته اید زیپ پیراهن در پهلو به دلیل نا صا ف  و منحنی بودن خط درز در پهلو احتیاج به زبانک ندارد

    113. دوخت ساسون را توضیح دهید ؟

1- برای دوخت ساسون نیازی به کوک شل زدن  تمام قسمت های خطوط آن نیست بلکه لازم است راس ساسون و وسط انتهای آن را با کوک شل علامت زده   سپس آنها را سنجاق کنید.

2- آن را کوک ریز و درشت بزنید ( به جهت دوام ).

3- روی کوک را چرخ کنید برای دوخت ساسون باید از انتهای لبه درز شروع و به راس ساسون آن را تمام کنید .

4- ساسون را به جهتی  که تعیین شده اتو کنید اگر پارچه محکم و یا ضخیم باشد می توان ساسون را با قیچی باز کرد.

5- باید خط دو لای  ساسون را قیچی و وسط آن را باز و اتو کرد و بلافاصله آن را پاکدوزی نمود.

6- طریقه ی دوخت ساسون منحنی از سمت پشت لباس .

7- طریقه ی دوخت ساسون منحنی از سمت روی لباس .

 

+ نوشته شده توسط فاطمه مهناني در جمعه چهارم آذر ۱۳۹۰ و ساعت 15:34 |
سوالات كتاب الگو 1 و 2 ---- دوخت 1 و 2           مجموعه جديد نازكدوزي

 1.  دامن پورتفوي همان             است كه بايد الگوي               را تماماٌ رسم كنيم.

الف) دامن لنگي- پشت دامن                          ب) دامن ماهي- جلوي دامن

ج) دامن لنگي- جلوي دامن                           د) دامن ساده- پشت دامن

2.  هنگام كشيدن كادر دامن طول كادر برابر است با                و عرض كادر برابر است با          

الف) قد دامن- 2/1 دور باسن+ 5/0                 ب) قد باسن – 2/1 دور باسن+ 5/1

ج) قد دامن – 2/1 دور باسن + 5/1                

3.  كداميك از موارد زير وسايل انتقال الگو روي پارچه مي باشد.

الف) كوك شل- مل- زانفيسكن                  ب) كوك شل- مل- كاربن

ج) كوك شل- مل- رولت- گونيا                 د) كوك شل- مل- رولت- كاربن

4.  نام ديگر جادكمه              يا               مي باشد.

الف) هانش يا مادگي      ب) شيرازه يا مادگي      ج) شيرازه يا هانش      د) فيلتابي يا مغزي

5.  در دوخت پارچه هاي ژرسه و استرج از چه سوزني استفاده مي كنيم.

الف) سوزن كرول      ب) سوزن شارپ      ج) سوزن سرسياه         د) سوزن معمولي

6. پارچه مناسب دوخت پاترون             مي باشد.

الف) متقال           ب) ساتن           ج) ترگال            د) چلوار

7. برشها يا قطعات تزئيني در لباس همان                 مي باشند.

الف) پنل              ب) برش حلزوني            ج) يوك             د) ساسون پرسني

8. براي دوخت پارچه حرير از چه نوع دوختي استفاده مي شود؟

الف) دو درزه         ب) دو درزه باز       ج) دو درزه خوابيده       د) درز ساده

9. چرتهاي مثلثي شكل كه در درزهاي منحني زده مي شود چه نام دارد؟

الف) چرت          ب) كليپ           ج) سرقيچي             د) برش

10. ماشينهاي اورلوك مخصوص           مي باشد.

الف) پاكدوزي لباسها          ب) دوختن درزها      ج) دوختن جادكمه         د) دوختن نوار مغزي

11. اگر در هنگام دوخت، چرخ از هر چند بخيه يكي را رد كند، ايراد چرخ چيست؟

الف) ارتفاع پايه تنظيم نيست                                  ب) كشش نخ زياد است

ج) سوزن نازك است                                            د) سوزن بالا بسته شده است

12. براي تهيه دامن شلواري از روي چه الگوي رولت مي كنيم؟

الف) دامن تنگ (اساس)         ب) ار روي دامن پيلي دار        ج) از روي دامن فون        د) از روي دامن ترك

13. وقتي چرخ خوب كار نمي كند و صدا مي دهد...

الف) دستگاه ماسوره كثيف است                     ب) سوزن صحيح كار گذاشته نشده است

ج) ارتفاع پايه تنظيم نيست                            د) موتور عيب دارد

14. قطعات مدلسازي شده و بريده شده الگو را                         مي گويند.

15. اولين الگويي كه براي هر سايز و اندام ساخته مي شود                 مي گويند.

16. دور كمر يك كلوش چگونه به دست مي آيد. (فرمول)

17. با اين علامت

الف) پارچه چين مي خورد                       ب) پارچه كشيده مي شود   

 ج) پارچه پيلي مي خورد                         د) پارچه شل است

18. CB همان              و CF همان              است.

الف) خط پهلو- خط مركزي جلو                   ب) خط مركزي جلو- خط مركزي پشت

ج) خط مركزي جلو- پهلو                           د) خط مركزي پشت- خط مركزي جلو

19. براي كشيدن كادر دامن عرض كادر برابر است با...

الف) 2/1 دور باسن + 2 سانتيمتر                     ب) 2/1 دور كمر

ج) 2/1 دور باسن+ 5/1                                 د) 2/1 دور باسن+ 5 سانتيمتر

20. تودوزي يعني چه و كدام قسمت از لباس احتياج به تودوزي دارد؟

21. اندازه جادكمه چگونه محاسبه مي شود؟

22. به چه نقاطي نقاط موازنه مي گويند؟

23. شيوه اتو كردن درزهاي پارچه هاي ظريف چگونه است؟

24. چرا اتو كشي بايد به موازات راه پارچه انجام گيرد؟

25. اندازه سايز 38 ايراني با كدام شماره سايز بين المللي مطابقت دارد؟

26. يوك را تعريف كنيد.

27. به چه قطعاتي از لباس پنل مي گويند؟

28. مقدار اضافه براي درزهاي بسته و پايين دامن چه مقدار است؟

29. براي ساخت الگوي دامن نقطه (7-5) را چگونه رسم مي كنيم؟

30. كمري دامن را چگونه تهيه مي كنيم؟ با رسم تصوير نمايش دهيد.

31. دامن با جيب روي باسن از روي چه الگويي تهيه مي شود؟

32. جهت اتصال زيپ كدام پارچه بهتر است زيپ با دست دوخته شود؟

الف) پشمي- چهارخانه- حرير                 ب) پشمي- چهارخانه- مخمل

ج) حرير- تترون- مخمل                      د) مخمل- جير- حرير

33. دامن در روي اندامهاي ران برآمده چگونه مي ايستد؟

الف) در عرض ران كشش دارد                  ب) روي باسن كشيده مي شود

ج) در قسمت پهلو كشيده مي شود              د) در قسمت گودي كمر كيس مي شود

34. طول پنسها در پشت دامن چند سانتي متر است؟

الف) 5/12- 10           ب) 14- 5/12            ج) 16- 5/12           د) 16-14

35. اگر در حين دوخت، دوخت درز چروك يا جمع شود علت آن چيست؟

الف)‌ پرز در كارپيش بر جمع شده است                   ب) سوزن كج است

ج) كشش نخ زياد است                                       د) نخ در داخل ماسوره صحيح جا نيفتاده است

36. پاكدوزي پيچ رل براي پارچه هاي                به كار مي رود.

الف) توري              ب) پشمي           ج) ضخيم           د) لطيف (حرير)

37. نقاط موازنه به چه قسمتي از الگو اطلاق مي شود؟

الف) انطباق الگو به روي پارچه                    ب) خطوط راه را نشان مي دهد

ج) علامت راستاي پارچه                           د) نقاطي كه قطعات الگو در آن قسمت به يكديگر مي پيوندد.

38. مقدار پارچه براي پليسه بايد چقدر باشد؟

الف) 5/2 برابر           ب) 5/3 برابر           ج) 3 برابر+ 2 سانتيمتر          د) 4 برابر+ 2 سانتيمتر

39. براي ساخت الگوي پشت دامن محاسبه كمر آن به چه صورت است؟

الف) 4/1 دور كمر+25/4                   ب) 2/1 دور كمر+ 25/4

ج) 4/1 دور كمر                              د) 2/1 دور كمر+25/2

40. شكل رو به رو نشانگر رفع عيوب چه اندامي است؟

الف) حالت نوسان در جلو                        ب)‌حالت نوسان در پشت

ج) ران بزرگ                                        د) شكم بزرگ

41. جهت اتصال دقيق خطوط جناقي و چهارخانه از چه كوكي مي توان استفاده كرد؟

الف) بست               ب) جسته                       ج) راهنما                 د) ريز و درشت

42. بهترين نوع مانكن كدام است؟

الف) پارچه اي              ب) پلاستيكي               ج) سيمي               د) فلزي

43. براي اتو كردن درزهاي منحني و نپهاي بالاتنه از چه وسيله اي استفاده مي شود؟

الف) بالشتك به شكل اپل                    ب) ژانت

ج) تخته مخصوص                            د) بالشتك به شكل بيضي

44. كدام مورد مربوط به دوخت كوك جسته است؟

الف) اتصال لايي به پارچه                       ب) اتصال پارچه رويه به آستر

ج) اتصال خطوط راه راه و چهارخانه          د) ساده ترين و ابتدايي ترين كوك

45. پارچه هاي بد اتو را با چه روشي مي توان اتو كرد؟

46. يكي از روشهاي تميز كردن ته اتو را بنويسيد.

47. سه نوع لايي را نام ببريد.

48. نام ديگر سوزن سه گوش                   است.

49. رولت جهت               و                 روي پارچه يا كاغذ استفاده مي شود؟

50. مناسب ترين جادرزها در پهلوي لباس بايد چند سانتيمتر باشد؟

51. پارچه راه راه افقي را براي چه مدل لباسهايي نمي توان استفاده كرد؟

52. موارد استفاده كوك ساده را بنويسيد.

53. پس از كوتاه كردن زيپ يا درآوردن دندانه ها چه بايد كرد؟

54. كاربرد زيپ مخفي با چرخ را بنويسيد.

55. معمولاٌ كمر لباس                سانتيمتر بيشتر از نوار كمر است.

56. جهت سنجاقها روي پارچه بايد چگونه باشد؟ چرا؟

57. از چه نوع صابوني براي شستشوي منسوجات پشمي استفاده مي شود؟

58. نقش يك مثلث روي لباس چه معنا و مفهومي دارد؟

59. اگر روي لباس برق افتاده باشد چگونه مي توان آن را برطرف نمود؟

60. شش مورد از وسايل دوخت و دوز را نام ببريد.

 

نمونه سوالات درس رودوزي سنتي 2

 1. تن پوش آدميان توسط چه عواملي دستخوش دگرگوني شده است ؟

تن پوش آدميان نيز در سرگذشت بس شيرين خود به مقتضاي اقليم زيست – درجه تمدن و فرهنگ عقايد مذهبي و آداب و رسوم دستخوش دگرگوني هاي بي شماري و شگفت انگيزي شده است .

2. تهمورث ديو بند چه چيزي را بنيان نهاد ؟

پشم کردن از پشت ميش و رشتن آن و جامه دوختن را بنيان نهاد .

3. نويسنده کتاب ( تاريخچه صنعت نساجي ايران ) کيست و زمان پيدايش نساجي را چه زماني دانسته است ؟

مهدي بهشتي پور – زمان پيدايش نساجي و دوخت را هفت هزار سال پيش فرض کرده است .

4. صنعت بافندگي و تهيه لباس و دوخت در ايران مربوط به    10 هزار سال قبل از ميلاد   است .

5. وسايلي که در غار کمربند نزديکي بهشهر به دست آمده است گواه بر چه چيزي است ؟

به فرض افسانه پيداشتن روايات و معتبر ندانستن اظهار نظر کارشناسان وسايلي که متعلق به حدود 6000 سال قبل از ميلاد است و در غار کمربند نزديکي بهشهر به دست آمده گواه خوبي است بر اينکه مردم آن زمان از فن تبديل پشم به نخ اطلاع داشته و از اين نخ ها در دوخت و دوزها استفاده مي نمودند .

6. نخستين نشانه اي که از وجود پارچه منسوج در ايران موجود مي باشد متعلق به چه سالي است و چگونه است ؟

متعلق به 4000 سال قبل از ميلاد بافندگي و دوخت در شوش رايج بود و بر روي يک تيغه مسي که هم اينک در موزه بوفالو آمريکا نگهداري مي شود و جزء اشياء بدست آمده از منطقه شوش است نيز آثاري از پارچه اي احتمالاً کتاني که تيغه در لابلاي آن پيچيده شده بود ديده مي شد .

7. مهره هاي استوانه اي متعلق به چه زماني است و مؤيد رواج چيست؟

متعلق به هزاره چهارم پيش از ميلاد ، کشف شده در تپه سيلک کاشان مؤيد رواج صنعت ريسندگي و بافندگي و دوخت در آن دوره مي باشد در روي اين مهره استوانه اي صحنه هايي از ريسندگي و بافندگي و دوخت کنده کاري شده .

8. مهره هاي حلقه مؤيد چه چيزي است و چگونه اند ؟

مهره هاي حلقه اي عبارت است از يک حلقه ورقه مفرغي کنده کاري شده –  اين حلقه ها در جلو پهن تر از قسمت عقب يعني جايي که دو سر باريک يک جا خم شده اند مي باشد ، در روي اين مهره هاي حلقه اي موتيفهاي متنوعي کنده کاري شده که مؤيد صنعت نساجي و دوخت در ايران مي باشد .

9. يکي از چشمگيرترين و زيباترين نمونه پوشاک بانوان ايلامي چيست؟

تصوير برجسته اي است که بر روي جامي سيمين نقش بسته و چند سال پيش در مرودشت کشف شده است ديده مي شود که هر دو پيراهني بلند با زمينه اي از نقشهاي برگ مانند بر تن دارند و تزئينات دوختي در قسمت يقه و لبه پيراهن جلوه ديگري به اين لباس داده است .

10. در چه دوره اي مجسمه هاي گل پخته همراه با اجساد مردگان دفن   مي شد ؟

در هزاره اول و دوم پيش از ميلاد

11. در هزاره اول و دوم  پيش از ميلاد کشفيات چه شهرهايي دوخت و دوز را در دوران خود نشان مي دهد ؟

شوش ، سيلک ، تپه گيان نهاوند ، مارليک حسنلو در اروميه ، اکباتان يا همدان ، لرستان ، زيويه ، گرگان و بيجار .

12. رواج سوزندوزيها در ايران مربوط به سالهاي  330   تا 550  ق . م      مي باشد .

13. اغلب پارچه هاي دوران هخامنشي از چه جنسي است ؟

پشم ، پنبه و کتان

14. ايرانيان چگونه از استفاده از ابريشم بهرمند مي شوند ؟

اگر ايرانيان بنا به اقوال تا آن هنگام از چگونگي پرورش کرم ابريشم نا آگاه بودند از به کار بردن نخ و پارچه هاي ابريشمي بي بهره نبودند و کلافهاي نخ ابريشم که در مملکت چين آماده مي شد با دست مردم سغد و باختر در سرتاسر ايران به فروش مي رسيد و کلافهاي ابريشمي چين و سغد در کارخانه هاي بلخ و همدان و شوش و شوشتر و بسياري از شهرهاي ديگر به پارچه تبديل مي گرديد .

15. مطلوب ترين رنگ در پارچه هاي دوران هخامنشي را بنويسيد ؟

مطلوبترين رنگ در دوران هخامنشي رنگ ارغواني بود که با استفاده از نخ هاي لاجوردي ، سبز زيتوني ، فيروزه اي ، نارنجي و قهوه اي روي آنها سوزن دوزي مي شده است .

16. فيروز اعلا در کتاب سيري در صنايع دستي ايران در مورد رواج سوزن دوزي در ايران چه چيزي نوشته است ؟

از اين آمار نخ زر يعني که به ظرافت تابيده و به پارچه پشمي دوخته شده و تصوير برگهاي مو و پيچک را به وجود آوره است .

17. در ايران از      8000 سال پيش     سوزن دوزي رواج داشته و نتيجه کاوشهاي باستانشناسي در روسيه نيز حکايت از آن دارد که    سده سوم پيش از ميلاد      زردوزي در ايران رايج بوده است .

18. بهترين نمونه پوشاک بانوان عهد اشکاني در بردارنده چه چيزي است ؟

در تنديسه هاي که در الحضر موجود در بغداد و پالمير موزه بغداد و پالمير موجود در موزه لوور به دست آمده است و درتصاوير ديواري رنگي که در معبدي نمايان است .

19. نکته حائز اهميت پيرامون نقوش رودوزي هاي دوره ساساني چيست؟

طرح گلدوزي ها شبيه به نقوش حجاري ها ، گچ بري ها ، ظروف فلزي و ساير اشياء متعلق به آن زمان مي باشد و همين امر نشان مي دهد که در آن زمان در سراسر امپراطوري وسيع ايران ارزشهاي خاصي حکمفرما بوده و هنرمندان ايران به قدري در تجسم بخشيدن به اين ارزشها و قراردادها ي اجتماعي تخصص و مهارن داشته اند و افزون بر اين طبقات اجتماعي ملزم به استفاده از منسوجات با نقوش خاص بودند .

 

طـريقه کپـــي کردن

 20. روشهاي کپي کردن و انتقال نقس ها روي پارچه را بنويسيد ؟

کپي کردن مستقيم نقشه – کپي کردن غير مستقيم نقشه – کپي کردن نقشه بانور - کپي کردن نقشه روي مخمل – کپي کردن به وسيله بخيه .

21. کپي کردن مستقيم نقشه را توضيح دهيد ؟

نقشه را در محل مورد نظر روي پارچه قرار داده و پس از اينکه کاربن را زير نقشه قرار داديد نقشه را کپي کنيد در اين روش کپي کردن براي اينکه دوام نقشه حفظ شود و خطوطي که با مداد يا خودکار روي نقشه به خوبي از زير آن پيدا باشد بر روي نقشه قرار دهيد و براي کمپي کردن مداد يا خودکار را روي اين کاغذ فشار دهيد .

22. کپي کردن غير مستقيم نقشه را توضيح دهيد ؟

کاغذ پوستي را روي نقشه اصلي قرار داده و نقشه را عيناً روي کاغذ بياوريد و آنگاه مستقيماً اين نقشه را با کاربن روي پارچه کپي کنيد تا نقشه هاي کتاب شما سالم بماند .

23. کپي کردن  نقشه با نور را توضيح دهيد ؟

نقشه اي را که از روي کتاب بر روي کاغذ پوستي کشيده ايد در زير پارچه قرار دهيد سپس پارچه را جلوي تور بگيريد و نقشه را که در مقابل نور مشخص شده است مستقيماً روي پارچه کپي کنيد .

24. کپي کردن  نقشه روي مخمل را توضيح دهيد ؟

ابتدا طرح و نقشه خود را روي کاغذي منتقل آورده آنگاه به وسيله سنجاق روي خطوط نقشه را سوراخ سوراخ کنيد و سپس نقشه را روي پارچه ثابت نگه داشته و  گرد سفيد آب را با پنبه بر روي طرح کشيده و نقشه را با احتياط از روي پارچه بلند کنيد نقشه عيناً کپي مي شود حال براي ثابت کردن اين نقشه با مواد سفيد روي نقاط سفيد بکشيد و سپس مخمل را از گرد سفيد پاک کنيد .

25. کپي کردن نقشه با بخيه را توضيح دهيد ؟

  الگوي مورد نظر را روي پارچه ثابت مي کنيم و دور تا دور نقشه و طرح را بخيه مي زنيم و بعد از آن کاغذ زيري آن را پاره مي کنيم .

 26. اجزاي يک کارگاه را بنويسيد ؟

 2عدد دستک – 2 عدد قلتک – 2 عدد شمشيرک .

 

ســــوزن دوزي

 27. در چه دوره هايي سوزن دوزي رواج بيشتري داشته است ؟

در روزگار هخامنشيان – اشکانيان و ساسانيان رواج داشته است .

28. نقش هاي مورد استفاده در سوزن دوزي را بنويسيد ؟نقش گل و بوته – گل و مرغ – انواع بقه جقه اي – انواع نقوش حيوانات و پرندگان شکارگاه طرحهاي هندسي – درختي – سروچه – طرحهاي اسليمي وخطايي ترنجي و سر ترنجي – لچک ترنج – مثهسه اي - بازوبندي بند روحي- گل هاي شاه عباسي – گره ها - طرح هاي گليمي – اسماء جلاله مورد استفاده قرار مي گيرد .  

29. از منجوق دوزي در چه چيزهايي استفاده مي شود ؟

انواع تابلوهاي تزئيني – کيسه هاي پول – چنته – کيسه ي قلمدان – جاي مهر – جاي مسواک – کيف – رد جعبه اي – رو قوري – سرمه دان – سمبوسه – حچ پيچ – کمربند – گردنبندها – دستبند – انگشتر – خلخال- زير قلياني – البسه- منگوله پرده – رويه ليوان- روي گلدان – بند قرآني – پيش سينه- دوريقه – و دور کلاه استفاده مي شوند .

 

شـــرابه دوزي

 30. شرابه دوزي چيست؟

شرابه به رشته ها و منگول هايي که از کنار چيزي آويزان باشد گفته مي شود .

31. انواع شرابه دوزي را بنويسيد ؟

شرابه دوزي ساده – شرابه دوزي الوان – نوع ساده نقش دار – نوع دالبري ساده – دالبري هاي تقاطعي يا جفتي – شرابه زيگزاکي – شرابه زيگزاکي آويز دار دوبل – شرابه دوزي روي منگوله ي منجوق .

32. شرابه دوزي ساده را توضيح دهيد ؟

تنها با رديف هاي منجوق ها به صورت کيسه اي به طول الي 10 سانتيمتر دوخته مي شود.

33. شرابه دوزي ساده الوان را توضيح دهيد ؟

در تک تک ريشه ها تنوع رنگ وجود دارد و استفاده از رنگ ها به طور يکسان در ريشه ها انجام مي گيرد .

34. شرابه دوزي نوع ساده نقش دار را توضيح دهيد ؟

در اين نوع شرابه دوزي جهت استفاده از رنگها از طرح هاي شطرنجي الوان استفاده مي گردد و مطابق تعداد طرح مورد استفاده از رنگ هاي گوناگون استفاده مي شود تا طرح مورد نظر بر روي شرابه دورزي پياده کنيد .

35. شرابه دوزي نوع دالبري ساده را توضيح دهيد ؟

در اين نوع شرابه دوزي انتهاي رديف آزاد نمي باشد بلکه دو سر آن به لبه ي پارچه تماس دارد .

36. شرابه دوزي دالبرهاي تقاطعي يا جفتي را توضيح دهيد ؟

در اين نوع شرابه دوزي از ميان سر دالبري که دوخته دالبر ديگري دوخته مي شود در دالبر تقاطعي منجوق هايي که در رديف بعد دوخته مي شود ممکن است هم رنگ يا از رنگ ديگر باشد .

37. شرابه زيگزاکي را توضيح دهيد ؟

در اين نوع دوخت شرابه پس از بيرون آوردن سوزن از روي خط مورد نظر تعداد مشخصي از مليله يا منجوق به سوزن گرفته پس يک دانه مرواريد به نخ کشيده و دوباره به همان تعداد قبلي منجوق يا مليله را به سوزن گرفته و بعد سوزن را در همان خط قبلي به پارچه فرو مي برند و دوباره در فاصله کمي از پارچه سوزن را بيرون آورده عمل قبلي را تکرار مي کند تا بدين ترتيب آويزه ها به وجود آيند.

38. شرابه زيگزاکي آويز دار دوبل را توضيح دهيد ؟

در اين شرابه يک رديف شرابه زيکزاکي آويز دار در ميان رديف قبلي دوخته مي شود .

39. شرابه دوزي روي منگوله ي منجوق را توضح دهيد ؟

ابتدا روي گلوله ي مرواريد و يا چوبي يا دانه تسبيح را منجوق دوزي مي کنند به طوري که منجوق تمام سطح گلوله را بپوشاند و در قسمت پائين آن مقدار زيادي شرابه منجوق هم رنگ منجوق هاي روي گلوله به صورت يک دسته آويزان مي نمايند و در قسمت بالاي گلوله بند نيکي آويزان مي کنند

40. شرابه دوزي در چه شهرهايي رواج بيشتري دارد ؟

اصفهان – قزوين – بندر عباس .

 

 اشـــک دوزي

41.اشک دوزي چيست ؟

به دوختن مرواريدهايي که شکل و فرم قطره ي اشک را دارند . اشک دوزي گفته مي شود.

42. مواد و ابزار مورد استفاده در اشک دوزي را بنويسيد ؟

از پارچه مخمل – اطلس ماهوت – ساتن – مرواريد – مرواريد اشک گندمي و مرواريد ساده و نخ و سوزن از پارچه مخمل – اطلس ماهوت – ساتن – مرواريد – مرواريد اشک گندمي و مرواريد ساده و نخ و سوزن استفاده مي شود .

43. نقوش مورد استفاده در اشک دوزي را بنويسيد ؟

از نقوش خوشه انگوري – خوشه گندمي – گل و بوته سازي – گل هاي گلداني – شجري و درخت بيد مشکي استفاده مي شود .

44. مراکز اصلي مرواريد دوزي را بنويسيد ؟

اصفهان – کاشان – يزد – تهران – قزوين – تبريز و بعضي از شهرهاي استان هرمزگان و خوزستان .

45. اشک دوزي براي تزيين چه چيزهايي استفاده مي شود ؟

يقه لباس – سمبوسه سوزني – بقچه – جاي شانه – جاي ساعت – کيسه پول- سجاده – تابلوهاي تزئيني – جلد قرآن – کوسن – رو ميزي و کيف .

46. اشک دوزي با چه دو ختهاي ديگري استفاده مي شود؟

سرمه دوزي – مليله دوزي – پيله دوزي – قيطان دوزي – شرفه دوزي – پولک دوزي – منجوق دوزي و مرصح دوزي .

47. انواع دوخت هاي اشک دوزي را بنويسيد؟

برجسته دوزي – دوخت ساده سطحي – دوخت خطي – دوخت برگ جناغي – ساقه دوزي – گردونه دوزي يا زنار دوزي مرواريد و تک دوزي مرواريد .

 

مليـله دوزي روي تـــرمه

 48. براي نماي بيشتر مليله روي ترمه چه کاري انجام مي دهند ؟

در تمام قسمتهاي طرح از مليله تراش دار که به نام الماس نيز معروف است استفاده مي شود .

49. نوع بخيه هاي مورد استفاده در مليله دوزي روي ترمه را بنويسيد ؟

1. دوخت ساتن موازي جهت سطح گلبرگ ها

2. دوست ساتن جناغي جهت پر نمودن سطح  سطح قسمتهايي از نقش که به صورت قرينه طرحي از برگ به خود بگيرد .

3. زنار دوزي که به صورت بخيه هاي مورب کنار هم بر روي خط ضخيمي جهت کادر بندي خطوط مي باشد که ابتدا در زير آن خط مليله دوخته مي شود .

 

زنار دوزي

 50. مراکز رايج زنار دوزي را بنويسيد ؟

تهران – اصفهان – يزد .

51. نقوشي که در زنار دوزي استفاده مي شود چيست ؟

به نقوش بته جقه اي گل و بوته- گل و مرغ و حيواني مي توان اشاره کرد .

52. زناردوزي براي تزئين چه چيزهايي مورد استفاده قرار مي گيرد ؟

براي تزئين بقچه – جا نماز – سجاده – تابلو و کوسن به کار مي رود .

   

پيـــله دوزي

 53. پيله دوزي چيست ؟

دوختن با دامه هاي ابريشم به دو نيم شده بر پارچه ي مخملي دوختن قطعاتي از بادامچه پيله ميان نقش ها و تصاوير بر قطعه ي مخملي .

54. پيله چيست ؟

پرده ي نازکي که کرم ابريشم از لعاب دهن خود به دور خود مي تند و در ميان محصور مي شود پيله ها را به ترتيب مخصوص گرم مي کند و ميرسيد تا ابريشم به دست آيد . که به آن پيله گفته مي شود .

55. پيله همراه با چه دوختهايي استفاده مي شود ؟

مليله – سرمه – منجوق- پولک و سنگ .

56. پيله دوزي در چه دوره هايي رواج بيشتري داشته است ؟

در دوران افشاريه – زنديه و قاجاريه رواج بيشتري داشته .

57. پيله دوزي در چه شهرهاي رواج بيشتري دارد ؟

در شهرهاي اروميه – تبريز – اصفهان – کاشان – تفت – مهريز – يزد – رشت و تهران رواج بالايي دارد .

58. طرح هاي مورد استفاده در پيله دوزي را بنويسيد ؟

پرندگان – گل و بوته – گل هاي حاشيه اي .

59. از پيله دوزي در چه جاهايي استفاده مي شود؟

 براي تزئين تابلوها و يقه و سمبوسه لباس استفاده مي شود .

60. مواد مورد نياز در پيله دوزي را بنويسيد ؟

پارچه مخمل – ماهوت يا ساتن سرمه اي يا مشکي – پيله الوان يا خود رنگ – سرمه ساده الماسي طلائي يا نقره اي – بلدشت- سرمه اي مات – مرواريد کروي يا اشکي يا گندمي – چسب سرد مايع – نخ محکم – پشم شيشه جهت برجسته نمودن – منجوق و گاهي هم پولک .

61. طريقه برش و دوخت پيله را بنويسيد ؟

براي برش پيله ابتدا الگوي مورد نظر را روي کاغذ برش داده آن را روي پيله بگذاريد و خطوط دور آن را با مداد کشيده و بعد دور آن را قيچي مي برند تا الگوي فوق از پيله بدست آيد سپس وسط دوجداره پيله را از هم باز مي کند که پيله نازک تر شود پس از تهيه تمام برش هاي لازم از پيله آنها را مطابق طرح روي پارچه قرار داده و به وسيله سوزن و نخ و در قسمت روي پيله با استفاده از مليله و گاهي مرواريد و منجوق بخيه مي زنند .

62. براي دوخت پيله برجسته چه کاري انجام مي دهند ؟

براي دوخت پيله ي برجسته بايستي در زير برش هاي پيله پنبه گذاشته شود انواع دوخت هايي که در پيله دوزي به کار مي روند عبارتند از : ساقه دوزي با سرمه – دوخت بس – مرواريد دوزي .

 

پـــولک دوزي

 63. پولک دوزي روي چه پارچه هايي صورت مي گيرد ؟

روي پارچه هاي ابريشمي و پنبه اي صورت مي گيرد .

64. پولک دوزي چيست ؟

پولک دوزي عبارت است از نصب پولک هاي طلا و گاه طلاي خالص که همراه با گل دوزي منجوق – سرمه – مليله و ابريشم و سنگ مرواريد صورت مي گيرد .

65. پولک دوزي در چه شهرهايي رواج بيشتري داشته است ؟

بندرعباس – بندرلنگه – ميناب – روستاهاي حومه مهاباد و نيز شهرستان بوکان و توابع آن .

66. انواع پولک دوزي را بنويسيد ؟

پولک دوزي ساده – پولک دوزي نخ رو – پوولک دوزي قلاب – پولک دوزي برجسته– پولک دوزي ايستاده .

  67. پولک دوزي ساده چگونه دوخته مي شود؟

در اين نوع پولک دوزي جهت اتصال پولک به پارچه منجوقي روي پولک مي دوزند که چوق قطر منجوق از سوراخ پولک بزرگتر است ، پولک در زير آن نگه داشته مي شود شيوه ي دوخت به اين ترتيب است که سوزن را در محل مورد نظر از پارچه بيرون آورده يک پولک و بعد از آن يک منجوق به سوزن مي گيرند بعد سوزن را از سوراخ پولک به پشت پارچه برمي گردانند اين عمل باعث دوخته شدن پولک مي شود .

68. پولک دوزي نخ رو چگونه دوخته مي شود ؟

اين نوع پولک بيشتر جهت پر کردن طرح مورد استفاده قرار مي گيرد شيوه ي دوخت به اين ترتيب است که سوزن را از پارچه بيرون آورده از پولکي عبور داده در نزديکي محل فوق آن با فاصله اي تقريباً به اندازه ي شعاع پولک سوزن را به پارچه فرو مي برند و با فاصله اي حدود يک ميليمتر روي طرح مجدداً از پارچه بيرون مي آورند اين دوخت به اين جهت که پولک به وسيله ي نخي که روي آن قرار دارد به پارچه متصل مي شود پولک دوزي نخ رو ناميده مي شود .

69. پولک دوزي قلاب چگونه دوخته مي شود ؟

نخ دوخته شده بر روي پولک به شکل قلاب دوزي مي باشد که باعث دوخت پولک روي پارچه مي شود.

70. پولک دوزي برجسته چگونه دوخته مي شود ؟

جهت برجسته نمودن پولک دوزي از دو روش مي توان استفاده کرد :

روش اول آنکه زير قسمت پولک دوزي را با لايه اي از پنبه يا پشم شيشه و امثال آن برجسته نموده و سپس روي آن قسمت را پولک دوزي مي نمايند دوخت پولک رايج در اين روش به شکل ساده مي باشد .

روش دوم آنکه قبل از گرفتن پولک بسوزند تعداد مناسبي منجوق يا مليله به سوزن گرفته و پولک مورد نظر و آنگاه يک منجوق و سپس سوزن را از پولک و منجوق و مليله هاي قبل از پولک رد مي کنند .

 71. پولک دوزي ايستاده چگونه دوخته مي شود ؟

پولک از پهلو معمولاً به صورت مورب به ايستد که جهت اين نوع دوخت سوزن را از پارچه بيرذون آورده پولک و منجوق به تعداد دلخواه و طول بخيه دوخته شده قرار مي دهند اين پولک ها و منجوق ها بر روي پارچه به اندازه ي تقريبي پولک و منجوق هاي هر بخيه مي باشد و به اين جهت پولک ها در ميان منجوق ها به حالت ايستاده قرار مي گيرد .

 

 زر دوزي

 72. زر دوزي چيست ؟

به عمل دوختن زري و زر بفت بر روي پارچه زر دوزي مي گويند .

73. زردوزي در چه دوره هايي رواج داشته است ؟

در زمان هخامنشيان و اشکانيان – به خصوص در سده ي دوم هجري و دوره ي صفوي.

74. مواد لازم براي زر دوزي را بنويسيد ؟

پارچه تور – نخ ابريشم خام رنگي – قرقره طلائي –کاغذ پوستي – سوزن شماره 11 يا 9 کورول يا سوزن شماره9 يا 11 شارپ .

75. نقوش مورد استفاده در زر دوزي را بنويسيد ؟

نقوش گل با حاشيه دالبر و مضرس .

76. از زر دوزي در چه جاهايي استفاده مي شود ؟

دمپاي شلوار – نوار دوزي – زر دوزي – شليته – پيراهن – جليقه – چادر زنان و چارق مردان کرد .

77. زر دوزي در چه شهرهايي رواج دارد ؟

اصفهان – تهران - بندرعباس .

 

  مــــرواريد دوزي

 78. مرواريد چيست ؟

مرواريد جسم جامد کروي شکل – براق و نسبتاً سختي که از انجماد ترشحات مخاط بدن انواعي نرم تنان دو کفه اي به نام صدف مرواريد حول اجسام خارجي به وجود مي آيد .

79. معروفترين پديده مرواريد دوزي شده ايراني را بنويسيد ؟

فرش افسانه اي بهارستان خسرو پرويز است که سال 637 ميلادي به دست اعراب غارت شده اين فرش عبارت بوده از پارچه ي زر بفتي که جواهزات گرانبهايي بر آن نشانده شده بود و مرواريد و تزئينات گوناگون ديگر و حاشيه مجللي بر زمينه ي بسيار فاخر بوده است .

80. مراکز اصلي مرواريد دوزي را بنويسيد ؟

اصفهان – کاشان – يزد – تهران – تبريز – قزوين و بعضي از شهرستان هاي استان هرمزگان و خوزستان .

81. انواع دوخت هاي مرواريد دوزي را بنويسيد ؟

بر جسته دوزي – دوخت ساده سطحي – دوخت خطي – دوخت برگ جناغي – ساقه دوزي – گردنه دوزي يا زنار دوزي مرواريد – دوخت گندمي – دوخت اشک – تک دوزي مرواريد .

82. برجسته دوزي چگونه دوخته مي شود ؟

جاهايي را که مي خواهيم برجسته شود به وسيله پيله گذاري يا پنبه يا روي هم برجسته مي نمايند بعد به وسيله پولک ، منجوق ، مليله ، سرمه و ... تزئين مي شود .

83. دوخت ساده سطحي چگونه دوخته مي شود ؟

در اين دوخت از روش ساتن دوزي با منجوق و مرواريد و يا مرواريد کروي استفاده مي گردد و تمام سطح نقش ماند سطح گلبرگ را مي پوشانند .

84. دوخت خطي چگونه است ؟

در روش خطي دوزي مرواريد را ريو خطوط طرح به صورت يک خط ممتد مي دوزند .

85. دوخت برگ جناقي چگونه است ؟

از آن جهت برگ دوزي در طرح استفاده مي شود و در دو سمت برگ به صورت اريب جناقي دوخت ساتن زده مي شود .

 86. ساقه دوزي چگونه دوخته مي شود ؟

جهت دوخت ساقه هاي طرح و يا خطوط ضخيم استفاده مي شود و براي خطوط ضخيم تر از مار پيچ روي ساقه استفاده مي گردد .

87. گردنه دوزي يا زنار دوزي مرواريد چگونه دوخته مي شود ؟

اين دوخت جهت خطوط ضخيم دور گل هايي که خواسته شود با سطح گلبرگ فرق داشته باشند استفاده مي گردد جهت هر بخيه از 3 عدد منجوق مرواريدي استفاده مي شود و اين 3 عدد منجوق مرواريدي به صورت اريب بر روي يک خط دوخته مي شود گاهي نيز جهت تمام طرح از اين دوخت استفاده مي گردد .

88. دوخت گندمي چگونه است ؟

اين دوخت جهت نشان دادن خوشه ي گندم در طرح با استفاده از دانه هاي مرواريد که به شکل گندم است اجرا شده و به صورت قرينه ي جناغي دوخته مي شود .

89. دوخت اشک چگونه است ؟

از دانه هاي مرواريد به شکل اشک جهت نشان دادن گلبرگ ها و يا خوشه ي گل به صورت بخيه هاي قرينه ي جناغي و يا ساتن استفاده مي گردد .

90. دوخت تک دوزي مرواريد چگونه است ؟

در اين دوخت از دانه هاي مرواريد و يا منجوق مرواريد براي دوخت دانه دانه در قسمت هاي مختلف طرح استفاده مي شود .

 

    مليـــله دوزي

 91. مليله دوزي چيست ؟

تارهاي طلائي و نقره اي که ميانش مثل لوله خالي باشد که با آن روي پارچه مليله دوزي مي کنند .

92. قدمت مليله دوزي طي حفاري ها به     2500    الي      3000    سال پيش مي رسد .

93. در دوره ي ساساني از مليله دوزي در کجا استفاده مي شود ؟

براي تزئين پرده ها – لباس هاي رسمي کشوري و لشگري و درخشها  .

94. نقوش مورد استفاده در مليله دوزي را بنويسيد ؟

گل هاي ترنجي – گل ساعتي – نقوش حيواني – گل بوته – شمسه اي – نقش انساني– محرابي – قنديلي- سروي – بته جقه اي – انواع خطوط تفنن – گل هاي حاشيه اي – اسليمي و ختايي – بازوبندي – بند رومي – گل بادامي – لچکي – اشکال هندسي – انواع ستاره – گل گلداني – شاه عباسي .

95.از مليله دوزي براي تزئين چه چيزهايي استفاده مي شود ؟

سفره قند – حنابندان عروس – جهازيه عروس – پرده ي خانه ي خدا – پرده – سوزني – جاي ساعت – جاي قلمدان – روسري – کيسه ي پول – کمربند – کلاه و شب کلاه – رويه قوري – رويه کوسن – روميزي .

96. مواد اوليه مليله دوزي را بنويسيد ؟

1- مليله . 2- پارچه ي مخمل يا ترمه در رنگهاي مختلف . 3- پارچه ي متقال آستر زير مخمل . 4- آستر اصلي از نوع چيت و همرنگ مخمل . 5- پنبه زشته جهت دوختهاي برجسته . 6- نخ کوک از نوع پنبه . 7- سريش جهت چسباندن آستر اول . 8- پايه يا خرک جهت قرار دادن کارگاه بر روي آن . 9- صندلي . 10-  نخ و سوزن . 11- قيچي . 12- مرواريد .

97. انواع مليله را از نظر جنس بنويسيد ؟

مليله اصل و مليله بدل ، مليله اصل تشکيل شده است از رشته هاي بسيار نازک نقره که آنرا مي تابند تا شبيه به فنر لوله اي بشود و سپس اگر مليله طلا لازم باشد همين رشته هاي نازک نقره تابيده شده را آب طلاحي دهند و مليله طلايي به دست مي آيد و اين کار به اين دليل است که طلا به تنهايي حالت خشکي دارد . مليله بدل از مفتولهاي برنجي به ضخامت 15% و 18% ميلي متر تهيه مي شود که براي تهيه مليله بدل فلز آن را آب نقره مي دهند .

98. مليله از نظر نوع به چند دسته تقسيم مي شود ؟

به دو نوع ساده و براق ، مليله ساده از رشته هاي فنري بسيار نازک و ظزيف فلزي و محيط آن کاملاً داير است و مليله براق که فنر آن کلفت تر است و 4 پهلو مي باشد و همانطور از اسمش پيداست براق تر از مليله ساده است .

99. تکنيک اجراي سرمه دوزي را بنويسيد ؟

يک قطعه پارچه ي متقال يا کتان را به اندازه ي مخمل يا ترمه اي که مي خواهيم بر روي آن مليله دوزي کنيم مي بريم و سپس محلول سفتي از سريش و آب تهيه کرده و پارچه ي متقالي را بر روي پشت يک قالي که در جلوي آفتاب پهن است پهن مي کنيم و محلول سريش را با قلم موي پهن به تمام نقاط آن به طور يکنواخت مي ماليم بعد پارچه ي اصلي مخمل يا ترمه را بر روي پارچه ي متقالي که سريش ماليده شده کاملاً منطبق کرده و با دست چند مرتبه روي آن مي کشيم تا کاملاً صاف شود و به پارچه ي زيري بچسبد سپس به همان حال زير آفتاب آنرا خشک مي کنيم تا رطوبت سريش جذب قالي گردد و پارچه خشک شود .

100. انواع مليله دوزي را بنويسيد ؟

دور دوزي يا تحرير دوزي يا دوخت محرر تودوزي – تگرگ دوزي – کنگره دوزي – زرک دوزي – برجسته دوزي .

101. طريقه دوخت دور دوزي يا تحرير دوزي يا دوخت محرر چگونه است ؟

نخ کوک را يک لا مي کنيم و انتهاي آن را گره مي زنيم از نقطه ساق برگ از زير به رو کشيده مي شود و بعد يک قطعه مليله ساده به اندازه تمام محيط برگ درون سوزن مي کنيم و در همان نقطه اي که با سوزن بالا آمده فرو مي کنيم و با دست راست حلقه مليله را در جاي خودش خوابانيده و سه طرف آن را کوک مي زنيم و سپس دور تا دور برگ را نيز چندين کوک مي زنيم تا در جاي خود روي طرح دوخته شود .

102. تودوزي چيست ؟

دوختن مليله هاي کوچک براق به صورت حلقه هاي کوچک را در داخل برگها يا گلهاي حاشيه که دور دوزي شده تو دوزي مي گويند .

103. تگرگ دوزي چيست ؟

دوختن حلقه هاي کوچک و تو پر مليله براق را بر روي پارچه بطور جدا از هم و در اطراف کنگره ها تگرگ دوزي مي گويند .

104. کنگره دوزي چيست ؟

دوختن قطعه مليله ساده به صورت زيگزاک در اطراف تگرگ ها را کنگره گويند .

105. زرک دوزي چيست ؟

زرک دوزي دور برگها و گلها توسط مليله براق را زرک دوزي مي گويند .

106. دوخت برجست دوزي چگونه است ؟

ابتدا قطعه هاي پشم شيشه را قيچي کرده با نخ کوک بر روي طرح مي دوزند که ثابت شود بعد روي آنها را قطعات مليله و پولک مي دوزند و گاهي از سرمه قطعات کوچکي را قيچي کرده و مي دوزند .

107. مليله دوزي و مرواريد دوزي در   تهران    زياد ديده مي شود .

108. مراکز اصلي مليله دوزي را بنويسيد ؟

اصفهان – يزد – تهران .

109. از مليله براي تزئين چه چيزهايي استفاده مي شود ؟

جلد قرآن – جا نماز – پيش بخاري .

 

کمـــند دوزي

 110. کمند دوزي چيست ؟

به نوعي دوخت اطلاق مي شود که با استفاده از قيطان ابريشمي يا فيتيله هاي ابريشمي يا پشمي يا منجوق يا سرمه و مليله يعد از اجراي انواع حواشي بعنوان آخرين حاشيه دور دوختهاي داخل متن و خارج متن دوخته شده و از سفيدي حاشيه ها کم مي کند .

111. کمند دوزي در چه دوره اي رواج بيشتري داشته است ؟

دوران هخامنشيان – سده ي چهارم هجري قمري .

112. مواد مورد نياز در کمند دوزي را بنويسيد ؟

انواع قيطان – نوار – فيتيله هاي ابريشمي ، پشمي ، نخي يا پنبه اي – نخ گلابتون .

113. کاربرد کمند دوزي در کجاست ؟

سجاده – سوزني – بقچه – تابلوهاي تزئيني – پرده خانه خدا – ساير پرده ها – کلاه ها – لباسها – رو کوسني – رو ميزي – جلدهاي پارچه اي – مچ پيچ ها – رو جعبه اي – رو قوري ها .

 

شستشوي پارچه هاي ابريشمي و پشمي

 114. طريقه ي شستشو و خشک کردن لباسهاي ابريشمي را بنويسيد ؟

به اندازه 20 تا 30 برابر وزن ابريشم آب باشد 5/1% گرد صابون به آن اضافه نموده و درجه ي حرارت آب در حدود 35 تا 37 درجه باشد و اگر در ماشين رختشويي مي شوييد در حدود 20 دقيقه در ماشين بماند اگر با دست مي شوييد با ملايمت و احتياط آنرا مالش دهيد اگر بدون دقت مچاله شود . چروک مي خورد و شکل خود را از دست مي دهد و زمخت مي شود . اگر پارچه کاملاً خشک بود تمام چروکها به لباس باقي خواهد ماند و اطو هم براي از بين بردن آن نتيجه اي ندارد و بهتر است پارچه را پس از شستن به صورت خيس روي يک حوله پهن کنيد و آنرا لوله کنيد کمي صبر کنيد تا آب آن تمام شود بعد نم دار اطو کنيد .

115. حوه ي شستن پارچه هاي پشمي را بنويسيد ؟

در موقع شستشو جاهاي که دکمه و تزئينات دارد تميز نمي شود پس اول دکمه ها را از روي لباس بر مي داريم و بعد با آب ولرم مايل به سرد و صابون کم قليايي در آب 10 دقيقه خيس کنيد بعد لباس را با آب زياد بشوئيد .

116. بهترين نوع کتان در     بلژيک   است .

117. کتان   ايتاليايي  برق مخصوصي دارد .

118. کتان   ايرلندي   خوش رنگ است .

 

لک زدايـــي

 119. نکاتي که در لکه گيري بايد رعايت شود را بنويسيد ؟

1- علت و نوع لکه که از چه موادي است را پيدا کنيد .

2- به نوع پارچه از لحاظ قابل شستشو بودن و نبودن توجه کنيد .

3- در زمينه ي جنس و رنگ پارچه و هم چنين نوع ماده اي که براي رنگ کردن آن به کار رفته است دقت کنيد .

4- طرحي که براي لک زدايي مي خواهيد به آن عمل نمائيد قبلاً تعيين کنيد .

5- هر نوع ماده شيميايي را که مي خواهيد به کار ببريد روي درز لباس يا تکه اي از پارچه مشابه امتحان نمائيد و اگر مي خواهيد پارچه را بشوئيد لکه را قبل از شستن از بين ببريد .

6- به خاطر داشته باشيد که آب داغ بعضي لکه ها مانند لکه هاي حاصل از تخم مرغ و خون را ثابت مي کند .

7- توجه داشته که آب صابون نيز بعضي لکه ها مانند چاي ، قهوه و عصاره ي بسياري از ميوه ها را ثابت مي کند .

8- پاک کردن لکه بوسيله محلولهايي مانند تتراکلورو کربن يا بنزين يا به کار بردن يابرس لکه ها را از بين خواهد برد .

9- بيرنگ کردن لکه بوسيله آب اکسيژنه و اسيد اگزاليک يا ژاول لکه ها را از بين برد .

10- تميز کردن لکه به طريق خشک به وسيله خميري از پودرهاي جذب کننده مانند گچ فرانسوي ، پودر سفيد تالک .

120. لکه خون چگونه از روي پارچه تميز مي شود ؟

لکه ي تازه را در آب سرد فرو ببريد و کاملاً بشوئيد سپس با آب و صابون گرم بشوئيد و براي لکه هايي که به آساني پاک نمي شود محلول آب و نمک به کار مي رود .

121. طريقه پاک کردن لکه ي شمع را بنويسيد ؟

ابتدا مرم اضافي را برداشته سپس قسمت لک شده را بين کاغذ خشک کن بگذاريد و با اطوي داغ فشار دهيد بعد با تتراکلرور کربن بوسيله ي اسفنج بشوئيد .

122. لکه ي سقز يا آدامس چگونه پاک مي شود ؟

ابتدا روي بکه را يخ بمالد بعد سقز يا آدامس را از بين ببريد اگر لکه باقي ماند آن را به وسيله ي اسفنج و تتراکلرور کربن بشوئيد .

123. لکه چاي با  آب  تميز مي شود .

124. طريقه پاک کردن لکه شکلات و کاکائو را بنويسيد ؟

ابتدا لکه را با آب و صابون بشوئيد بعد لکه را به وسيله ي تتراکلرور کربن از بين ببريد .

125. براي پاک کردن لکه ي روغن ماهي چه کار بايد کرد ؟

لکه ي تازه را ابتدا با تتراکلرور کربن و اسفنج بشوئيد بعد با آب گرم و صابون شستشو دهيد ، لکه کهنه را با آب اکسيژنه بشوئيد تا بي رنگ شود بعد با آب خوب بشوئيد .

126. طريقه ي پاک کردن لکه ي قهوه را بنويسيد ؟

آب جوش را روي لکه بريزيد سپس اينکار را از طرف ديگر لکه تکرار کنيد اگر لکه نرفت آن را با آب اکسيژنه بشوئيد سپس با آب خالص شستشو دهيد

127. لکه ي کره و بستني چگونه پاک مي شود ؟

پارچه را در آب سرد خيس کنيد بعد از اينکه لکه از بين رفت بوسيله ي تتراکلرور کربن و اسفنج پاک کنيد .

128. لکه ترشي را مي توان با کمي   محلول آمونياک در آب  از بين برد .

129. براي از بين بردن لکه ي گوشت چه مي کنيم ؟

ابتدا لکه را در آب سرد خيس کنيد بعد بشوئيد اگر لکه باقي ماند آن را با اسفنج و تتراکلرورکربن پاک کنيد .

130. لکه ي ميوه يا آب ميوه چگونه تميز مي شود ؟

ابتدا آن را با آب سرد و اسفنج بشوئيد اگر لکه باقي ماند گليسيرين بکار ببريد و بگذاريد چند ساعت بماند بعد با آب گرم و صابون بشوئيد .

131. طريقه ي پاک کردن لکه ي علف را بنويسيد ؟

لکه را با روغن يا دنبه مالش داده سپس با آب و صابون بشوئيد لکه باقي مانده را با آب اکسيژنه يا الکل سفيد از بين برده و در خاتمه پارچه را با   132. براي از بين بردن لکه ي لاک ناخن چه مي کنيم ؟

در صورت طبيعي بودن جنس پارچه مي توان از تينر يا آسيتون استفاده نمود ولي در پارچه هاي مصنوعي از تتراکلرور کربن استفاده مي شود .

133. طريقه ي پاک کردن لکه ي جوهر ميوه را بنويسيد ؟

30 گرم از پرمنگنات را در يک ليتر اب حل کرده و لکه را در آن قرار دهيد .قتي لکه خوب قرمز شد آن را خارج کرده و با آب بشوئيد سپس آن را بي سولفوردوسود يا هيدروسولفيت دوسرد قرار دهيد که رنگ قرمز آن برطرف شود اگر لکه باقي مانده بود عمل فوق را تکرار کنيد .

134. لکه هاي سوختگي و لکه هاي اطو که زرد رنگ است چگونه تميز مي شود ؟

بايد از آب اکسيژنه يا آب ژاول استفاده کرد .

اگر لکه سوختگي عميق نيست جاي لکه را مرطوب کرده نمک بپاشيد و بگذاريد در آفتاب بماند يا اينکه قدري نشاسته را خمير کرده و روي لکه بگذاريد و بعد از چند دقيقه برداريد.

135. طريقه ي پاک کردن لکه هاي سبزي را بنويسيد ؟

اگر تازه باشد محلول آب و الکل و يا اتر بکار مي رود ولي اگر کهنه باشد پربرات دو سو با آب اکسيژنه و يا آمونياک مصرف کرد .

136. لکه مرکب سياه چگونه پاک مي شود ؟

محلول رقيقي از 5% پرمنگنات دوپتاس و آب تهيه کنيد لکه را در آن مدتي خيس کنيد تا رنگ قهوه اي پيدا کند بعد از ان بيرون آورده در محلول بي سولفيت دو سود که قدري سرکه در آن ريخته ايد بگذاريد سپس از اين محلول هو بيرون آورده و اين عمل را تکرار کنيد هر دفعه بعد از اينکه از بي سولفيت بيرون آورديد با آب زياد بشوئيد بعد دوباره در پر منگنات بگذاريد .

137. جوهر معمولي را چگونه از روي قالي پاک مي کنند ؟

با ريختن ماست ترش روي آن بطوري که چند مرتبه ماست را برداشته و عوض کنيد .

138. لکه مرکب چين با   تتراکلرور کربن   پاک کي شود . 

139. لکه کفک چگونه پاک کي شود ؟

کفک بعضي از اوقات روي پارچه هائيکه هنوز خشک نشده آنها را در قفسه گذاشته اند پيدا مي شود پارچه ي مزبور را يک ساعت در محلول نيم گرم پربرات دوسود بگذاريد بعد در آب ژاول گذاشته با آب زياد بشوئيد .

140 دو روش براي تميز کردن کف اطو بنويسيد ؟

1- اطو را به برق متصل کرده تا گرم شود يک شمع بزرگ را به کف اطو بماليد بعد بلافاصله با يک پارچه لطيف ته اطو را محکم پاک کنيد و چندين بار اين کار را تکرا کنيد تا کف اطو کاملاً پاک شود .

2- ته اطو را با صابون آب نديده محکم بکشيد بعد اطو را به برق متصل کرده و روي پارچه بکشيد تا ته اطو کاملاً پاک و سفيد شود .

141. طريقه تميز کردن جرم داخل اطو را بنويسيد ؟

از محلول آب و سرکه استفاده مي شود . به اين صورت که نيمي آب و نيمي سرکه ريخته و کمي صبر مي کنيم تا آب داخل محفظه اطو بخار شود.

142. انواع دوختهاي سوزن دوزي را بنويسيد ؟

طرح ساقه – پردوزي – تو پردوزي ساتن – دوخت بست – ساقه دوزي – شلال ساده – شلال پيچ – شلال مارپيچ – شلال مستقيم – بخيه ساده – بخيه هاي تزئيني – زنجيره رومي – گيسو – زنجيره با بست . زنجيره زيگزاک – تک زنجيره باز – زنجيره دوبل – تو پردوزي کوتاه و بلند – شلال باز روي برگ – دوخت تيغ ماهي – تو پردوزي ساده – زنجير تک قلاب – زنجيره ساده – زنجيره با بخيه – دوخت مرجان – دوخت پر مانند - دوخت پر مانند بسته – دوخت پر مانند مستقيم – دوخت پر مانند دوتايي و سه تايي زيگزاک مارپيچ – زيگزاک ساده – دوخت جا دگمه به هم چسبيده- دندان موشي – دوخت ستاره – پاپيون دوزي – بخيه رُماني – تار عنکبوتي – تزئين دوختها با گره فرانسوي .  

 

 مجموعه سئوالات سوزن دوزی سنتي 2

 1.تن پوش آدميان توسط چه عواملي دست خو ش دگرگوني شده است؟تن پوشان آدميان نيز در سرگذشت بس شيرين خود به مقتضاي اقليم زيست؛ درجه تمدن وفرهنگ؛ عقايد مذهبي وآداب ورسوم؛دستخوش دگرگونيهاي بيشمار وشگفت انگيزي شده است كه عوامل اجتماعي واقتصادي وارتباطي بويژه سليقه وابتكار پوشندگان در تكامل وتنوع آن سهم بسزائي داشته است.

2.وسايلي كه متعلق به حدود 6000سال قبل از ميلاد است گواه برچه چيزي است؟در غار كمر بند نزديكي بهشهربدست آمده گواه خوبي است بر اينكه مردم آن زمان از فن تبديل پشم به نخ اطلاع داشتند واز اين نخها دردوخت ودوز استفاده مي نمودهاند.                                          

3. يكي از چشمگير ترين وزيبا ترين نمونه هاي پوشاك بانوان ايلامي چه بوده است؟تصوير برجسته اي است كه بر روي جامي سيمين نقش بسته و چند سال پيش در مرودشت كشف شده است وبر روي اين جام پيكره ي دو زن كه يكي ايستاده وديگري نشسته است ديده ميشود كه  هر دو پيراهني بلند با زمينهاي از نقشهاي برگ مانند بر تن دارندوتزئينات دوختي در قسمت يقه ولبه پيراهن جلوه ديگري به اين لباس داد است                                                                    

رواج سوزندوزيهادر ايران مربوط به چه سالهايي است؟سال 330 تا 550                                4.

5.اغلب پارچه هاي دوران هخامنشي از چه چيزي است؟ از پشم وپنبه وكتان

6.مطلوب ترين رنگ در پارچه هاي هخامنشي چه رنگي بود؟ رنگ ارغوني بود كه تا استفاده از نخ هاي لاجوردي،سبز زيتوني،فيروزه اي،نارنجي وقهوه لي روي آنها سوزن دوزي مي نمودند.

7.فيروز اعلاء در كتاب سيري در صنايع دستي ايران چه چيزي نوشته است؟از اين آثا ،نخ زريني كه به ظرافت تابيده و به پارچهء پشمي دوخته شده و تصوي برگهاي مو و پيچك را بوجود آورده است.

8.در دوره ي قاجاريه بهترين گلدوزي دركدام شهر ها انجام گرفت؟ در شيراز –اصفهان-يزد-

كاشان-قرداغ-تبريزورشت انجام گرفت كه هر كدام داراي طرحهاي متنوع بوده اند.

9.كپي كردن و انتقال نقش ها روي پارچه را توضيح دهيد؟

1/كپي كردن مستقيم نقشه:

نقشه را در محل مورد نظر روي پارچه قرار داده و پس از اينكه كاربن {كپي} را زير نقشه قرار داديد،نقشه راكپي كنيد،در اين روش كپي كردن،براي اينكه دوام نقشه حفظ شودوخطوطي كه با  مداد يا خودكار روي نقشه ميكشيد پس از مدتي نقشه را مخدوش نكند،قطعه كاغذ شفافي راكه نقشه بخوبي اززيرآن پيدا باشد{كاغذ پوستي يا مويي}بر روي نقشه قراردهيد و براي كپي كردن،مداديا   خودكاررا روي اين كاغذ فشار دهي.

2/كپي كردن غير مستقيم نقشه:

كاغذ پوستي راروي نقشه اصلي قرارداده و نقشه را عيناٌ روي اين كاغذ بياوريد وآنگاه مستقيماٌ     اين نقشه را با كاربن روي پارچه كپي كنيد تا نقشه هاي كتاب شما سالم بماند.

3/كپي كردن نقشه با نور:

نقشه اي را كه از روي كتاب بر روي كاغذ پوستي كشيده ايد درزير پارچه قراردهيد،سپس پارچه را جلو نور بگيريد ونقشه را كه در مقابل نورمشخص شده است مستقيماٌروي پارچه كپي كنيد  

براي اين كار را ميتوانيد از شيشه پنجره اتاق استفاده كنيد.

  4/كپي كردن نقشه روي مخمل:

چون كاربنسفيدبراي كپي كردن نقشه روي بعضي از مخمل هاي پارچه هاي درشت بافت تيره نتيجهءچندان خوبي نداردبهتر اين است كه براي كپي كردن نقشه روي اين نوع پارچه هاابتداطرح

نقشه خود را روي كاغذي مستقل آورده آنگاه بوسيله ي سنجاق روي خطوط نقشه را سوراخ سوراخ كنيد وسپس نقشه راروي پارچه ثابت نگهداشته وگرد سفيداب رابا پنبه برروي طرح كشيده ونقشه رابا احتياط ازروي پارچه بلند كنيد،نقشه عيناٌكپي ميشود.حال براي ثابت كردن اين نقشه با مداد سفيدروي نقاط سفيد بكشيدوسپس مخمل را از گرد سفيد پاك كنيدوياميتوان ازپلاـ

ستيك هاي نازك استفاده نمود،طرح راروي آن كشيده و بعد از دوخت،پلاستيك را پاره كرد.

10.انواع كارگاه را نام ببريد؟كارگاه گلدوزي –كارگاه مليله دوزي

11.كارگا را به چه دليل انتخاب مي كنيم؟ جهت سرت وسهولت در انجام كار گلدوزي وبالا بردن كيفيت آن بهتر اس از كارگا ستغاد شود.

12.نقشهاي مورد استفاده د نجوق دوزي  رانام ببريد؟گل وبوته،گل ومرغ،انواع بته جقهاي ها،

انواع درختي،سروچه،طرحهاي اسليمي وختايي،ترنجي،و...اشاره كرد.

13.از منجوق دوزي براي تزئين چه چيزي استفاده كرد؟انواع تابلوهاي تزئيني،كيسه هاي پول،

چنته،كيسه قلمدان،البسه،كمر بند،جاي مسواك،انگشتر،روقوري،دوريقه و...استفاده ميكردند.

14.منجوق دوزي چيست؟دوختن منجوق بر جامه آن زيور را.

15.شرابه دوزي چيست؟شراب رشته هاو منگوله هايي كه از كنار چيزي آويزن كنند.

16.انواع شرابه دوزي را نام ببريد؟1/شرابه دوزي ساده2/شرابه دوزي ساده الوان3/نوع ساده نقشدار4/نوع دالبري ساده5/دالبرهاي تقاطعي يا جفتي6/شرابه زيگزاكي7/شرابه زيگزاكي آويزدار دوبل8/شرابه دوزي روي منگولهءمنجوق

17.شرابه دركدام شهر ها رايج هستند؟اصفهان،قزوين وبندر عباس از مراكز رايج شرابه هستند.

18.منظور از اشك دوزي چيست؟منظور از اشك دوزي دوختن مرواريد هايي است كه به شكل وفرم قطره اشك را دارند .

19.نوع دوختهايي كه در اشك دوزي مورد استفاده قرارميگيرد چيست؟1/برجسته دوزي2/ساقه

دوزي3/دوخت ساده سطحي4/دوخت خطي5/دوخت برگ جناغي6/گردنه دوزي يا زنار دوزي

7/تك دوزي مرواريد.

20.پيله دوزي چيست؟به نوعي از دوخت هاي تزئيني اطبلاق ميشودكه درآن قطعات بريده شدهء

پيله بهمراه:سرمه،منجوق،پولك وسنگ بكار ميرود.

21.طرحهاي پيله دوزي چه چيز هايي هستند؟پرندگان،گل وبوته وگلهاي حاشيه اي مي باشند.

22.در دورهءساسانيودوره صدر اسلام جنس پولكها چگونه است؟دوره ساسانيبصورت زرين وسيمين بوده ودرصدراسلام از طلايي ونقرهاي به آلياژ هاي مس وبرنج تبديل گرديد.

23.در كدام مناطق پولك دوزي رواج دارد ؟ در بندر عباس ،بندر لنگه ،ميناب نيز پولك دوزي همراه با هنر گلابتوندوزي انجام مي شود . اين نوع سوزن دوزي در استان هرمزگان گاه به همراه قلاب دوزي و به صورت گلابتون دوزي بكار مي رود.

24. پولك دوزي معمولا براي تزئين چه كارهايي بكار مي رود ؟ براي تزئين پردها ،رو كسن ،روتختي،جانمازي،كيسه هاي پول.غيره....

25. پولك دوزي از لحاظ دوختي به چند روش مورد استفاده است؟1 =پولك دوزي ساده 2=پولك دوزي نخ رو3= پولك دوزي قلاب4= پولك دوزي برجسته 5=پولك دوزي ايستاده

26. پولك دوزي نخ رو بيشتر جهت چه چيزهاي به كار مي رود؟بيشتر براي پر كردن طرح مورد استفاده قرار مي گيرد

27.زري دوزي براي تزئين چه چيزهايي به كار مي رود ؟اين دوخت براي تزئين :دمپاي شلوار ، نوار دوزي و زري دوزي ،شليته، پيراهن ،جليقه ، چادر زنان وهمچنين براي چاروق مردان كرد به كار مي رود

27.زري دوزي در حال حاضر در كدام مراكز رواج دارد؟ در حال حاضر در اصفهان ،تهران، و بندر عباس از مراكز رواج اين نوع دوخت بشمار مي رود

28 معروفترين پديده مرواريد دوزي شده ايراني چه چيزي است ؟ فرش افسانهاي بهارستان خسرو پرويز است كه سال 637ميلادي بدست اعراب غارت شده

29. مراكز اصلي مرواريد دوزي را نام ببريد؟اصفهان ،كاشان، تبريز ،يزد ، تهران ، قزوين و بعضي از شهرهاي استان هرمز گانو خوزستان مي باشد

30. مرواريد دوزي براي تزئين چه چيزي بكار مي رود ؟ يقه لباس ، سمبو سه ، سوزني ، بقچه، سجاده و ...

31. دوخت ها و بخيه هايي كه در مرواريد دوزي بكار گزفته مي شود كدامند ؟1= برجسته دوزي 2=دوخت سادۀ سطحي 3= دوخت خطي 4= دوخت برگ جناغي 5= ساقه دوري 6= گردنه دوزي يا زناره دوزي مرواريد 7= دوخت كندمي 8= دوخت اشك 9= تك دوزي مرواريد

32. مرواريد اوليه مليله دوزي را نام ببريد ؟ 1= مليله 2= پارچه مخمل يا ترمه در  رنگهاي مختلف تهيه مي گردد 3=پنبه نرشته جهت دوخت هاي برجسته 4= نخ كوك از نوع پنبه اي 5= سريش جهت چسپاندن آسترال 6= صندلي 7= نخ و سوزن 8= قيچي 9= مرواريد

33. مليله از نظر جنس بر چند نوع است ؟مليله اصل و بدل.مليل اصل تشكيل شده است از رشته هاي نازك قره كه آنرا مي تابندتا شبيحه به فنر لوله اي بشود و سپس اگر مليله طلا لازم باشد همين رشته هاي نازك نقره تابيده شده را آب طلا مي دهند و مليله طلايي بدست مي آيد و اين كار بدين د ليل  است كه خود طلا بتنهايي حالت خشكي دارد نمي تواند در رشته بسيار نازكي به قطر15% ميلي متر بصورت فر در آيد بنابراين بيشتر از نقره استفاده مي شود . مليله بدل از مفتول هاي بر نجي به ضخامت 15%و18% ميلي متر تهيه مي شود كه براي تهيه مليله بدل فلز آن را آب نقره مي دهند و تمام اين كارها در بازار و توسط زركش ها صورت مي گيرد

34 كمند دوزي چيست ؟ در لغت به معني طناب ، رشته دراز و رشته ضخيم و دراز كه براي گرفتار ساختن انسان يا حيوان بكار مي برند و يا بوسيلۀ آن از ديوار بالا مي روند . خمند نيز گفته مي شود

35. كار برد كمند دوزي را بگوييد ؟ اين دوخت به همراه ساير دوختها بيشتر براي انواع سجاده، سوزني بقچه ، تابلو هاي تزييني ، پرده خانه خدا  ساير پرده ها ، كلاها ، لباسها ريال رو كسني ، رومبزي ، جلد هاي پارچه اي مچ پيچ ها ، رو جعبه اي  رو قوري ها و غيره بكار مي رود .

36.بهترين نوع كتان كدام است ؟بهترين نوع كتان در بلژيك بدست مي آيد و كتان ايرلندي خوش رنگ است و كتان ايتاليايي برف مخصوصي دارد

37= براي كه گيري با يستي چه نكاتي را مورد توجه قرار داد ؟ ابتدا علت و نوع لكه كه از چه موادي است پيدا كنيد 2= به نوع پارچه از لحاظ شستشو بودن و نبودن توجه كنيد3= طرحي كه براي لكه زدايي مي خواهيد به آن عمل نماييد قبلا تعيين كنيد

38= لكه خون را با چه چيزي تميز مي كنند ؟لكه ها خون رادر آب سرد فرو ببريد و كاملا بويد سپس با آب و صابون گرم بشوييد و براي لكه هاي كه با آساني پاك نشوندو محلول آب نمك بكار ببريد

39. لكه شمع را با چه چيزي تميز مي كنند ؟لكهاگر فقط روي پارچه هاي نخي و كتاني سفيد ريخته با شد ابتدا موم اضافيرا برداريد سپس قسمت لكه شده را بين كاغذ خشكن بگذاريد و يا با اطو ي داغ فشار دهيد بعد با تتراكلر ور بن  بوسيله   اسفنج  بشويد 

 40. پارچه هاي ابريشمي را چگونه شستشو مي دهند ؟ اگر گرد رختشويي در دسترس شما نباشد ميتئانيد صابون نيمه گرم درست كنيد و پارچه را در آن آب شسته و بلفاصله بعد از خيس كردن بشوئيد ولي چنگ كم نزنيد كمي بين دو دست مالش بدهيد تا كاملا لكه آن پاك شود اگر احتياج داشت دوباره آب صابون را درست كنيد بعد از آن مطمئن شديد كه از لباس كاملا تميز شده دو يا سه بار با آب نيمه گرمآب بكششيد و بالا پايين كنيد تا تمام صابون آن گرفته شود آن وقت آن را تكان بدهيد باز هم تكرار كنيد بهم نتابيد با فشار لانيد فقط لباس را از اب خارج كرده خوب تكان دهيد و آويزان كنيد و بعد از اين كه كمي آبآن گرفته شد نم دار آن را ري حوله پهن كنيد چنانچه از اطومدرج استفاده  مي كنيد درجه اطو را براي لباس مورد نظر تنظيم كنيد .

+ نوشته شده توسط فاطمه مهناني در جمعه چهارم آذر ۱۳۹۰ و ساعت 15:32 |

 

+ نوشته شده توسط فاطمه مهناني در جمعه چهارم آذر ۱۳۹۰ و ساعت 15:2 |

تغييرات كتاب درسي جلد 5 نازكدوزي  

نقد و بررسي جلد 5

 

                           اشتباه                                                                                       درست

صفحه 26        4/1 دور باسن + 25/2            12       10                                     4/1 دور كمر + 25/2          12       10          

 

صفحه 89     توجه كنيد اوازمان  26-4 از باز شدگي پيلي جلوگيري مي كند                     پيلي موجود نيست

 

صفحه 132                  سرشانه                                                                                  دور بازو

                                 حلقه گردن                                                                            حلقه آستين 

                                 در بالاي سينه                                                                          زير سينه

                                دور سينه                                                  در واقع اكثر خطوط قرمز اشتباه رسم شده است

 

  

صفحه 147               در جدول فاصله سينه مرقوم نشده است.

                             اختلاف بالا تنه پشت و جلو معقول نيست.

                             دور گردن سايز 44 تا 50 اشتباه است.

                             پهناي سر شانه زياد است.

                             كارور جلو از سايز 42 به بعد زياد است.

 

صفحه 153           5/1 بلندي كف حلقه آستين -0.7            10-1   اين اندازه براي 10-5 درست است.

 

صفحه 154          طول پنس پشت زياد است.

          از طرفين نقطه 12 به اندازه 2/1 مقدار اضافه شده به پهناي سر شانه (2-1) بيرون آمده    اشتباه

         2/1 (2-1) مي شود كه 0.5 تا 1 سانتي متر به طرفين مي رويم و به '13 وصل مي كنيم    درست

 

صفحه 156              از نقطه20 به انداره 10/1 دور سينه منهاي cm8/1               اشتباه    

                            از نقطه20 به انداره 10/1 دور سينه منهاي 8/1 سانتي متر       درست    

                           فاصله (44-34) در شكل منطقي نيست.

 

صفحه 164             خطوط 46-38 و 47-37 بايد با اشل رسم شود.

 

صفحه 168              در شكل اندازه هاي طولي، قد كاپ بي معني است

+ نوشته شده توسط فاطمه مهناني در پنجشنبه سوم آذر ۱۳۹۰ و ساعت 13:45 |

رشته :طراحی  و دوخت

عنوان مهارت : الگو ساز و برشکار تکدوزی

کد استاندارد: 1/3/2/41/91-7

درصد نمره در آزمون(عملی )

ساعت نظری

درصد نمره در آزمون(تئوری )

ساعت نظری

عنوان توانایی

ردیف

5/27

120

34

18

توانایی تهیه الگو

1

12

55

11

6

توانایی برش

2

60

260

40

21

توانایی دوخت

3

5/0

2

15

8

توانایی به کار گیری ضوابط ایمنی و بهداشت در محیط کار

4

 

 

رشته : طراحی و دوخت

  عنوان : الگو ساز لباس به روش حجمی

کداستاندارد: 1/1/46/91-7

   

درصد نمره در آزمون (عملی)

ساعت عملی

درصد نمره در آزمون(تئوری)

ساعت نظری

عنوان توانایی

ردیف

5/0

2

4

2

توانایی شناخت ابزار کار

1

5/0

2

2

1

توانایی اندازه گیری اندام

2

5/3

12

6

3

توانایی سایز به سایز کردن

3

5/17

62

19

10

توانایی تهیه انواع الگوی حجمی دامن

4

5/44

160

5/38

20

توانایی تهیه انواع الگوی حجمی بالاتنه و آستین

5

5/12

45

5/9

5

توانایی تهیه انواع الگوی حجمی یقه

6

5

18

4

2

توانایی تهیه الگوی حجمی انواع دراپه

7

5/15

55

5/9

5

توانایی تهیه انواع مدل سازی لباس

8

5/0

2

5/7

4

توانایی به کار گیری ضوابط ایمنی و بهداشت کار در محیط کار

9

 

 

رشته : طراحی و دوخت

عنوان مهارت  : پو لک و منجوق دوز

کد استاندارد:2/1/68/95-7

درصد نمره در آزمون(عملی)

ساعت عملی

درصد نمره در آزمون(تئوری)

ساعت نظری

عنوان توانایی

ردیف

21

12

5/11

2

توانایی منجوق دوزی

1

7

4

5/5

1

توانایی شرابه دوزی و شرابه بافی با منجوق

2

5/3

2

5/5

1

توانایی سنگ دوزی

3

5

3

5/5

1

توانایی پیله دوزی و رنگرزی پیله

4

5/14

8

5/11

2

توانایی پولک دوزی

5

7

4

5/5

1

توانایی زری دوزی (تهیه گل از پارچه )

6

5/12

7

11

2

توانایی مروارید دوزی

7

5

3

11

2

توانایی ملیله دوزی

8

7

4

11

2

توانایی زنجیر دوزی

9

7

4

5/5

1

توانایی کمند دوزی

10

5//8

5

11

2

توانایی مرصع دوزی

11

2

1

5/5

1

توانایی شستشو و نگه داری ........

12

 

 

رشته : طراحی و دوخت

عنوان مهارت : شلوار دوز

کد استاندارد:3/1/34/91-7

درصد نمره در آزمون(عملی )

ساعت عملی

درصد نمره در آزمون(تئوری )

ساعت نظری

عنوان توانایی

ردیف

1

1

9

2

توانایی شناخت ابزار کار

1

6

5

14

3

توانایی راه اندازی ،سرویس ،نگهداری .......

2

1

1

5/4

1

توانایی پیشگیری از حوادث و رعایت نکات .....

3

2

2

5/4

1

توانایی شناخت و اندازه گیری اندام

4

14

12

18

4

توانایی رسم الگو  برای شلوار مردانه و زنانه

5

20

17

9

2

توانایی برش انواع مدل شلوار مردانه و زنانه

6

56

48

41

9

توانایی دوخت انواع مدل شلوار مردانه و زنانه

7

 

رشته : طراحی و دوخت

عنوان مهارت : مانتو دوز

کد استاندارد:1/1/40/91-7

درصد نمره در آزمون(عملی )

ساعت عملی

درصد نمره در آزمون(تئوری )

ساعت نظری

عنوان توانایی

ردیف

8

10

11

5

توانایی راه اندازی ،سرویس ،نگهداری و ....

1

5

7

11

5

توانایی انواع دوختهای اولیه

2

5/0

1

5/2

1

توانایی شناخت اندام

3

5/1

2

4

2

توانایی اندازه گیری اندام

4

5/16

22

26

12

توانایی رسم الگوی انواع مانتو

5

5/1

2

4

2

توانایی محاسبه مقدار پارچه لازم برای .......

6

5/0

1

5/2

1

توانایی آماده کردن پارچه جهت برش

7

3

4

4

2

توانایی انتقال الگو روی پارچه و برش آن

8

4

5

5/2

1

توانایی دوخت انواع تزئینات روی مانتو

9

45

60

22

10

توانایی دوخت انواع مانتو

10

5/1

2

4

2

توانایی اتو کاری نهایی

11

5/12

17

4

2

توانایی تهیه مدل از ژورنال

12

5/0

1

5/2

1

توانایی به کار گیری ضوابط ایمنی و بهداشت

13

 

 رشته : طراحی و دوخت

عنوان  مهارت : نازکدوزی زنانه

کداستاندارد :4/2/41/91/7

درصد نمره در آزمون (عملی )

ساعت عملی

درصد نمره در آزمون(تئوری)

ساعت نظری

عنوان توانایی

ردیف

5/1

4

1

2

توانایی کار با انواع ماشین دوخت

1

1

3

1

1

توانایی استفاده از انواع اتو

2

1

3

2

3

توانایی انتخاب پارجه

3

43

139

66

106

توانایی رسم انواع الگوی زنانه

4

5/1

4

2

3

توانایی انتقال الگو روی پارچه

5

5/5

16

2

3

توانایی دوخت اولیه خیاطی

6

5/46

140

26

42

توانای دوخت انواع لباس زنانه

7

+ نوشته شده توسط فاطمه مهناني در پنجشنبه سوم آذر ۱۳۹۰ و ساعت 11:22 |